Frust­rert over for­mues­skatt

Odd Bjørn Rud­len­de be­ta­ler cir­ka 140.000 kro­ner i for­mues­skatt i året for­di han tryg­ger be­drif­ten sin. Had­de han hel­ler bygd eks­tra­va­gant luk­sus­hjem for pen­ge­ne, had­de han slup­pet skatt.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

Odd Bjørn Rud­len­de i Far­sund me­ner for­mues­skat­ten straf­fer ham for­di han vel­ger å be­hol­de ver­di­er i be­drif­ten i ste­det for å ta dem ut. Be­drifts­ei­e­ren hå­per det­te blir valg­kamp­tema.

– Nå må det­te bli sis­te valg­kamp hvor po­li­ti­ker­ne dis­ku­te­rer for­mues­katt. Den dis­kri­mi­ne­rer nors­ke ei­ere kon­tra uten­lands­ke og den straf­fer oss som sat­ser på næ­rings­liv kon­tra per­son­lig for­bruk, sier Rud­len­de.

Han har in­vi­tert Fædre­lands­ven­nen og Høy­res stor­tings­re­pre­sen­tan­ter i Vest-ag­der In­gunn Foss og Nor­unn Tvei­ten Be­ne­stad til fab­rikk­lo­ka­le­ne på 3.000 kvad­rat­me­ter i Van­se for å vise kon­kre­te ek­semp­ler på hvor­dan for­mues­skat­ten slår ut.

Fa­ren star­tet Lis­ta Tre­in­du­stri i 1963. På 70-tal­let fikk han ide­en fra USA og ble en av lan­dets førs­te til å pro­du­se­re ledd­por­ter.

I fjor om­sat­te be­drif­ten med 12 an­sat­te for 32 mil­lio­ner kro­ner. Ei­ere er Odd Bjørn Rud­len­de, mo- ren og søs­te­ren.

Opp gjen­nom åre­ne har nes­ten alt hand­let om å ska­pe en so­lid be­drift via sel­ska­pe­ne Lis­ta Tre­in­du­stri AS og Rud­len­de Eien­dom AS.

– Vi har ikke gjeld i ban­ken. Vi har for­søkt å leg­ge til side i gode år, slik at vi kan tryg­ge og sik­re ar­beids­plas­se­ne og drif­ten i dår­li­ge år. Tak­ken for den­ne an­svar­lig­he­ten er at vi straf­fes med for­mues­skatt, sier Rud­len­de.

Må TAPPE BE­DRIF­TEN

Per­son­lig har han en for­mue på 19 mil­lio­ner kro­ner. 16 mil­lio­ner stam­mer fra ver­di­ene i be­drif­ten. I fjor måt­te han ut med 140.000 kro­ner i for­mues­katt.

For å be­ta­le den reg­nin­gen for Rud­len­de, må be­drif­ten gå med cir­ka 300.000 i over­skudd.

Først kom­mer sel­skaps­skatt på 23 pro­sent, de­ret­ter ut­bytte­skatt på 28 pro­sent. For å ha nok til for­mues­skat­ten, må nes­ten 300.000 kro­ner ut av be­drif­ten.

Rud­len­de sier for­mues­skat­ten tap­per be­drif­ten for ka­pi­tal som kun­ne vært brukt til in­ves­te­rin­ger og nye ar­beids­plas­ser.

KUN­NE SLIP­PE

Næ­rings­livs­man­nen fra Lis­ta skis­se­rer and­re ek­semp­ler:

– Hvis jeg tap­pet be­drif­ten det jeg kun­ne, lot ar­beids­plas­se­ne være sår­ba­re og utryg­ge og hel­ler økte mitt per­son­li­ge for­bruk kraf­tig, had­de jeg slup­pet for­mues­skatt.

Hvis han for ek­sem­pel had­de flyt­tet de 16 mil­lio­ne­ne i be­drifts- for­mue over til en dyr og eks­tra­va­gant ene­bo­lig, vil­le han i prak­sis slup­pet for­mues­katt - for­di bo­lig be­skat­tes mye la­ve­re enn for­mue i be­drift.

Rud­len­des tred­je ek­sem­pel på det han me­ner er urett­fer­dig­het og dis­kri­mi­ne­ring av næ­rings­ka­pi­tal, er slik:

– Når jeg be­ta­ler for­mues­skatt for én mil­lion kro­ner som står i be­drif­ten, er det en mil­lion jeg ald­ri vil få tak i. Skal jeg ha den ut, kom­mer 28 pro­sent skatt. Egent­lig er alt­så for­muen på rundt 700.000 kro­ner. Had­de jeg hel­ler kjøpt dyrt hus og hatt ver­dis- tig­ning der, had­de hele mil­lio­nen slup­pet bå­de for­mues­skatt og an­nen skatt, sier han.

– HØYERE PERSONSKATT

In­gunn Foss og Nor­unn Tvei­ten Be­ne­stad nik­ker og sy­nes det er ufor­ståe­lig at for­muer som står i be­drift skal skatt­leg­ges har­de­re enn and­re for­muer.

– Alle skal bi­dra til fel­les­ska­pet, men for­mues­skat­ten hind­rer den om­stil­lin­gen Nor­ge sårt tren­ger. Vi kan ikke fort­set­te med å straf­fe lo­ka­le ei­ere som er se­riø­se og tryg­ger be­drif­te­ne sine, sier de - og tror kamp mot for­mues­kat­ten skal være med på å sik­re valg­sei­er.

– Sett hel­ler opp per­son­skat­ten. Den be­ta­ler jeg med gle­de, sier Rud­len­de, som sær­lig stus­ser over Sen­ter­par­ti­et.

– De er opp­tatt av norsk ei­er­skap og lo­kal­sam­funn. Da kan jeg ikke for­stå at de vil opp­rett­hol­de en skatt som fa­vo­ri­se­rer uten­landskei­er­skap og de sto­re kon­ser­ne­ne, sier han.

FOTO: ODD INGE ULEBERG

Odd Bjørn Rud­len­de me­ner for­mues­kat­ten dis­kri­mi­ne­rer nors­ke ei­ere kon­tra uten­lands­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.