Ho­tell­sje­fen på Eike­ra­pen

Sand­ra Linde­fjeld Hod­ne

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

– Kjenn på still­he­ten. Ro­en. Den utro­li­ge na­tu­ren. Og den fris­ke luk­ten!

Hun er iv­rig når hun skuer ut over sitt rike ved si­den av Eike­ra­pen Gjeste­gard. I juni flyt­tet hun med søn­nen Tryg­ve Knut Hod­ne (21) til fjell­gren­da. Der­med økte de an­tall fast­bo­en­de fra 11 til 13. Det skjed­de sam­ti­dig med at ho­tel­let åp­net.

Det er hen­nes on­kel, El­ling Eike­ra­pen (71), som har byg­get an­leg­get. Som be­tyr at Sand­ra flyt­tet hjem til sine røt­ter. Her voks­te nem­lig hen­nes mor, Bert­ha Eike­ra­pen Linde­fjeld, opp. Hun er El­lings søs­ter.

I 1959 for­lot Bert­ha gren­da for å søke lyk­ken i New Jer­sey, del­sta­ten som lig­ger like sør for New York. Her møt­te hun etter hvert på Knut Linde­fjeld fra Fjot­land i Kvi­nes­dal. Han had­de reist mot vest ti år tid­li­ge­re.

Det ble gifte­mål og Sand­ra ble født i 1963.

TIL EIKE­RA­PEN HVER SOMMER

I hele sitt liv har der­for Nor­ge og Eike­ra­pen vært et fast reise­mål, ofte sam­men med den ene el­ler beg­ge for­eld­re­ne.

– Jeg har om­trent vært her hver sommer på fe­rie. Det har vært vel­dig godt for kropp og sinn å kom­me hit, for­tel­ler hun.

For fire år si­den spur­te El­ling hen­ne om hun kun­ne ten­ke seg å flyt­te til Eike­ra­pen for å dri­ve ho­tel­let han ak­tet å byg­ge.

– Jeg sa ja tvert. Jeg har hele mitt liv visst at jeg vil­le flyt­te hit en gang, og så kom den­ne sjan­sen, for­tel­ler hun.

JOBBET I REGNSKAPSFIRMA

I New York had­de hun hus og jobb i et regnskapsfirma. Og ikke minst søn­nen Tryg­ve og sam­bo­eren Ron Good­stein. Tryg­ve har alt­så blitt med hen­ne på las­set for å job­be på ho­tel­let, mens Ron fore­lø­pig har tenkt å til­brin­ge de­ler av året på Eike­ra­pen. Men han må også pas­se på sitt bygge­fir­ma som han dri­ver i New York.

– Men kan­skje jeg kan star­te opp noe her på full­tid etter hvert, sier han når vi spør om fram­ti­da i gren­da.

Fa­mi­li­en bor like over­for ho­tel­let i Sandras mors barn­doms­hjem. Res­ten av stor­fa­mi­li­en til Sand­ra og El­ling er spredt rundt om på hele Sør­lan­det.

GOD START

Eike­ra­pen Gjeste­gard har etter et par må­ne­ders drift fått en god start. Fle­re bryl­lup og and­re sel­skap har vært av­vik­let, Ag­der Ener­gi og Hydro, som har an­leggs­ar­beid i om­rå­det, bru­ker ho­tel­let og tu­ris­te­ne har be­gynt å opp­da­ge ste­det for al­vor.

– Det er jo et lang­sik­tig ar­beid som står foran oss i å mar­keds­fø- re oss i Nor­ge og Euro­pa. Jeg har også tro på at det er mu­lig å få ame­ri­kans­ke tu­ris­ter hit på sikt, sier Sand­ra.

UNIK PLASSERING

Hun tror ste­dets plassering midt i na­tu­ren, like over inn­sjø­en Øre­vatn, et al­pin­an­legg to stein­kast unna og en meny full av lo­ka­le mat­tra­di­sjo­ner vil fris­te man­ge.

– Hit kom­mer du for å stres­se helt ned, sier Sand­ra – noe som ikke minst gjel­der hen­ne selv. Hun sy­nes det er helt topp å slip­pe kja­set i New York, selv om hen­nes hus som hun fort­satt har lig­ger uten­for selve mil­lion­byen.

LÆRE NORSK

Vår sam­ta­le fore­går stort sett på en­gelsk, men også norsk som hun bru­ker bed­re og bed­re.

– Jeg skal ta kurs for å kun­ne snak­ke, skri­ve og lese språ­ket enda bed­re, sier Sand­ra Linde­fjeld Hod­ne som ikke gjør an­net enn å være på ho­tel­let i sin våk­ne tid.

Det­te er blitt hen­nes jobb, hobby og liv.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Sand­ra Linde­fjeld Hod­ne (54) er født og opp­vokst i New Jer­sey i USA, men beg­ge for­eld­re­ne er fra Sør­lan­det. Nå har hun flyt­tet til Eike­ra­pen for å dri­ve ho­tel­let. Hun har ikke ang­ret et se­kund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.