Star­tet krone­rul­ling til Skeiv Ung­dom

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND IVERSEN SKARSHOLT

Etter at «Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen» de­mon­strer­te ulov­lig mot «ho­molob­by­en» i Mar­kens lør­dag, er det star­tet krone­rul­ling for Skeiv Ung­dom.

– Vi fikk in­spi­ra­sjon fra Fred­rik­stad. Det var fle­re per­soner som gjor­de det sam­me da de søk­te om de­mon­stra­sjon der nede, sier Jan­ni­ke Arne­sen (AP).

Hun og blant an­net Søg­ne-ord­fø­rer Astrid Hil­de har etter den høyre­eks­tre­me de­mon­stra­sjo­nen gitt pen­ger til or­ga­ni­sa­sjo­nen Skeiv Ung­dom, som står for mang­fold og job­ber mot dis­kri­mi­ne­ring av ho­mo­fi­le ung­dom.

Arne­sen la ut et inn­legg på Face­bo­ok hvor hun opp­ford­rer and­re til å gjø­re det sam­me.

– Alle mon­ner drar, selv om det er snakk om en li­ten sum.

– Hvor­for har dere valgt å star­te en krone­rul­ling?

– For å vise at det­te er hold­nin­ger vi ikke øns­ker å iden­ti­fi­se­re oss med i det hele tatt her i Kris­tian­sand.

Rundt 70 de­mon­stran­ter i den høyre­eks­tre­me be­ve­gel­sen gikk i Mar­kens med flagg, og del­te ut to for­skjel­li­ge fly­ve­bla­der.

På den ene sto det «Knus ho­molob­by­en».

Søg­ne-ord­fø­rer Astrid Hil­de me­ner det­te er den bes­te må­ten å vise at de­mon­stran­te­ne tar feil.

– Vi må styr­ke ho­molob­by­en, og å vise støt­te er den bes­te måte å gjø­re det på, sier Hil­de.

Hun sy­nes ide­en til Arne­sen var så god at hun slang seg på.

– Jeg har delt det­te på Face­bo­ok også, og det har blitt likt og delt man­ge gan­ger. Det går til et vel­dig godt for­mål, me­ner Hil­de.

ARKIVFOTO

Jan­ni­ke Arne­sen la ut et Face­bo­ok-inn­legg hvor hun opp­ford­rer folk til å vise sin støt­te med å gi pen­ger til Skeiv Ung­dom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.