Så stor ef­fekt har pro­tein­pulve­ret på tre­nin­gen din

– Så len­ge man har et godt kost­hold og mo­sjo­ne­rer nor­malt, vil det være lite å hen­te på å bru­ke pro­tein­pul­ver, sier eks­pert.

Faedrelandsvennen - - SPORT - MAG­NUS WIKAN

Det smel­ler godt i det åpne lo­ka­let idet So­fie Sol­li Lø­seth (23) slip­per vekt­stan­gen ned på gul­vet. Inni­mel­lom ek­sa­mens­les­nin­gen har hun tatt seg tid til en tre­nings­økt på Cross­fit Bryg­gen – et sted hun uten­om de hef­tigs­te stu­die­pe­rio­de­ne gjer­ne be­sø­ker to gan­ger om da­gen.

Den sto­re tre­nings­meng­den kre­ver mye ener­gi, så for å få i seg nok, inn­tar hun pro­tein­pul­ver dag­lig. Noen gan­ger i form av sha­ke, and­re gan­ger inn­blan­det i havre­grøt el­ler yog­hurt til fro­kost.

– Jeg bru­ker det som et sup­ple­ment, slik at jeg får i meg nok pro­tei­ner i lø­pet av en dag. Jeg spi­ser helst van­lig mat, men det er vans­ke­lig å få den ener­gi­en jeg tren­ger gjen­nom bare det, sier Lø­seth.

All­ment pro­dukt

Der­for in­kor­po­re­rer hun pro­tein­pulve­ret i den dag­li­ge kos­ten. Det er hun langt fra den enes­te som gjør.

Etter å ha opp­levd en enorm vekst etter over­gan­gen til det nye ti­året, har Nor­ges størs­te pro­du­sent av pro­tein­pul­ver, Protein­fab­rik­ken, de sis­te åre­ne hatt en sta­bil om­set­ning på rundt 100 mil­lio­ner kro­ner.

Mar­keds­sjef Egil Ber­li-john­sen an­slår at pro­tein­pul­ver står for mel­lom 50 og 60 pro­sent av den.

– Det fin­nes man­ge for­skjel­li­ge bru­ke­re av pro­duk­tet. Det kan være alt fra kreft­pa­si­en­ter som ikke kla­rer å spi­se, og eld­re uten mat­lyst til styrke­løf­te­re og kropps­byg­ge­re, sier Ber­li-john­sen, og leg­ger til:

– De fles­te er van­li­ge folk som vil opp i mus­kel­mas­se el­ler ned i vekt. Det er folk som har be­stemt seg for å gjø­re en for­and­ring i li­vet.

Men hvil­ken ef­fekt har pro­tein­pulve­ret, egent­lig?

– nor­malt kost­hold k

– Over­sikts­stu­di­er an­ty­der at det å gi for­søks­per­soner eks­tra pro­tein, i til­legg til det de får gjen-

nom sitt dag­li­ge kost­hold, kan gi en eks­tra ef­fekt. I ste­det for å gå opp én til to kilo i mus­kel­mas­se, så går man gjer­ne opp en eks­tra halv kilo når man øker pro­tein­inn­ta­ket, sier Truls Raa­stad, pro­fes­sor i idretts­fy­sio­lo­gi ved Nor­ges idretts­høg­sko­le.

I dis­se stu­die­ne har man imid­ler­tid ikke all­tid kon­trol­lert for ef­fek­ten at man også får i seg mer ener­gi når man øker pro­tein­inn­ta­ket.

For der­som man øns­ker å byg­ge musk­ler, må man nem­lig øke den fy­sis­ke ak­ti­vi­te­ten, sam­ti­dig som man har en mo­de­rat øk­ning i inn­ta­ket av ener­gi i form av pro­tei­ner og karbo­hy­dra­ter.

– Men så len­ge man har et godt kost­hold og mo­sjo­ne­rer nor­malt, vil det være lite å hen­te på å bru­ke pro­tein­pul­ver, på­pe­ker Raa­stad.

Iføl­ge pro­fes­sor i er­næ­ring ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, Bjørn Ste­en Skål­hegg, er det dag­li­ge pro­tein­be­ho­vet for en som er mo­de­rat ak­tiv 0,8 gram per kilo kropps­vekt, hvil­ket til­sva­rer 56 gram rent pro­tein for en per­son på 70 kilo.

Det til­sva­rer i over­kant av halv­an­nen li­ter lett­melk, even­tu­elt et glass melk, tre brød­ski­ver, fire ski­ver med hvit­ost, ett egg, 40 gram kyl­ling, 350 gram kokt ris og as­sor­ter­te grønn­sa­ker.

– Så pro­tei­ne­ne tren­ger ikke å kom­me fra pro­tein­pul­ver. Man har sett sam­me ef­fekt av stu­di­er med melk, sier Raa­stad.

Tren­ger mer mat

Så hvor­for bru­ker så man­ge pro­tein­pul­ver?

– Stort sett bru­ker folk pro­tein­pul­ver for­di de ikke vet hva det er. Man­ge vil gi krop­pen noe eks­tra, for­di de tror de tren­ger det, men be­ho­vet er sterkt over­dre­vet. Vi får i oss nok pro­tei­ner gjen­nom helt van­lig kost, sier Skål­hegg.

Pro­fes­so­re­ne me­ner alt­så at ef­fek­ten av pro­tein­pul­ver vil være mi­ni­mal for folk flest, der­som de sør­ger for å få i seg nok pro­tei­ner gjen­nom det dag­li­ge kost­hol­det.

– Når man tre­ner mer, tren­ger man mer mat og mer mat vil gi stør­re musk­ler. Så der­som man spi­ser or­dent­lig og nok mat uten­om tre­nin­gen, så er det unød­ven­dig å bru­ke pro­tein­pul­ver, sier Skål­hegg.

– Men er pro­tein­pul­ver et godt al­ter­na­tiv der­som man ikke har tid til å spi­se et or­dent­lig mål­tid etter tre­ning?

– Om en ikke har tid til å spi­se godt, så er det helt greit om man tar seg en sha­ke el­ler pro­tein­bar. Men vi vil an­be­fa­le at man bru­ker na­tur­li­ge rå­va­rer, da de også inne­hol­der vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler og and­re vik­ti­ge næ­rings­stof­fer, sier pro­fes­so­ren, som på­pe­ker at pro­tein­pul­ver i ut­gangs­punk­tet ver­ken er et vik­tig el­ler spe­si­elt far­lig pro­dukt.

– Vær Var­som

– Så len­ge pro­tein­pul­ver ikke blir en for stor del av kost­hol­det, så er det ikke et pro­blem, sup­ple­rer Raa­stad.

Han på­pe­ker at pro­tein­pulve­ret ikke er et full­sten­dig næ- rings­mid­del, og at man der­for skal være var­som med å er­stat­te for man­ge mål­ti­der med pulver­pro­duk­ter.

Det er også Protein­fab­rik­ken be­viss­te på. De gjør der­for det de kan for å in­for­me­re sine kun­der om hvor­dan og i hvil­ke meng­der pro­duk­tet skal inn­tas. Pro­du­sen­ten gjør også opp­merk­som på at inn­ta­ket av pulve­ret må kom­bi­ne­res med inn­tak karbo­hy­dra­ter for mus­kel­byg­gen­de ef­fekt.

– Man kan ta en sha­ke i ste­det for en ba­gett til lunsj, men man kan ikke leve på det. Da vil man få man­gel­syk­dom­mer. En­si­dig kost­hold er ald­ri bra, sier Ber­liJohn­sen.

ALLE FOTO: EI­RIK BREKKE

So­fie Sol­li Lø­seth tre­ner ofte styr­ke. Hun bru­ker pro­tein­pul­ver dag­lig. En­ten i form av sha­ke el­ler inn­blan­det i mat.

– Jeg bru­ker det som et sup­ple­ment, slik at jeg får i meg nok pro­tei­ner i lø­pet av en dag, sier So­fie Sol­li Lø­seth.

So­fie Sol­li Lø­seth bru­ker pro­tein­pul­ver som kost­til­skudd for å få i seg nød­ven­dig meng­de ener­gi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.