Vin­ner­ne ro­ser Triquart

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●● – Jeg fikk gåse­hud da jeg nær­met meg mål, sier Nm-vin­ne­ren Jør­gen Gun­der­sen.

21-årin­gen vant den lan­ge NM­løy­pa (1500 me­ter svøm­ming, 40 kilo­me­ter syk­ling, 10 kilo­me­ter lø­ping) på 1,49,12 ti­mer og var godt for­nøyd etter lø­pet.

– Det var gøy å vin­ne etter å ha vært litt syk den­ne uka. Stem­nin­gen i Tres­se var vel­dig god, og å høre en av ver­dens mest kjen­te speak­e­re (Kjell Erik Kris­ti­an­sen) si over an­leg­get at jeg nær­met meg mål, ga meg lett gåse­hud, sier Gun­der­sen.

Han me­ner Kris­tian­sand har lyk­kes med å gjø­re en na­sjo­nal triat­lon­kon­kur­ran­se til en stør­re folke­fest enn for ek­sem­pel Oslo Triat­lon, som med sine 1200 del­ta­ke­re er nes­ten dob­bel så stor i om­fang som lille­bro­ren i Kris­tian­sand.

– Det er nes­ten ikke til­skue­re i løy­pa ved Sogns­vann, mens her har det vært bra med pub­li­kum, og det er selv­sagt eks­tra moro, sier han.

Også Lot­te Mil­ler, som vant med langt kla­re­re mar­gin i kvinne­klas­sen, ro­ser Triquart.

– Det­te er helt klart blant de bed­re lø­pe­ne i Nor­ge. Det var pas­se tem­pe­ra­tur i van­net, som også var rent og fri for ma­ne­ter. Det var vel­dig kjekt å løpe de to sis­te run­de­ne si­den så man­ge hei­et. Kris­tian­sand er en som­mer­by og en idretts­by som bør fort­set­te å ut­vik­le Triquart vi­de­re, sier Mil­ler.

Det er må­let også til stevne­le­der Fred Art­hur As­dal, som sier seg godt for­nøyd med del­ta­ker­re­kord på 700 i ar­ran­ge­men­tets tred­je år. Han har også lyst til å få til en e-cup i Kris­tian­sand i 2019.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Jør­gen Gun­der­sen jub­ler for søn­da­gens Nm-gull og konge­po­kal i lang løy­pe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.