Parti­le­der­nav­net fen­ger in­gen

Vil man gi bar­net sitt et unikt navn, gå for et parti­le­der­navn. Det får lil­le Er­na, Siv, Ras­mus, Knut Arild, Tryg­ve el­ler til og med Jo­nas tro­lig ha i fred.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Hel­ler ikke Tri­ne, Bjør­nar el­ler Au­dun har stått høyt i kurs de sis­te åre­ne, hvis man ser på tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB).

– Det vi kan si gans­ke sik­kert, er at in­gen av da­gens nors­ke parti­le­de­re ser ut til å ha bi­dratt til å øke po­pu­la­ri­te­ten til nav­net sitt over tid, sier navne­fors­ker Ivar Ut­ne ved Uni­ver­si­te­tet i Bergen til NTB.

Navne­tren­der går opp og ned i lan­ge bøl­ger med in­ter­val­ler på rundt 100 år el­ler mer. Fle­re av for­nav­ne­ne var al­le­re­de langt nede el­ler på vei ut av bruk da da­gens parti­le­de­re inn­tok rampe­ly­set, og noen for­navn ser ut til å ha fått en eks­tra dytt ned­over når de kun­ne knyt­tes til en toppo­li­ti­ker.

UN­DER SPERREGRENSEN

For­nav­net til stats­mi­nis­ter Sol­berg (H) had­de sin stor­hets­tid for rundt 100 år si­den og har lig­get på bunn i nes­ten en ge­ne­ra­sjon. Fire el­ler fle­re baby­er må få nav­net for at det skal hav­ne i navne­sta­ti­stik­ken for et år. Er­na har bare kom­met seg over den sperregrensen to gan­ger de sis­te 20 åre­ne. Det til tross for at Er­na er et to­sta­vel­ses jente­navn som slut­ter på a, noe som har vært svært tren­dy i mer enn ti år.

Hel­ler ikke Siv gjør det så bra. Nav­net var på topp i 1967, så gikk det ned­over. De fire åre­ne før Siv Jen­sen ble par­la­men­ta­risk leder i Frp i 2005, had­de nav­net et lite opp­sving, men etter det har også Siv slitt med å hol­de seg over fire nye Siv-er i året.

– Det kom et lite hopp da hun ble kjent rundt år 2000, kan­skje var hun et friskt pust, men nav­net falt igjen pa­ral­lelt med at Siv Jen­sen ble leder av fle­re slag, knyt­tet til mer al­vor, sier Ut­ne.

U-SVING

Jo­nas Gahr Stø­re (Ap) og Ras­mus Hans­son (MDG) skil­ler seg ut ved at nav­ne­ne de­res var på vei opp da de be­gyn­te å bli pro­fi­lert i medie­ne. Jo­nas-nav­net had­de gjort det bra i fle­re år, og kun­ne fort­satt med det. Da Stø­re ble uten­riks­mi­nis­ter i 2005, fikk han kalle­nav­net Su­per-jo­nas. I 2006 fikk 562 baby­er nav­net Jo­nas, det høy­es­te noen gang. Men så ble det uven­tet mye mind­re po­pu­lært, og på ti år sank an­tall ny­fød­te Jo­nas-er med 42 pro­sent, til 324 i 2016.

– Det falt jo vel­dig, fak­tisk mis­ten­ke­lig brått, sier Ut­ne.

Nav­net Ras­mus lå nede fra be­gyn­nel­sen av 1970-tal­let og steg sak­te, men sik­kert til 2000-tal­let, da bru­ken tok av. I 2009 kom ny re­kord: 57 nye Ras­mus-er på ett år.

– Det­te er et ty­pisk tra­di­sjons­navn og kun­ne ven­tes å gå vi­de­re opp­over. Men, som med Jo­nas snud­de det og gikk fort ned i ste­det, sier Ut­ne.

I lø­pet av sju år er an­tall ny­fød­te Ras­mus-er re­du­sert til en tre­del, 19 styk­ker i 2016, til­ba­ke på nivå med be­gyn­nel­sen av 1980-tal­let.

STABILT FOR TRYG­VE

Sp-leder Slags­vold Ve­dum ser ikke ut til å ha en umid­del­bar ef­fekt på folks valg av nav­net Tryg­ve.

– Vi kun­ne hatt en Jo­nas-ras- mus-utvikling, men det har i hvert fall ikke hatt noen ne­ga­tiv ef­fekt på Tryg­ve at po­li­ti­ke­ren ble kjent. Det er in­ter­es­sant for­di han i lik­het med de to and­re er ty­de­lig pro­fi­lert i medie­ne, sier Ut­ne.

An­tall ny­fød­te som blir kalt Tryg­ve har lig­get mel­lom 50 og 30 per år i nes­ten 50 år.

NOR­DISK

Ruth Vat­vedt Fjeld er pro­fes­sor i nor­disk språk­vi­ten­skap ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo og me­ner om­ta­le av po­li­ti­ke­re ved for­navn kan ha noe å si for folks for­hold til nav­net og as­so­sia­sjo­ner, be­visst el­ler un­der­be­visst.

– Nav­net skjem­mer in­gen, men noen skjem­mer kan­skje nav­net? Den nor­dis­ke mo­del­len med et ideal om like­ver­dig­het har uan­sett hatt mye å si for at vi nå om­ta­ler po­li­ti­ke­re ved for­navn, sier hun.

En titt på stats­mi­nist­re si­den 1980-tal­let vi­ser at også de­res navn har gått ned i bruk, men alle føl­ger en utvikling som ven­tet, kan­skje med unn­tak av Jens, som har hatt et opp­sving i 2016. Gro og Kåre har for øv­rig vært på vei ned­over si­den hen­holds­vis 1970-tal­let og 1930-tal­let og lig­ger frem­de­les svært lavt.

Navnevalg til ny­fød­te på­vir­kes av to ho­ved­fak­to­rer: Tren­der fra ut­lan­det og tra­di­sjo­ner i egen kul­tur. Navn fra Tv-se­ri­er, fil­mer, kjen­di­ser el­ler kjen­di­sers barn ko­pie­res, men po­li­ti­ke­re ser ut til å være et unn­tak. Ras­mus Hans­son (MDG).

Tryg­ve Slags­vold Ve­dum (Sp).

ALLE FOTO: NTB SCANPIX

Jo­nas Gahr Stø­re (Ap).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.