Rea­ge­rer på for­skjells­be­hand­ling

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND IVERSEN SKARSHOLT

70 na­zis­ter fikk lør­dag po­liti­es­kor­te da de de­mon­strer­te ulov­lig gjen­nom Mar­kens. Pres­ten Chris­to­foros Schuff ble kas­tet på glatt­cel­le og skal sone 22 da­ger i feng­sel for­di han satt i gres­set og de­mon­strer­te ulov­lig foran Stor­tin­get mot flykt­ninge­po­li­tik­ken.

– Jeg sy­nes det er rart når du har en grup­pe­ring som er kjent for å vise vol­de­li­ge tenden­ser, at da po­li­ti­et ikke gri­per inn og bøte­leg­ger dem på lik lin­je med meg, hvis først reg­le­ne er slik, sier Chris­to­foros Schuff.

– I mitt til­fel­le satt jeg fre­de­lig sam­men med fem and­re på gres­set foran Stor­tin­get. Vi ble ar­res­tert og sendt på glatt­cel­le, og jeg fikk bot på 11.000 el­ler even­tu­elt 22 da­ger i feng­sel.

Lør­dag lot po­li­ti­et vær å bry­te inn da den høyre­eks­tre­me be­ve­gel­sen «Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen» ulov­lig de­mon­strer­te i Mar­kens, etter at de ikke fikk lov i Øst­fold.

Søn­dag 10. april i fjor ble den or­to­dok­se pres­ten Schuff på­gre­pet etter å ha de­mon­strert mot re­gje­rin­gens inn­stram­ming i asyl­po­li­tik­ken.

Da han og de fem and­re de­mon­stran­te­ne ble på­gre­pet kom det minst åtte po­liti­be­tjen­ter. – For­skjells­be­hand­lin­gen er klar, me­ner Schuff.

Han me­ner at det i man­ge sam­funn er slik at der­som man er stor, sterk og skum­mel, så kan du gjø­re som du vil.

– Dess­ver­re er det slik. Po­li­ti­et gjor­de kan­skje en vur­de­ring av at det var stor sann­syn­lig­het for vold der­som de grep inn. Det kan jo være for­ståe­lig, men det er en klar for­skjells­be­hand­ling, på­pe­ker han.

Schuff me­ner det er vik­tig at folk kan ytre seg om ting en selv ikke er enig i.

– Det er vik­tig at alle har yt­rings­fri­het, og det me­ner jeg gjel­der dem som de­mon­strer­te lør­dag også, me­ner han.

FOTO: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT

Chris­to­foros Schuff hav­net på glatt­cel­le etter å ha spilt gi­tar foran Stor­tin­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.