Uhyg­ge­lig opp­tog

Na­zis­te­nes de­mon­stra­sjon i Kris­tian­sand lør­dag bør tje­ne som en på­min­nel­se om at kam­pen mot sli­ke for­kvak­le­de ide­er ald­ri må hvi­le. Og po­li­ti­et bør i etter­tid vur­de­re hvor­vidt det var rik­tig å la mar­ke­rin­gen fin­ne sted.

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

De som trod­de na­zis­te­nes ide­er var be­sei­ret en gang for alle, fikk seg en uhyg­ge­lig over­ras­kel­se lør­dag for­mid­dag. Midt i den trav­le lør­dags­han­de­len mar­sjer­te 60–70 mørk­kled­de menn, de fles­te bæ­ren­de på flagg, gjen­nom Kris­tian­sands ho­ved­gate.

Opp­rin­ne­lig var den sto­re de­mon­stra­sjo­nen til­lyst i Fred­rik­stad. Men der sa po­li­ti­et nei til å gi til­la­tel­se. Der­med dro de­mon­stran­te­ne, som åpen­bart var svært godt or­ga­ni­sert, i ste­det til Kris­tian­sand.

Det stri­der mot de fles­tes retts­opp­fat­ning når folk som står i vei­en for en ulov­lig de­mon­stra­sjon blir fjer­net, mens de­mon­stran­te­ne får fort­set­te.

Hel­ler ikke her had­de de fått til­la­tel­se. Men po­li­ti­et valg­te li­ke­vel å ikke av­bry­te de­mon­stra­sjo­nen. Det er en vur­de­ring som har skapt ster­ke re­ak­sjo­ner og som i etter­tid bør eva­lu­eres. Det er åpen­bart et vik­tig po­eng at en inn­gri­pen fra po­li­ti­ets side kun­ne med­ført en ri­si­ko for bråk, kan­skje til og med volds­bruk. I Sve­ri­ge, der de fles­te de­mon­stran­te­ne kom fra, er det fle­re ek­semp­ler på at mar­ke­rin­ger fra den­ne grup­pa har es­ka­lert. Det er også vik­tig at til og med sli­ke eks­tre­me grup­pe­rin­ger har rett til frie yt­rin­ger.

Men som alle and­re grup­per må også dis­se søke om til­la­tel­se på for­hånd. Og alle som vur­de­rer å dra til Kris­tian­sand sen­trum en lør­dag for­mid­dag har rett til å vite om at en slik de­mon­stra­sjon even­tu­elt skal fin­ne sted. Slik at man ikke ufor­va­ren­de hav­ner midt i et opp­tog av per­soner som for­fek­ter de mest de­struk­ti­ve ide­er men­nes­ke­he­ten har sett. Det stri­der også mot man­ges retts­opp­fat­ning når folk som står i vei­en for en ulov­lig de­mon­stra­sjon blir fjer­net, mens de­mon­stran­te­ne får fort­set­te.

Lør­da­gens de­mon­stra­sjon bør tje­ne som en vek­ker. Kam­pen mot na­zis­men – og be­slek­te­de ty­per eks­tre­mis­me – må fø­res kon­ti­nu­er­lig. Det ha­tet sli­ke tanke­sett byg­ger på, må ikke få fot­fes­te i vårt sam­funn. Dess­ver­re har vi de sis­te åre­ne sett at sli­ke ide­er har fått et visst opp­sving i Sve­ri­ge og and­re land. Men ikke minst si­den lør­da­gens de­mon­stran­ter hev­der å føre sin kamp på nor­disk ba­sis, ser vi at det­te ikke bare er et svensk pro­blem. Det er et pro­blem som må be­kjem­pes i alle land – og i alle byer.

60–70 na­zis­ter mar­sjer­te lør­dag for­mid­dag gjen­nom Mar­kens gate i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.