Mis­tet sei­e­ren

Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen var for­nøyd med ett po­eng i topp­kam­pen borte mot Sand­nes Ulf.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: NICOLAI GAUSTAD OL­SEN nicolai.ol­sen@fvn.no -

Start le­det len­ge mot opp­rykks­ri­val Sand­nes Ulf på borte­bane søn­dag etter­mid­dag. Men vest­len­din­ge­ne ut­lik­net. Nå skil­ler det åtte po­eng opp til ta­bell-ener Bodø Glimt.

Start le­det len­ge mot sin opp­rykks­ri­val, men det var tak­ket være Håkon Op­dal – som svar­te kri­ti­ker­ne med fle­re fe­ber­red­nin­ger.

– Vi skal være for­nøyd med ett po­eng, spe­si­elt slik kam­pen ut­vik­ler seg i andre­om­gan­gen, da de ska­per et godt trøkk på oss, sier Håkon Op­dal til Fædre­lands­ven­nen etter kam­pen.

Siste­skan­sen me­ner at Start hav­net litt for mye bak­på i andre­om­gang, da de prøv­de å tryg­ge le­del­sen.

– Vi sco­rer et fan­ta­si­tisk mål i første­om­gang (Da­ni­el Aase etter 11 min), men så blir vi litt for bak­tun­ge etter pau­se. De Sand­nes Ulf pres­ser oss, men vi er gode til å ryd­de unna det de kom­mer med fram­over, me­ner Op­dal.

Stei­nar Pe­der­sen me­ner Start bur­de ut­nyt­tet sjan­se­ne bed­re før pau­se.

– Jeg sy­nes vi er vel­dig gode i første­om­gang, der vi sco­rer et fint mål og har en stor sjan­se til å gå opp til 2-0, sier tre­ne­ren.

Han sier li­ke­vel at la­get er for­nøy­de med ett po­eng etter den tøf­fe borte­kam­pen.

– Det var noen av­gjø­ren­de si­tua­sjo­ner som kos­tet oss sei­e­ren. På må­let de­res ta­per stop­pe­ren en du­ell (Si­mon Larsen), og så er vi ute av po­si­sjon som gjør at de kom­mer ale­ne gjen­nom (Ei­rik Wich­ne), for­kla­rer Pe­der­sen, før han leg­ger til:

– Men vi går fra den­ne kam­pen med en god fø­lel­se. Det var et sterkt borte­po­eng, og når har vi ikke tapt på fem kam­per.

Drømme­treff fra aase

Start kom best i gang i Sand­nes, og fikk tid­lig ut­tel­ling. Hen­rik Rob­stad slo inn fra venst­re i ret­ning Ni­els Vort­ho­ren. Ne­der­len­de­ren tap­te du­el­len, men re­tu­ren gikk ut til Da­ni­el Aase. Starts num­mer ni nøl­te ald­ri og dro til på di­rek­ten – og bal­len føk som et pro­sjek­til i net­tet bak Sand­nes Ulfs keeper. En fan­tas­tisk vol­ley av Aase – hans tred­je sco­ring for se­son­gen.

Men som man har sett i kam­per tid­li­ge­re i år, ga Start fra seg ini­tia­ti­vet etter sco­rin­gen. Hjemme­la­get kom til fle­re sto­re mu­lig­he­ter, uten at det re­sul­ter­te i sco­ring. Først var Vidar Ni­sja frem­på etter et fri­spark og skjøt uten­for på nær­mest åpent mål. Like etter ra­get sam­me mann høy­est i Start­fel­tet og hea­det bal­len i tverr­lig­ge­ren – Op­dal red­det re­tu­ren.

start nær num­mer to

Sør­len­din­ge­ne had­de også sine mu­lig­he­ter. Da­ni­el Aase kun­ne fort blitt to­måls­sco­rer da han fin­tet en Sand­nes-spil­ler i pølse­bua, men skud­det fra kloss hold ble blok­kert. Ni­els Vort­ho­ren var også nære på å dob­le gjes­te­nes le­del­se da han ble spilt fri av Es­pen Børuf­sen, men av­slut­nin­gen på halv­spret­ten gikk over mål.

Etter en un­der­hol­den­de førs­te om­gang i Sand­nes var det Start som le­det 1-0, men det kun­ne fort vært et par mål til i pro­to­kol­len.

Hjemme­la­get ut­lig­net

Like mye skjed­de det ikke i star­ten av 2. om­gang. Hjemme­la­get rul­let opp det ene an­grep etter det and­re, men de helt sto­re sjan­se­ne klar­te de ikke å ska­pe.

Med kvar­te­ret igjen på klok­ka fikk Sand­nes Ulf sin ut­lig­ning. Kjell Rune Sel­lin slo Si­mon Larsen i hode­du­el­len og stus­set bal­len i bak­rom. Ei­rik Wich­ne kom på etter­skudd i løps­du­el­len med Kent Erik­sen. Kant­spil­le­ren fikk mu­lig­he­ten ale­ne med keeper Op­dal, og den­ne gang klar­te selv ikke siste­skan­sen å red­de la­get sitt. Bal­len gikk nær­mest gjen­nom Op­dal og i mål.

op­dal red­det uav­gjort

Og det var ver­te­ne i ly­se­blått som kom nær­mest sei­e­ren på na­tur­gres­set, men Starts sis­te­skan­se sto en strå­len­de kamp – og han spar­te den bes­te red­nin­gen til slutt. Helt på tam­pen fikk Sand­nes’ kap­tein Nicolai Geert­sen av­slut­tet fra fire me­ter, men Op­dal fikk ut venstre­fo­ten og dyt­tet bal­len til cor­ner.

På over­tid måt­te han i ak­sjon igjen. Odd­bjørn Skar­tun fikk bal­len in­ne i bok­sen, men av­slut­nin­gen ble red­det av man­nen i rosa ba­kerst hos Start.

Der­med fikk Start med seg et ver­di­fullt borte­po­eng fra topp­kam­pen mot Sand­nes. Beg­ge la­ge­ne går opp i 31 po­eng – og lig­ger med det åtte po­eng bak se­rie­le­der Bodø/glimt.

Vi skal være for­nøyd med ett po­eng, spe­si­elt slik kam­pen ut­vik­ler seg i andre­om­gan­gen, da de ska­per et godt trøkk på oss.

HÅKON OP­DAL

FOTO: NTB SCANPIX

Håkon Op­dal (i rosa) had­de fle­re strå­len­de red­nin­ger i kam­pen mot Sand­nes Ulf, og hind­ret hjemme­la­get fra å stik­ke av med alle de tre po­en­ge­ne.

FOTO: NTB SCANPIX

Da­ni­el Aase fei­rer sco­rin­gen sin sam­men med res­ten av Start-la­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.