Se­tes­dal­s­kapp­lei­ken er blitt fes­ti­val

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JOHS. BJØRKELI johs.bjoer­ke­li@hot­mail.no

Selv om Se­tes­dals­fes­ti­va­len på Rys­stad i Valle kol­li­der­te med den po­pu­læ­re Tele­marks­fes­ti­va­len i Bø den­ne hel­gen, strøm­met pub­li­kum til kapp­lei­ken og kon­ser­te­ne i sogne­hu­set på Rys­stad som ald­ri før.

– Det er vi som har de bes­te ar­tis­te­ne, sa en smi­len­de leder for Se­tes­dal Spele­manns­lag, Astri Rys­stad, da Fædre­lands­ven­nen fre­dag spur­te om hun ikke var redd for at Tele­marks­fes­ti­va­len i Bø i Tele­mark som også gikk av sta­be­len den­ne hel­gen, kun­ne få ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for Se­tes­dals­fes­ti­va­len.

Selv­sagt sa Rys­stad det­te med et glimt i øyet, men hun vet at Se­tes­dals­fes­ti­va­len som for få år si­den het Se­tes­dal­s­kapp­lei­ken også drar til seg ut­øve­re som li­ker å kon­kur­re­re i dans, spel, vi­ser og stev.

– Dob­belt opp, alt­så?

– Ak­ku­rat, sa spele­manns­lags­le­de­ren for­nøyd, dog en smu­le spent på hvor man­ge kapp­leiks­del­ta­ke­re som vil­le kom­me. Til kon­ser­te­ne der­imot viss­te hun det vil­le kom­me man­ge, ikke minst si­den den nå ver­dens­kjen­te ska­pe­ren av mu­sik­ken til tv-se­ri­en Vi­kings, Ei­nar Sel­vik, skul­le hol­de kon­sert i lafte­hal­len til Se­tes­dals­mu­se­et.

– En per­fekt kon­sert­are­na, med en fan­tas­tisk akus­tikk, sa Kir­sten Brå­ten Berg.

FRA MAN­GE NASJONER

– Vi er fans av tv-se­ri­en Vi­kings og Ei­nar Sel­vik som la­ger mu­sik­ken, så da vi fikk vite i mars at han skul­le kom­me hit til Rys­stad, be­stil­te vi bil­lett med en gang, sa brød­re­ne Jan og Ma- tej Nav­ra­til fra Tsjek­kia til Fædre­lands­ven­nen. Også fra Ita­lia, Bel­gia og USA had­de fans av Sel­vik inn­fun­net seg lør­dags­kvel­den.

Ei­nar «Kvit­rafn» Sel­vik med for­tid i me­ta­l­band, nå med norønn-in­spi­rert mu­sikk i ban­det Wardru­na i til­legg til solo­kar­rie­re, inn­frid­de al­les for­vent­nin­ger der han spil­te på bukke­horn, har­pe med heste­tagl og det han kal­te fe­las tipp­tipp-tipp­olde­far.

– NOE STØR­RE ENN DEG SELV

– For 15–20 år si­den viet jeg meg til å lage ny mu­sikk av de elds­te red­ska­pe­ne og tanke­set­tet vi har i Nor­den. Det hand­ler om na­tur, men­nes­ke­ne og noe som er stør­re enn deg selv, sa 37-årin­gen som tol­ker ru­ner for å lage mu­sik­ken sin.

Da Sel­vik av­slut­tet med san­gen Helve­gen – om rei­sen til døds­ri­ket – var det stå­en­de ap­plaus.

Nev­nes må også inn­led­nin­gen til mid­del­al­der­stem­nin­gen i lafte­hal­len da et knip­pe lo­ka­le folke­mu­si­ke­re le­det av Kir­sten Brå­ten Berg fram­før­te Si­gurd svein, mid­del­al­der­vi­sa om Si­gurd Fåv­nes­bane og hes­ten Gra­ne.

Al­le­re­de fre­dag star­tet kon­ser­te­ne, først med grup­pa Fjell­folk fra Byk­le med gjes­ter.

De­ret­ter var det dob­belt Spelle­manns­pris-vin­ner Sigrid Molde­stad fra Breim som sam­men med mu­si­ker­ne Sig­bjørn Ape­land og Jør­gen Sand­vik inn­tok sce­nen i sogne­hu­set på Rys­stad.

De fram­før­te fei­en­de lå­ter av Ro­bert Burns, Ja­cob San­de og ikke minst den still­far­ne ly­ri­ke­ren Jan-mag­nus Bru­heim.

Lør­dag var det mini­kon­sert med Bjør­gulv Strau­me og Koua­me Sere­ba.

GOD KAPPLEIKSDELTAKELSE

Det var noe mind­re kappleiksdeltakelse i år enn un­der fjor­årets fes­ti­val, men li­ke­vel er Astri Rys­stad mer enn for­nøyd.

– Vi had­de rundt 70 del­ta­ke­re, for­delt på 39 inn­slag. Vi had­de kapp­leik lør­dag fra klok­ka 12 til 17, ak­ku­rat pas­se og greit å av­vik­le, sa hun.

Det var ikke så man­ge som del­tok i A-klas­se­ne i dans og spel, men alle de yng­re ut­øver­ne gle­det, sier Rys­stad.

Dyk­ti­ge lo­ka­le ut­øve­re holdt kurs i spill, dans og kve­ding fre­dag for­mid­dag.

Nå ser fes­ti­val­ar­ran­gø­ren Se­tes­dal Spele­manns­lag fram til at Valle kom­mu­ne skal ut­bed­re sogne­hu­set på Rys­stad. Det trengs ved­li­ke­hold i et bygg der vin­du­er plut­se­lig fal­ler inn og gam­le rør­sto­ler går i vel­ten. Det var det in­gen som bryd­de seg om i hel­gen. Se­tes­dal­s­kapp­lei­ken som Se­tes­dals­fes­ti­va­len er blitt en suk­sess tak­ket være ny­ten­king med at­trak­ti­ve kon­ser­ter.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Ei­nar Sel­vik, som er ver­dens­be­rømt etter å ha la­get mu­sik­ken til Tv-se­ri­en The Vi­kings, spil­te på eld­gam­le in­stru­men­ter som troll­bandt pub­li­kum i lafte­hal­len til Se­ters­dals­mu­se­et på Rys­stad.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

En for­nøyd leder av Se­tes­dal Spele­manns­lag, Astri Rys­stad, gle­det seg over stor opp­slut­ning om­kring Se­tes­dals­fes­ti­va­len i hel­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.