– Pro­tein­pulve­ret skal være et al­ter­na­tiv

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Protein­fab­rik­ken er blitt vant med at fors­ke­re og and­re fag­per­soner stil­ler spørs­mål ved vik­tig­he­ten av pro­duk­te­ne de sel­ger.

●● – Pro­tein­pul­ver er en mat­vare, som man kan sam­men­lig­ne med yog­hurt. Der­som all yog­hurt had­de for­svun­net fra klo­den i mor­gen, had­de folk li­ke­vel over­levd. De had­de bare spist noe an­net, sier Egil Ber­li-john­sen.

Som pro­fes­so­re­ne, er han klar på at pro­tein­pul­ver ikke er et pro­dukt man tren­ger. Pulve­ret er ment å være et al­ter­na­tiv for dem som øns­ker mer pro­tei­ner i kost­hol­det sitt, uten nød­ven­dig­vis å måt­te spi­se mye mer.

– Man kun­ne fått like mye næ­ring av å spi­se kyl­ling el­ler biff, men det vil­le blitt dyrt å spi­se det to gan­ger om da­gen. Dess­uten gjør pro­tein­pulve­ret det let­te­re å tel­le ka­lo­ri­er, sier Ber­li-john­sen.

I en sha­ke med ett av Protein­fab­rik­kens mest po­pu­læ­re pulver­pro­duk­ter, får man i seg like mye pro­tei­ner som man vil­le fått av tre egg (35 gram). Der­som man blan­der pulve­ret ut i melk, vil pro­tein­inn­hol­det selv­sagt øke.

En pro­teins­hake ved si­den av et van­lig kost­hold, vil der­med øke pro­tein­inn­ta­ket be­trak­te­lig.

– En­kel­te prø­ver å bli stør­re, men sli­ter med å gå opp i vekt. For å kla­re det, må man øke inn­ta­ket av ka­lo­ri­er. Man kun­ne selv­sagt spist en eks­tra ke­bab hver dag, men det vil­le gitt litt mind­re pro­tei­ner og litt fle­re sure opp­støt, sier Ber­li-john­sen, og leg­ger til:

– Hvis ikke pro­duk­tet had­de fun­gert, så had­de det dødd ut.

Sam­ti­dig på­pe­ker han at pulve­ret i man­ge til­fel­ler får for mye av æren.

– Om noen har nådd må­let sitt, så tror de gjer­ne at det skyl­des pro­tein­pulve­ret. Men sam­ti­dig har de slut­tet å spi­se pøl­ser fra ben­sin­sta­sjo­nen, druk­ket mind­re øl i hel­ge­ne og ikke tatt kake­styk­ker på job­ben. Det blir ofte glemt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.