Bloms­ter­en­gens evan­ge­li­um

Faedrelandsvennen - - NÆRT - HÅKON BORGENVIK

Ordspr 11:23-28

Det er juli. Det er fe­rie. Det er nok av tid. Bruk litt av ti­den på å set­te deg ned i en som­mer­eng. Su­ge inn inn­tryk­ke­ne. Kjen­ne luk­te­ne. Se mang­fol­det, va­ria­sjo­nen bare på den lil­le flek­ken du har satt deg. Se med hvil­ken raus­het Vår­her­re har strødd skjønn­het og over­flod rundt over­alt. «Den som ikke fø­ler noe be­hov for å være takk­nem­lig for ver­dens skjønn­het og prakt, men i ste­det bare vi­ser ego­is­me og like­gyl­dig­het, kan ald­ri opp­le­ve en dy­pe­re, gud­dom­me­lig gle­de, bare en mørk sorg og util­freds­stil­lel­se.» sier den grøn­ne pa­tri­ar­ken, Hans Hel­lig­het Bart­holo­meus i boka «Mø­tet med mys­te­ri­et. «Plan­ter er våre læ­re­re og bes­te rolle­mo­del­ler. De ven­der seg mot ly­set. De leng­ter etter vann. De els­ker ren luft. De gra­ver seg dypt ned med røt­te­ne og strek­ker seg sam­ti­dig høyt til værs. Det skal så lite til å til­freds­stil­le dem og gi dem næ­ring. De for­vand­ler og for­dob­ler alt de su­ger til seg fra na­tu­ren. De til­pas­ser seg spon­tant og pro­du­se­rer i over­flod – bå­de for å gi and­re næ­ring og for å bli be­und­ret.»

Ta deg tid til å sjek­ke dis­se ver­se­ne i Ord­språ­ke­ne – en fan­tas­tisk bok i Det gam­le tes­ta­men­tet. «Den gav­mil­de får gode da­ger, den som øser ut til and­re, får ri­ke­lig til­ba­ke.» Og om­vendt for den som er gjer­rig og knu­ger på sitt. Det lig­ger en hem­me­lig­het i det­te som vi, bå­de som folk og som en­kelt­men­nes­ker tren­ger å opp­da­ge. Vei­en til lyk­ken lig­ger gjemt i det enk­le, i det å dele, i det å være noe for and­re. I det å gra­ve røt­te­ne dypt ned og strek­ke seg mot ly­set. Og gi vi­de­re det vi har fått.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.