– Det er kult å få kort i post­kas­sa

Med hele ver­den kun ett taste­klikk unna, vel­ger folk fort­satt å skri­ve fe­rie­brev på gam­le­må­ten.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ELISE ØYHOVDEN elise.oy­hov­den@fvn.no

Di­gi­ta­li­se­rin­gen av sam­fun­net har ført til at det sen­des mye mind­re adres­sert post på gam­le­må­ten. På 20 år har Pos­ten Nor­ge gått fra 1,8 mil­li­ar­der til 800 mil­lio­ner sen­din­ger i året.

Til tross for at pri­va­te brev og pak­ker bare står for fem pro­sent av da­gens post, kan post­bud lan­det over mer­ke fe­rie­ti­der på krop­pen.

– Det er nå det er post-tid, slår presse­sjef i Pos­ten Nor­ge, John Echoff, fast.

Og det er det man­ge sør­len­din­ger som gle­der seg over.

EN TRADISJON TRO

I et gam­melt, hvitt tre­hus i skip­per­gata sit­ter Met­te Bon­de (46) og ven­ter på som­mer­kort fra fa­mi­li­en sin. Hun er en av man­ge sør­len­din­ger som gle­der seg over som­mer­pos­ten.

Kan­skje skal den eld­gam­le post­lu­ken hen­nes ta imot enda fle­re his­to­ri­er fra ver­den, al­le­re­de den­ne som­mer­en.

– Tenk så man­ge brev den har tatt imot. Kjær­lig­hets­his­to­ri­er vi ald­ri får høre noe om, sier hun.

Bon­de har ak­ku­rat over­tatt hu­set, og den gam­mel­dag­se post­lu­ken var en av de al­ler førs­te tin­ge­ne hun falt for.

Si­den tal­let på of­fent­lig- og be­drifts­post syn­ker om som­mer­en, og pri­vat post er en del av Pos­ten Nor­ge sin sto­re sta­ti­stikk, mer­kes ikke den økte, pri­va­te som­mer­pos­ten på sta­ti­stik­ken.

Li­ke­vel kan Echoff be­kref­te at det sen­des mye mer pri­vat post i jula og om som­mer­en enn el­lers i året.

– Det mer­kes, slår han fast. Pro­fes­sor i kul­tur­his­to­rie ved UIO, Knut Her­mund­stad Auk­rust, tror det­te kan skyl­des gam­le tra­di­sjo­ner.

– Post­kort er knyt­tet til for­tid og nos­tal­gi, slår han fast.

EN UTVIKLING

– Her mer­ker vi at folk sen­der mer kort i fe­rier enn el­lers, be­kref­ter An­ne Lund Pe­der­sen (57) som job­ber på post­kon­to­ret i Kris­tian­sand sen­trum.

Der har hun jobbet si­den 1990-tal­let. Hun har sett ut­vik­lin­gen med egne øyne, men ikke så langt til­ba­ke som As­bjørn Sør­eng (84).

– Da jeg var en sjø­mann, i rik­tig gam­le da­ger, da bruk­te vi brev for å in­for­me­re fa­mi­li­en vår om alt det som skjed­de, for­tel­ler han og leg­ger til:

– Ikke bare fe­rie­min­ner. 84-årin­gen sav­ner de per­son­li­ge, hånd­skrev­ne be­skje­de­ne. I dag får han sjel­dent post­kort fra fa­mi­li­en, de rin­ges iste­den­for.

– Til dag­lig bru­ker vi jo bare so­sia­le medi­er, det er det som er van­lig, sier Ane Øv­re­vik (23).

Søs­ken­pa­ret, Eline (24) og Andrea Brei­vik (23), er eni­ge med venn­in­nen de­res.

Li­ke­vel sen­der de som­mer­kort når de er i ut­lan­det.

– Nå er det jo vel­dig spe­si­elt og per­son­lig når du får noe hånd­skre­vet, sier de og for­tel­ler at de blir gla­de hvis de fin­ner et fe­rie­kort i post­kas­sen.

– Da har fak­tisk en per­son gjort en inn­sats for å sen­de meg noe helt spe­si­elt, sier Ane.

Jen­te­ne er be­stem­te, de vil være med på å hol­de post­kort­tra­di­sjo­ne­ne ved like.

Skal dere sen­de et kort i år, da? – Det er mye mu­lig det, sier Andrea med et smil.

Pro­fes­sor Auk­rust un­der­stre­ker de un­ges for­kla­ring rundt det å sen­de gam­mel­dag­se kort, i en el­lers mo­der­ne ver­den.

– Når folk be­stem­mer seg for å skri­ve et kort, må de kjø­pe kor­tet, set­te seg ned for å skri­ve det, fin­ne fri­mer­ke og hus­ke å pos­te det. Det er ikke som å sen­de en rask SMS, el­ler opp­da­te­re so­sia­le medi­er, sier han og fort­set­ter:

– Folk set­ter pris på å få et fe­rie­kort, for­di de vet at det lig­ger om­tan­ke bak det.

ALLE FOTO: ELISE ØYHOVDEN

Bre­ve­ne som Met­te Bon­de (46) år mot­tar, kas­tes inn i en li­ten sprekk i dø­ra. Så kan hun pluk­ke de opp fra dør­mat­ten, ak­ku­rat slik det har blitt gjort i år­hund­re før hen­ne.

An­ne Lund Pe­der­sen mer­ker at man­ge fle­re men­nes­ker vel­ger å sen­de post om som­mer­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.