De mid­ler­ti­di­ge farts­gren­se­ne i fel­les­fe­rien

Faedrelandsvennen - - MENING -

Vi har også i som­mer ek­semp­ler på at skil­ter med mid­ler- ti­dig ned­jus­ter­te farts­gren­ser ikke blir «jus­tert» un­der fel­les­fe­rien.

●● På E-18 er det nor­malt 80 km/t hele vei­en inn­over mot byen frem til en­den av Bjørn­dals­let­ta. Grun­net det på­gå­en­de ar­bei­det på Varodd­brua er has­tig­he­ten mid­ler­ti­dig satt til 50 km/t fra Hau­myr­heia til Nar­viks­bak­ken, og re­por­ta­sje i Fædre­lands­ven­nen har in­for­mert om at 50 km/t ikke blir re­spek­tert med stor fare for ar­bei­der­ne som job­ber der.

Så langt li­ke­vel for­ståe­lig med tan­ke på ar­bei­der­nes sik­ker­het.

Men når det så er fel­les­fe­rie og ikke er noe ar­beid i det hele tatt langs hele strek­nin­gen, da er det full­sten­dig unød­ven­dig å sin­ke tra­fik­ken fra 80 til kun 50 km/t.

Vei­ve­se­net vil ri­me­lig sik­kert kom­men­te­re at fel­te­ne er så sma­le over Varodd­brua, at det er nød­ven­dig å re­du­se­re has­tig­he­ten uan­sett om det på­går ar­beid el­ler ikke.

Ja vel, men da kun­ne de i som­mer ha re­du­sert has­tig­he­ten til 70 km/t.

Uan­sett gjel­der tra­fikk­re­ge­len om at man all­tid skal av­pas­se far­ten etter for­hol­de­ne, dvs. det er ikke all­tid for­svar­lig å kjø­re i 70 km/t selv om det er skil­tet med den­ne has­tig­he­ten. Med and­re ord vil det i lø­pet av de al­ler fles­te av døg­nets 24 ti­mer være fullt for­svar­lig med 70 km/t på den nevn­te strek­ning nå i som­mer.

Det er et stort an­svar vei­ve­se­net så­kal­te for­stå­seg­på­ere på­tar seg når de for­år­sa­ker at skil­ting ge­ne­relt ikke blir re­spek­tert grun­net to­tal man­gel på for­stå­el­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.