– Vi ak­sep­te­rer ikke na­zis­ter i våre ga­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ELI VAN DER EYNDEN eli.van.der.eynden@fvn.no

Rundt 300 men­nes­ker del­tok på en tverr­po­li­tisk mot­re­ak­sjon på gårs­da­gens nazi­de­mon­stra­sjon.

Søn­dag for­mid­dag gikk rundt 300 men­nes­ker i tog i Mar­kens for å ta av­stand til lør­da­gens høyre­eks­tre­me de­mon­stra­sjon på Tor­vet i Kris­tian­sand.

«Tverr­po­li­tisk Ung­doms­nett­verk i Vest-ag­der» sto som ar­ran­gør for de­mon­stra­sjo­nen. Nett­ver­ket er en sam­ling av de po­li­tis­ke ung­doms­par­ti­ene i fyl­ket.

Re­pre­sen­tan­ter fra blant an­net Un­ge Venst­re, Sen­ter­ung­dom­men, So­sia­lis­tisk Ven­stre­par­ti og AUF holdt ap­pel­ler, og i flok­ken med folk som sam­let seg rundt Slot­tet, kun­ne man se lo­go­er fra bå­de Høy­re og FRP, i til­legg til flagg fra SV og NKP.

LITE POLITI

I mot­set­ning til lør­da­gens de­mon­stra­sjon, be­gren­set po­liti­opp­bu­det seg til en en­kelt bil på god av­stand. Søn­da­gens de­mon­stra­sjo­nen var det også søkt til­la­tel­se til på for­hånd.

– Vi tok kon­takt med de and­re ung­doms­par­ti­ene, og fant ut av vi var nødt til å gjø­re noe. Vi hev oss rundt, og på un­der 24 ti­mer fikk vi sam­let nes­ten 300 folk, sier Den­nis Bjørt­vedt Tor­kild­sen.

Han er leder for AUF i Vest-ag­der og svært for­nøyd med mar­ke­rin­gen.

– Jeg blir vel­dig rørt av kjær­lig­hets­stem­nin­gen. Man fø­ler seg nes­ten uover­vin­ne­lig.

IKKE VELKOMNE

To av dem som møt­te opp, var Li­sa Kit­tel­sen Sor­dal og Mi­na Strand Fjeld­heim.

– Vi vil vise full so­li­da­ri­tet og støt­te med de med alle folk uav­hen­gig av rase, re­li­gion, hvem de er gla­de i og hvor de kom­mer fra, og si at de er vel­dig velkomne i byen vår, sier Kit­tel­sen Sor­dal.

– Men at na­zis­te­ne ikke er det, sky­ter Strand Fjeld­heim inn.

Leo Lohne har også tatt tu­ren ned til sen­trum og har for an­led­nin­gen de­ko­rert skjeg­get med bloms­ter. Han me­ner det er en selv­føl­ge å være her for å mar­ke­re av­stand til de­mon­stra­sjo­nen da­gen i for­vei­en. Han me­ner også yt­rings­fri­he­ten har en gren­se, og at «Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen» krys­ser den­ne.

– Jeg er ikke for en ab­so­lutt yt­rings­fri­het. Gren­sa går ved hatre­to­rikk og ting som kan opp­le­ves som di­rek­te trus­ler.

An­ja Abus­land er leder i Sen­ter­ung­dom­men i Vest-ag­der og holdt ap­pell ved Slot­tet.

– Det er et pro­blem at de tråk­ker på and­re og sier at de ikke er verdt noe. Det er ikke slik yt­rings­fri­he­ten fun­ge­rer, sier hun.

– Må BE OM UNNSKYLDNING

En av dem som holdt ap­pell ved Slot­tet, var Ma­li Steiro Trons­moen fra SV. Hun snak­ket blant an­net om Ole Tellef­sen som lør­dag nek­tet å flyt­te seg for de mar­sje­ren­de na­zis­te­ne. Han ble lagt i hånd­jern og bort­vist fra sen­trum av po­li­ti­et.

– Po­li­ti­et må be han om unnskyldning, sier hun.

Trons­moen er glad for at det duk­ket opp så man­ge på søn­da­gens mot­de­mon­stra­sjon.

– Det er utro­lig vik­tig at så man­ge er med og vi­ser at vi ikke ak­sep­te­rer na­zis­ter i våre ga­ter, sier hun.

ALLE FOTO: ELI VAN DER EYNDEN

«Tverr­po­li­tisk Ung­doms­nett­verk i Vest-ag­der» kas­tet seg rundt og or­ga­ni­ser­te mot­de­mon­stra­sjo­nen på un­der 24 ti­mer.

Den­nis Bjørt­vedt Tor­kild­sen fra AUF er svært for­nøyd med opp­mø­tet.

Li­sa Kit­tel­sen Sor­dal (til venst­re) og Mi­na Strand Fjeld­heim var blant de fram­møt­te på søn­dag.

For Leo Lohne var det en selv­føl­ge å bli med på de­mon­stra­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.