Ope­re­res for kreft i Tysk­land

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

Mar­nar­dal-ord­fø­rer Hel­ge Sandå­ker kom­mer til å bli kreft­be­hand­let i Tysk­land.

– Jeg har så godt som be­stemt meg for det. Al­ter­na­ti­vet er ope­ra­sjon el­ler stråle­be­hand­ling i Nor­ge som det kan føl­ge sto­re bi­virk­nin­ger med, sier Sandå­ker.

I april stod Sandå­ker fram med sin his­to­rie i Fædre­lands­ven­nen. I ja­nu­ar i år ble det tatt vevs­prø­ver av ham, som si­den av­dek­ket pro­stata­kreft.

Han har gjen­nom som­mer­en tenkt gjen­nom be­hand­lings­me­to­de­ne som fin­nes for den­ne type kreft. I Nor­ge hand­ler det alt­så om strå­ling el­ler ope­ra­sjon.

– Di­lem­ma­et med beg­ge dis­se be­hand­lin­ge­ne er bi­virk­nin­ger som im­po­tens og lek­ka­sje. Jeg er jo fort­satt en mann i bes­te al­der, og sy­nes det er bi­virk­nin­ger det er vans­ke­lig å ten­ke på, sa Sandå­ker til oss i april. Og der er han fort­satt.

– Jeg har snak­ket med menn om bi­virk­nin­ge­ne som er tun­ge å tak­le. Dis­se sam­ta­le­ne har styr­ket meg i tro­en på at be­hand­ling i Tysk­land er best, sier Sandå­ker.

Be­hand­lin­gen går i en­kelt­het ut på at det blir skutt inn svært små ra­dio­ak­ti­ve me­tall­bi­ter di­rek­te inn i pro­sta­ta­kjer­te­len. Dis­se strå­ler svakt i noen må­ne­der, og skal der­med ikke være så be­las­ten­de for krop­pen som høy­dose­strå­ling er.

– Ak­ku­rat den­ne be­hand­lin­gen gis ikke i Nor­ge. Det vil si, det gis en va­ri­ant, men da sam­men med van­lig strå­ling. Der­med er fa­ren for bi­virk­nin­ger be­ty­de­lig, på­pe­ker Sandå­ker.

Han sier han ikke for­står hvor­for den­ne be­hand­lin­gen ikke til­bys i Nor­ge.

– Det er ikke noe nytt, tys­ker­ne har gjort det­te i man­ge år. Og det er vel­do­ku­men­ter­te po­si­ti­ve re­sul­ta­ter, på­pe­ker ord­fø­re­ren.

Og for­di nors­ke syke­hus ikke ut­fø­rer den­ne kreft­be­hand­lin­gen, får menn som drar til Tysk­land hel­ler ikke dek­ket sine ut­gif­ter av sta­ten.

– Det vil kos­te meg rundt 70.000 kro­ner, som er en ut­gift jeg kan ta. Men det kan ikke alle, og slik bør vi ikke ha det, sier Sandå­ker.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Mar­nar­dal-ord­fø­rer Hel­ge Sandå­ker vel­ger å være helt åpen om at han har fått pro­stata­kreft. Nå går det mot be­hand­ling i Tysk­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.