Klar­te Triquart mot alle odds

He­ge Tellef­sen Lyng­bø (t.v.) har vært nar­ko­man, Ste­fa­nia Hel­ga­dottir sterkt over­vek­tig og Paul Er­ling Back­strøm har slitt med al­ko­hol. På sitt ver­ste har de vært i så dår­lig for­fat­ning at li­vet sto i fare. Søn­dag full­før­te de Triquart med et stort smil om

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RUNE STENSLAND

- For en lykke­fø­lel­se. Det­te kjen­nes utro­lig bra, sier Ste­fa­nia Hel­ga­dottir (33) og smi­ler bredt til sine lag­kom­pi­ser i mo­sjons­grup­pa Team So­fag­ris, He­ge Tellef­sen Lyng­bø (35) og Paul Er­ling Back­strøm (53).

Søn­dag full­før­te troi­ka­en sin førs­te kon­kur­ran­se med start­num­mer på brys­tet, etter å ha svømt 500 me­ter fra By­stran­da, syk­let 20 kilo­me­ter og av­slut­tet med fem kilo­me­ters lø­ping med mål i Tres­se. Bare for et halvt år si­den var det in­gen av dem som kun­ne fore­stilt seg at det­te vil­le skje. På sitt ver­ste har alle tre vært i så dår­lig for­fat­ning at li­vet sto i fare.

FEDMEOPERASJON

Hel­ga­dottir, som nå stu­de­rer so­sio­lo­gi ved UIA i Kris­tian­sand, vei­de på det mes­te 170 kilo. Hun for­tel­ler om en opp­vekst på Is­land der hun spis­te for mye og knapt var i fy­sisk ak­ti­vi­tet. Det bal­let på seg etter hvert som hun ble eld­re, og i 2011 var hun blitt så over­vek­tig at enes­te ut­vei var en fedmeoperasjon. Hun fikk fjer­net 80 kilo av kropps­vek­ta, men føl­te li­ke­vel hun ikke had­de noen opp­skrift på hvor­dan hun skul­le hånd­te­re sin nye til­væ­rel­se.

– Jeg var mye ale­ne også etter ope­ra­sjo­nen, og slet fort­satt med angst og de­pre­sjo­ner. Trøste­spi­sin­gen gjor­de at jeg la på meg 30 kilo igjen, for­tel­ler hun.

I fe­bru­ar i år kom red­nin­gen i form av Team So­fag­ris, en mo­sjons­grup­pe som le­des av Triquarts stevne­le­der Fred Art­hur As­dal. Hel­ga­dottir kom i gang med re­gel­mes­sig tre­ning og fikk god opp­bak­king av en Lyng­bø og Back­strøm, som også har opp­levd li­vet som bly­tungt i lang tid.

RUSMISBRUK

– Hvis noen had­de sagt til meg for et halvt år si­den at jeg skul­le full­fø­re Triquart, had­de jeg lurt på om ved­kom­men­de var dum, sier Paul Er­ling Back­strøm.

Han voks­te opp i Sir­dal og tok sin ho­mo­fi­le leg­ning inn­over seg som 13-14-åring. Selv om han be­skri­ver fa­mi­lie­for­hol­de­ne den gang som gode, klar­te han ikke å for­tel­le noe til for­eld­re el­ler ven­ner. Han be­gyn­te tid­lig å drik­ke al­ko­hol, og lik­te det fra førs­te stund.

– Al­ko­ho­len ga meg en form for til­hø­rig­het. Ru­sen har fulgt meg si­den, helt fram til be­hand­lin­gen for to år si­den, da jeg var som lengst nede, sier han.

For He­ge Tellef­sen Lyng­bø var det nar­ko­ti­ka som ble fluk­ten fra en svært vans­ke­lig opp­vekst med to for­eld­re som også ru­set seg. Da hun kom til Fur­uly barne­hjem i Man­dal som 12-åring, var det hen­nes 27. re­gist­rer­te flyt­ting og hen­nes fem­te skole­byt­te. Fra 2007 til 2012 var hun sprøyte­nar­ko­man. Året etter det ble hun gra­vid.

– Jeg skyl­der min fire år gam­le sønn å hol­de meg unna rus. Å få hjelp til å kom­me i gang med tre­ning er det lu­res­te jeg har gjort, sier hun.

TRIQUART GIR MERSMAK

Fel­les­tre­nin­ge­ne med Team Mo­sjon det sis­te halv­året har gjort trio­en til en sam­men­svei­set gjeng. Alle løp over mål­lin­jen i søn­da­gens Triquart kort­løy­pe med et stort glis. Og for alle har kick­et av å bru­ke krop­pen til noe kon­struk­tivt frem­for de­struk­tivt gitt mersmak. Lyng­bø skal del­ta i Dir­ty Mud på Lau­vå­sen 26, au­gust, et 3,6 kilo­me­ter langt gjørme­løp med høy moro­fak­tor. Back­strøm har blin­ket ut Otra­rit­tet på syk­kel i sep­tem­ber. Også Hel­ga­dottir gle­der seg til å fin­ne på noe mer «skum­melt»:

– Jeg er nødt til å hol­de meg i ak­ti­vi­tet hver dag, selv om det ikke tren­ger å være så mye el­ler så len­ge. Hvis ikke ri­si­ke­rer jeg å fal­le til­ba­ke til de dår­li­ge ru­ti­ne­ne igjen. Den stem­nin­gen som var her i Tres­se i dag hå­per jeg å få gjen­opp­le­ve, sier hun og leg­ger til:

– Det­te er et av mi­ne stol­tes­te øye­blikk. For førs­te gang har jeg satt meg et mål og klart å gjen­nom­føre det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.