- De har en vold­sideo­lo­gi

Øy­vind Strøm­men

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TARJEI LEER-SALVESEN tarjei.leer-salvesen@fvn.no

– Det­te er en ny­na­zis­tisk or­ga­ni­sa­sjon, det må være det rik­ti­ge be­gre­pet å bru­ke, sier Øy­vind Strøm­men om Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen. Han er re­dak­tør for nett­ste­det Hate­spe­ech In­ter­na­tio­nal, og for­fat­ter av fle­re bø­ker om høyre­eks­tre­mis­me.

Lør­dag ble or­ga­ni­sa­sjo­nen nek­tet å de­mon­stre­re i Fred­rik­stad, og gjen­nom­før­te i ste­det en marsj og en ulov­lig de­mon­stra­sjon i Kris­tian­sand.

Strøm­men har fulgt godt med på or­ga­ni­sa­sjo­nen gjen­nom fle­re år.

– Hva står de egent­lig for?

– De kal­ler seg selv na­sjo­nal­so­sia­lis­ter. På sine nett­si­der har de ty­de­li­ge re­fe­ran­ser til na­zis­tisk tanke­gods. De har en åpent na­sjo­nal­so­sia­lis­tisk ideo­lo­gi. De hyl­ler Adolf Hit­ler og Corne­liu Cod­reanu, som var leder for den ru­mens­ke «Jern­gar­den».

I Kris­tian­sand er or­ga­ni­sa­sjo­nen an­ta­ge­lig mest kjent for å ha skå­ret ned ho­mo­flag­get på Lunds­broa før Gay Pri­de i fjor, en hand­ling som før­te til at regn­bue­flag­get i ste­det ble heist på Råd­hu­set.

NOR­DISK FENOMEN

På tor­get i Kris­tian­sand lør­dag møt­te Fædre­lands­ven­nen noen få øst­len­din­ger, men flest svens­ker og noen fins­ke med­lem­mer av or­ga­ni­sa­sjo­nen.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen har noen få med­lem­mer i Ven­ne­sla, men dis­se har fore­lø­pig ikke øns­ket å gi noe in­ter­vju til avi­sen.

– Hvor­dan er de or­ga­ni­sert? Er de ster­ke noen and­re ste­der enn i Sve­ri­ge?

– De har en nor­disk over­byg­ning og sier de job­ber for nor­disk sam­ling. Per i dag har de ak­ti­ve grup­per i tre land; Nor­ge, Sve­ri­ge og Fin­land. Men det er bare i Sve­ri­ge de har en viss stør­rel­se, med fle­re hund­re med­lem­mer som kan reg­nes som ak­ti­ve, sier Strøm­men.

Han for­tel­ler at or­ga­ni­sa­sjo­nen har gjort et mis­lyk­ket for­søk på å etab­le­re seg på Is­land, og hel­ler ikke lyk­tes sær­lig godt i Dan­mark.

– Men de har vel om lag 70 ak­ti­ve med­lem­mer i Fin­land og noen ti­talls her i Nor­ge.

– Er det grunn til å fryk­te vold fra en slik grup­pe?

– Ja, dess­ver­re. De har en vold­sideo­lo­gi. Det vil re­sul­te­re i vold. Det er en sam­men­heng mel­lom ideo­lo­gi og volds­bruk her. Slik jeg ser det: Hvis den­ne or­ga­ni­sa­sjo­nen vokser som den gjør i Nor­ge nå, er det bare et spørs­mål om tid før det duk­ker opp volds­hand­lin­ger knyt­tet til dem.

MYE VOLD I NABOLANDENE

Strøm­men min­ner om at det har vært en rek­ke epi­so­der med volds­bruk i Sve­ri­ge og Fin­land.

– Fin­land vur­de­rer å for­by hele or­ga­ni­sa­sjo­nen. Det kom en dom før jul, i en sak der en per­son døde etter å ha blitt spar­ket ned av fins­ke med­lem­mer av «Mot­stands­be­ve­gel­sen».

– Hvem ret­ter vol­den seg mot? – I Sve­ri­ge har det vært en rek­ke epi­so­der, mest pro­fi­lert ny­lig er ar­resta­sjo­ne­ne av tre per­soner som er mis­tenkt for bombe­an­grep mot en venstre­ra­di­kal kafe og to flykt­ning­mot­tak. Vol­den er ret­tet mot inn­vand­re­re og mot po­li­tis­ke me­nings­mot­stan­de­re, spe­si­elt mot ytre venst­re.

Det svens­ke ma­ga­si­net Ex­po gjor­de en stør­re gjen­nom­gang av rulle­bla­det til med­lem­me­ne av «Mot­stands­be­ve­gel­sen» i Sve­ri­ge i fjor. En svært stor an­del av dem er straffe­dømt. En be­ty­de­lig an­del av med­lem­me­ne i Sve­ri­ge er dømt for vold­skri­mi­na­li­tet.

– Er vold en del av den­ne or­ga­ni­sa­sjo­nens virk­som­het?

– De sier de bare bru­ker vold i selv­for­svar, men har en litt ut­vi­det for­stå­el­se av selv­for­svar, sier Strøm­men.

❞ De har en åpent na­sjo­nal­so­sia­lis­tisk ideo­lo­gi. De hyl­ler Adolf Hit­ler og Corne­liu Cod­reanu, som var leder for den ru­mens­ke «Jern­gar­den».

FORBUD?

– Me­ner du or­ga­ni­sa­sjo­nen bør for­bys?

– Det er ikke sik­kert forbud er den mest ef­fek­ti­ve må­ten å be­kjem­pe en slik or­ga­ni­sa­sjon på. Men det fin­ne­ne snak­ker om nå, er in­ter­es­sant. Selv tror jeg ikke det er den bes­te løs­nin­gen. Men vi bør se over gren­sen til Sve­ri­ge og lære. Man har vur­dert å bru­ke ter­ror­lov­ver­ket på dis­se bom­be­hen­del­se­ne. Det­te gir rom til etter­tan­ke. Det­te er et grense­over­skri­den­de fenomen, sier han.

FOTO: JARLE MARTINSEN

«Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen» i Kris­tian­sand er åpne til­hen­ge­re av Adolf Hit­ler og kal­ler seg na­sjo­nal­so­sia­lis­ter.

FOTO: NTB SCANPIX

For­fat­ter og re­dak­tør av Hate­spe­ech In­ter­na­tio­nal Øy­vind Strøm­men ad­va­rer mot Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen og sier or­ga­ni­sa­sjo­nen har en vold­sideo­lo­gi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.