– Usa-tren­te styr­ker lik­vi­de­rer fan­ger

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En ira­kisk hær­av­de­ling, som er trent av USA, står bak vil­kår­li­ge lik­vi­da­sjo­ner av krigsfanger i Mosul, iføl­ge Hu­man Rights Watch.

Men­neske­retts­or­ga­ni­sa­sjo­nen kre­ver at USA straks stan­ser all støt­te til den ira­kis­ke hæ­rens 16. di­vi­sjon, som iføl­ge dem har stått bak en rek­ke lik­vi­da­sjo­ner av krigsfanger i Mosul

– USA må for­sik­re seg om at de ikke len­ger bi­står den ira­kis­ke en­he­ten som er an­svar­li­ge for den­ne bøl­gen av hen­ret­tel­ser, og de må også skrin­leg­ge alle pla­ner om fram­ti­dig støt­te inn­til dis­se gru­som­he­te­ne er etter­fors­ket på skik­ke­lig vis, sier Sarah Leah Whit­son, som leder Hu­man Rights Watchs virk­som­het i Midt­østen.

– På bak­grunn av de om­fat­ten­de over­gre­pe­ne ira­kis­ke styr­ker står bak, og den ira­kis­ke re­gje­rin­gens elen­di­ge opp­føl­ging av dem, bør USA vir­ke­lig ta sam­ar­bei­det med ira­kis­ke styr­ker opp til ny vur­de­ring, sier hun.

Men­neske­retts­or­ga­ni­sa­sjo­ner min­ner om at den så­kal­te Lea­hy-lo­ven i USA for­byr det ame­ri­kans­ke for­sva­ret å gi mi­li­tær­hjelp til uten­lands­ke styr­ker, der­som det fore­lig­ger tro­ver­di­ge be­vi­ser for at de har gjort seg skyl­di­ge i brudd på men­neske­ret­tig­he­te­ne og det ikke blir gjort noe for å stil­le de skyl­di­ge til an­svar.

USA er ikke ale­ne om å sam­ar­bei­de tett med ira­kis­ke re­gje­rings­styr­ker i kam­pen mot den yt­ter­lig­gå­en­de isla­mist­grup­pa IS.

Nor­ge har si­den 2015 del­tatt i den Usa-le­de­de koa­li­sjo­nen og rundt 60 nors­ke sol­da­ter del­tar i opp­tre­nin­gen av ira­kis­ke styr­ker An­bar-pro­vin­sen i Irak.

FOTO: NTB SCANPIX

Ira­kis­ke re­gje­rings­styr­ker an­kla­ges for å lik­vi­de­re krigsfanger i Mosul.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.