I dag øker kon­tant­støt­ten til 7500 kro­ner i må­ne­den

Stor­tings­re­pre­sen­tant Hans Fr. Grø­van (KRF) gle­der seg stort over at Marthe Enge­dal Scheie (26) vel­ger kon­tant­støt­te og hjemme­tid med lil­le Mat­heo. I dag øker støt­ten til 7500 kro­ner må­ne­den.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

Ag­der-fyl­ke­ne lig­ger på kon­tant­støtte­top­pen. Stor­tings­re­pre­sen­tant Hans Fr. Grø­van (KRF) og små­barns­mor Marthe Enge­dal Scheie jub­ler over at støt­ten i dag økes med 1500 kro­ner i må­ne­den. Ka­ri Hen­rik­sen (Ap) me­ner der­imot ord­nin­gen bør av­vik­les.

– Vi tren­ger ikke fle­re eld­re menn som Grø­van, som sy­nes det er så greit at un­ge mød­re er hjem­me med bar­na. Sør­lan­det tren­ger mer like­stil­ling, sier Aps stor­tings­re­pre­sen­tant Ka­ri Hen­rik­sen.

Tirs­dag 1. au­gust, øker kon­tant­støt­ten fra 6000 til 7500 kro­ner. Det fikk KRF med Grø­van i spis­sen gjen­nom i sist stats­bud­sjett.

VIL ØKE YT­TER­LI­GE­RE

Grø­van lo­ver nå kamp for å få den yt­ter­li­ge­re opp. Det førs­te må­let er øk­ning til 9000 kro­ner måne- den.

– Det er flott å set­te fa­mi­lie­ne i stand til å vel­ge selv for sine barn. Det å være hjem­me i ett år eks­tra er en fin in­ves­te­ring i om­sorg, som sam­fun­net skal set­te pris på, sier Grø­van.

Kri­tik­ken fra Hen­rik­sen tar han med ro. Den me­ner han bare vi­ser hvor vik­tig det er at KRF blir med i et bor­ger­lig sam­ar­beid etter val­get.

– Tids­klem­ma er tøff nok. Jeg sy­nes det er mer in­ter­es­sant at fe­mi­nis­ter som Gro Ny­lan­der støt­ter kon­stant­støt­ten for­di den gir for­eld­re bed­re tid til bar­na sine, sier Grø­van.

I leke­par­ken i Tres­se er det et yren­de liv. Marthe Enge­dal Scheie har med seg ni må­ne­der gam­le Mat­heo. Nå skal far ha pap­pa-per­mi­sjon. De­ret­ter skal fa­mi­li­en mot­ta kon­tant­støt­te og hun ned i halv jobb.

– Vi had­de valgt kon­tant­støt­te uan­sett, men øk­nin­gen til 7500 kro­ner er kjær­kom­men, for Mat­heo er for ung til å be­gyn­ne i barne­ha­gen når han er ti må­ne­der. Jeg job­ber som fa­mi­lie­te­ra­peut og ser hvor­dan man­ge sli­ter med tids­klem­ma. Den ti­den jeg nå har med Mat­heo kom­mer ald­ri igjen. For meg had­de full jobb gitt dår­lig sam­vit­tig­het, sier hun.

Enge­dal Scheie sy­nes ikke noe om ar­gu­men­tet om at kvin­ner blir hjul­pet ut av ar­beids­li­vet i ste­det for inn i det med kon­tant­støt­te.

– Å prio­ri­te­re mors­rol­len i en pe­rio­de, be­tyr ikke at man vel­ger vekk ar­beids­li­vet. Vi har or­ga­ni­sert det sånn at jeg skal job­be noen kvel­der. Sam­ti­dig skal jeg ta vi­dere­ut­dan­ning i fa­mi­lie­te­ra­pi og ut­vik­le meg fag­lig, sier hun.

På KON­TANT­STØT­TE-TOP­PEN

Mens 26,5 pro­sent av nors­ke for­eld­re tar ut kon­tant­støt­te, er det 33,6 pro­sent i Vest-ag­der og 29.9 pro­sent i Aust-ag­der. I Kris­ti­an-

sand er det også en kom­mu­nal ord­ning som sik­rer ett år eks­tra kon­tant­støt­te fra bar­na er to til tre år.

Grø­van sier han er glad for å bo i «kon­tant­støt­te-fyl­ket» VestAg­der. Bare i Øst­fold bru­ker fle­re for­eld­re kon­tant­støt­te.

– Vi skal ut­vik­le flek­si­bi­li­te­ten i kon­tant­støt­ten. For­eld­re bør for ek­sem­pel kun­ne vel­ge litt kon­tant­støt­te og litt barne­hage, sier han.

– Men er ikke in­ne­lå­sing fra ar­beids­li­vet er et vik­tig mot­ar­gu­ment?

– Jo­da, og der­for vil KRF kre­ve at for­eld­re som har vært un­der tre år i Nor­ge må god­ta norsk­opp­læ­ring og kjerne­tid i barne­hage for å få støt­ten, sier Grø­van.

– BØR AV­VIK­LES

Hen­rik­sen me­ner kon­tant­støt­ten bør av­vik­les.

– Jeg har in­gen­ting mot for­eld­re som bru­ker kon­tant­støt­te, men jeg sy­nes ikke sam­fun­net skal bru­ke sto­re be­løp på et slikt po­li­tisk virke­mid­del. Det pas­si­vi­se­rer fra ar­beid og hem­mer like­stil­lin­gen, sier Hen­rik­sen.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Hans Fr. Grø­van og KRF øns­ket å fei­re at kon­tant­støt­ten øker 1. au­gust. Det ble gjort med et treff i leke­par­ken i Tres­se sam­men med Marthe Enge­dal Scheie og Mat­heo (9 mnd.)

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Hans Fr. Grø­van og KRF øns­ket å fei­re at kon­tant­støt­ten øker 1. au­gust. Det ble gjort med et treff i leke­par­ken i Tres­se sam­men med Marthe Enge­dal Scheie og Mat­heo (9 mnd.)

FOTO: FRANK MERSLAND

Ka­ri Hen­rik­sen, stor­tings­re­pre­sen­tant Ar­bei­der­par­ti­et i VestAg­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.