– Jeg var vel­dig engste­lig

Fre­da­gens bok­bad un­der Ca­nal Stre­et ble Karl Ove Knaus­gårds førs­te, of­fent­li­ge opp­tre­den på hjemme­bane på man­ge år.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRISTIAN HOLE kristian.hole@fvn.no

– Jeg har vært på man­ge bok­bad rundt om i ver­den, men ak­ku­rat her hjem­me i Arendal fø­ler jeg meg litt mer ner­vøs enn van­lig, sa Karl Ove Knaus­gård, som har holdt en lav pro­fil på Sør­lan­det si­den de tre førs­te bø­ke­ne i se­ri­en «Min Kamp» kom i 2009.

Sam­men med for­fat­ter­ne Fro­de Gryt­ten og Pe­dro Car­mo­na-al­va­rez gjes­tet Knaus­gård fre­da­gens bok­bad «Poe­si og rock», som var le­det av Fædre­lands­ven­nens kul­tur­re­dak­tør, Ka­ren Kris­ti­ne Blåge­stad.

TRUS­LER

Etter at fle­re slekt­nin­ger fra hans fars fa­mi­lie ble ut­le­vert i de førs­te bø­ke­ne i den selv­bio­gra­fis­ke ro­man­se­ri­en «Min Kamp» fra 2009, mot­tok Knaus­gård fle­re ube­ha­ge­li­ge mel­din­ger fra folk, i til­legg til trus­ler om søks­mål fra fa­mi­lie­med­lem­mer.

Si­den har han lig­get lavt når det kom­mer til å del­ta på kul­tur­ar­ran­ge­men­ter i sør.

– På bok­sig­ne­rin­ger og of­fent­li­ge opp­tre­de­ner var jeg engste­lig. Jeg fikk sms-trus­ler hvor det sto «Vi ser deg i kveld» og «Vi har en ut­sendt i kveld». På den­ne ti­den var jeg redd, sa Knaus­gård un­der bok­ba­det, og la til at det ikke har vært noe for­soning mel­lom fa­mi­lie­med­lem­me­ne som tok av­stand fra bø­ke­ne.

«POE­SI OG ROCK»

I til­legg til «Min Kamp»-dis­ku­sjon, om­hand­let bok­ba­det lin­ken mel­lom rock og lit­te­ra­tur, og hvor­dan de tre for­fat­ter­ne bru­ker mu­sikk som hjelpe­mid­del når de skri­ver.

– For meg er mu­sikk like vik­tig som mitt for­fat­ter­skap, og jeg bru­ker minst like mye tid på mu­sikk som lit­te­ra­tur, sa Car­mo­naAl­va­rez.

Knaus­gård, som på­pek­te fle­re gan­ger un­der bok­ba­det at han ald­ri har brydd seg om sang­teks­ter, for­tal­te at stem­nin­gen i mu­sikk er det som hjel­per han un­der skrive­pro­ses­sen.

– The Beatles, Ja­net Jack­son og Björk er noen av de ar­tis­te­ne jeg har hørt på un­der skri­vin­gen. Jeg bru­ker å ha et al­bum på repeat un­der hele skrive­pro­ses­sen, så når en ro­man er fer­dig har jeg kan­skje hørt et al­bum noen tu­sen gan­ger.

– Å skri­ve er ri­siko­fylt, men å høre mu­sik­ken om igjen og om igjen fø­les trygt. Det er som et land­skap man kjen­ner, sa Knaus­gård og ga or­det vi­de­re til Gryt­ten:

– For meg er det gans­ke likt. Mu­sikk kan hjel­pe til i skrive­pro­ses­sen, bå­de stem­nin­gen og det emo­sjo­nel­le, men også om tids­epo­ken og tids­per­spek­ti­vet jeg skri­ver om.

– VEL­DIG SPENNENDE

Blant de 500 fram­møt­te møt­te Fædre­lands­ven­nen To­ve Ny­len, An­ne-met­te Aralt, Li­ve-gun­hild Jet­lund og Un­ni Øgård, som alle men­te bok­ba­det var en vel­lyk­ket pro­gram­post på årets Ca­nal Stre­et-pro­gram.

– Jeg sy­nes det­te var et vel­dig spennende bok­bad. Knaus­gård har jo fått så mye om­ta­le de sis­te åre­ne, så jeg vil hel­ler trek­ke fram Pe­dro, som var spennende å høre på i dag. Jeg har lest fle­re bø­ker av han og han skri­ver utro­lig bra, sa Aralt.

– Det var også gøy å høre på Fro­de Gryt­ten og ikke minst Knaus­gård selv. Jeg har jo lest to bø­ker av Knaus­gård, og jeg er fa­sci­nert over hans skrive­måte, for­tal­te Ny­len.

I for­kant av ar­ran­ge­men­tet sa Ca­nal Stre­ets fes­ti­val­sjef, Mats Aron­sen, at fes­ti­va­len vil prø­ve å få til fle­re uli­ke bok­bad til nes­te år.

– Det­te er det førs­te året vi kjø­rer et slikt bok­bad. Og vi mer­ket jo en vel­dig stor in­ter­es­se rundt ar­ran­ge­men­tet, si­den det ble ut­solgt på vel­dig kort tid. Bil­let­te­ne røk unna.

Etter bok­ba­det fort­sat­te kvel­den i kjel­le­ren, hvor det var du­ket for kon­sert med Van­kel, brød­re­ne Knaus­gårds band, og Fro­de Gryt­ten Beat Band, hvor Car­mo­na-al­va­rez også er med.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Fro­de Gryt­ten (t.v.), Pe­dro Car­mo­na-al­va­rez Karl Ove Knaus­gård, og Ka­ren Kris­ti­ne Blåge­stad, Fædre­lands­ven­nens kul­tur­re­dak­tør.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Karl Ove Knaus­gård har lig­get lavt når det kom­mer til of­fent­li­ge ar­ran­ge­men­ter på Sør­lan­det, si­den han slo gjen­nom for fullt i 2009 med «Min Kamp».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.