Po­li­ti­et av­vi­ser kri­tikk

Bå­de pri­vat­per­soner og po­li­ti­ke­re kri­ti­se­rer po­li­ti­et for­di nazi-mar­sjen i Kris­tian­sand ikke ble stan­set. Stabs­sjef Bård Au­stad av­vi­ser kri­tik­ken og sier det vik­tigs­te for po­li­ti­et var å hind­re vold.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - JARLE R MARTINSEN, JAN ODDVAR EIDE, ELI VAN DER EYNDEN, ERLEND IVERSEN SKARSHOLT OG VIDAR UDJUS

- Det vik­tigs­te var å hind­re vold, sier stabs­sjef Bård Au­stad etter at po­li­ti­et ble kri­ti­sert for ikke å ha stan­set lør­da­gens nazi­marsj i Kris­tian­sand.

Den så­kal­te nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sens marsj gjen­nom Kris­tian­sand lør­dag for­mid­dag opp­rør­te man­ge. Det gjor­de også po­li­ti­ets handle­måte. Or­dens­mak­ten valg­te å la na­zis­te­ne gå, selv om de ikke had­de søkt om til­la­tel­se.

Ole Tellef­sen sto i Mar­kens og nek­tet å flyt­te seg da na­zis­te­ne ulov­lig kom mar­sje­ren­de opp gå­gata. Da grep po­li­ti­et inn. Og fjer­net Tellef­sen med hånd­jern.

– Jeg sto midt i Mar­kens der jeg plei­er å stå, sier Tellef­sen, for­fat­ter og skue­spil­ler fra Kris­tian­sand.

– De kom mar­sje­ren­de med flag­ge­ne mot meg. Så jeg ble stå­en­de. Og de måt­te gå rundt meg. Det hag­let med skjells­ord, slag og sånn. Det var ikke så over­ras­ken­de. Men så kom po­li­ti­et og sat­te på meg hånd­jern og tok meg til si­den, for­tel­ler Tellef­sen.

– Jeg er svært skep­tisk til po­li­ti­ets hånd­te­ring av det­te. Na­zis­te­ne had­de ikke til­la­tel­se til å de­mon­stre­re. Men fikk alt­så mar­sje­re. Det gir et helt feil sig­nal. Og blir enda ver­re når de set­ter hånd­jern og bort­vi­ser folk som nek­ter å flyt­te seg for dem, sier Tellef­sen.

– KJEMPEPARADOKS

Også Stef­fan Strand­berg kon­fron­ter­te ny­na­zis­te­ne, på grav­lun­den ved Gart­ner­løk­ka. Da ble han tru­et med vold. De­ret­ter ba po­li­ti­et ham om å for­svin­ne.

– Det er et kjempeparadoks at jeg ble tru­et med juling og de­ret­ter med bot når ny­na­zis­te­ne får de­mon­stre­re ulov­lig med po­liti­es­kor­te, sier Strand­berg – kjent film­re­gis­sør i Kris­tian­sand.

– Po­li­ti­et bur­de gjort mye mer for å stan­se en ulov­lig de­mon­stra­sjon som det­te var, om nød­ven­dig med å kal­le inn mer mann­skap, sier Strand­berg.

Også fle­re po­li­ti­ke­re er kri­tis­ke. Leder av kul­tur­sty­ret i Kris­tian­sand, Ter­je Næss (Ap), kom til­fel­dig­vis for­bi de­mon­stra­sjo­nen.

– Jeg opp­fat­ter det som en gar­de av svens­ke na­zis­ter som blok­ke­rer ho­ved­gata midt i tu­rist­se­son­gen, og po­li­ti­et vi­ser in­gen vil­je til å stop­pe dem. Forbi­pas­se­ren­de måt­te bøye ho­de­ne un­der naziflagg for å kom­me for­bi, og jeg nek­ter å bøye ho­det for na­zis­ter.

– Det var en uhyg­ge­lig opp­le­vel­se, og jeg er ikke enig i at po­li­ti­et bare skal stå og se på, sier han.

Stor­tings­kan­di­dat Pet­ter Told­næs (V) øns­ker svar fra jus­tis­mi­nis­te­ren på hvor­dan po­li­ti­et kun­ne til­la­te de­mon­stra­sjo­nen.

Fun­ge­ren­de ord­fø­rer Jør­gen Kris­tian­sand (KRF) vil­le på sin side lør­dag ikke kri­ti­se­re po­li­ti­et.

– Det hø­res for­nuf­tig ut å hel­ler la de av­slut­te på egen­hånd.

– FOLKS SIKKERHET VIKTIGST

Bård Au­stad vis­te søn­dag til at de­mon­stran­te­ne egent­lig var på vei til Fred­rik­stad, men at po­li­ti­et der fryk­tet vold mel­lom dem og mot­de­mon­stran­ter. Der­for ble det ikke gitt til­la­tel­se til den de­mon­stra­sjo­nen.

– Ved 07-ti­den lør­dag mor­gen fikk vi rede på fra våre kol­le­ger i Fred­rik­stad at de tro­lig var på vei til Kris­tian­sand. Vur­de­rin­gen var da hva som kun­ne skje her opp mot våre res­sur­ser, sier han.

Han sier at de vur­der­te det slik at det ikke vil­le kom­me noen mot­de­mon­stra­sjon, rett og slett for­di in­gen viss­te at ny­na­zis­te­ne var på vei.

– Vi mo­bi­li­ser­te et 20-talls po­liti­folk. Skul­le vi hatt fle­re, måt­te vi inn­kalt folk fra fe­rie. Det fant vi ikke hen­sikts­mes­sig, sier Au­stad.

Han sier at tan­ken var å stan­se ny­na­zis­te­ne.

– Men da vi støt­te på dem førs­te gang ved bryg­ge­ri­et, var de spredt over et stør­re om­rå­de. De sam­let seg først rett før de kom inn i Mar­kens og la­get et tog, sier han.

Da vur­der­te po­li­ti­et det slik at sik­ker­he­ten til pub­li­kum var viktigst.

– Der­som vi had­de for­søkt å stan­se dem, kun­ne det opp­stått hånd­ge­meng i en propp­full Mar­kens gate. Da kun­ne det me­get lett blitt en si­tua­sjo­nen vi ikke had­de hatt kon­troll over, sier Au­stad.

Han på­pe­ker dess­uten at av­gjø­rel­sen rundt det­te måt­te fat­tes på se­kun­der.

– Sett i etter­tid har våre hand­lin­ger vist seg å være rik­ti­ge. In­gen ble ska­det, på­pe­ker han.

Når det gjel­der de to per­sone­ne som stil­te seg opp foran to­get, sier Au­stad det­te:

– Dis­se ble fjer­net av po­li­ti­et av hen­syn til egen sikkerhet. På beg­ge ste­der kun­ne det me­get lett blitt hånd­ge­meng og vold, men det hind­ret po­li­ti­et.

Au­stad sier det er å snu alt på ho­det å si at po­li­ti­et var til ste­de for å be­skyt­te og nær­mest es­kor­te­re de­mon­stra­sjons­to­get.

– Vi var der for å sik­re ro, or­den og sikkerhet for alle som var til ste­de. Det klar­te vi. Så kan man kan­skje si at vi kun­ne inn­kalt mer mann­skap for å stan­se to­get helt, men vi vur­der­te det alt­så ikke som nød­ven­dig, sier stabs­sjef Bård Au­stad.

❞ Der­som vi had­de for­søkt å stan­se dem, kun­ne det opp­stått hånd­ge­meng i en propp­full Mar­kens gate. Da kun­ne det me­get lett blitt en si­tua­sjo­nen vi ikke had­de hatt kon­troll over.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Den så­kal­te nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sens marsj gjen­nom Kris­tian­sand lør­dag for­mid­dag opp­rør­te man­ge.

ARKIVFOTO: CONNIE BENTZRUD

Bård Au­stad, stabs­sjef.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.