Vil om­gjø­re reg­ler for vest­på­bud

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - ANETTE LAR­SEN

Un­ge Høy­re øns­ker å end­re reg­le­ne for vest­på­bud. De me­ner da­gens reg­ler ikke tar hen­syn til fart.

Un­ge Høy­re vil få end­ret på reg­le­ne for vest­på­bud. De me­ner på­bu­det ikke tar hen­syn til and­re fak­to­rer enn bå­tens leng­de. – Det er ulo­gisk at en stor crui­ser kan kjø­re fort uten at folk må ha på vest.

– Slik vest­på­bu­det er i dag, tas det ikke hen­syn til fart. De fles­te døds­fall på sjø­en skjer når bå­ten ikke er i fart. I en båt på over åtte me­ter som står stil­le, kan det også være be­hov for å bru­ke vest, sier Erik Jo­han Tellef­sen Lin­døe, le­der i Aust-ag­der Un­ge Høy­re.

Man­dag star­tet Ag­der Un­ge Høy­re sin båt­tur­né hvor ung­doms­par­ti­et skal rei­se i båt fra Kris­tian­sand til Ri­sør. I lø­pet av tur­ne­en skal de stå på stand sam­men med lo­kal­lag i by­ene, som en del av valg­kam­pen.

Av sa­ker par­ti­et øns­ker å ta opp er vest­på­bu­det fram­tre­den­de.

– Det er nå det er som­mer og sol. På vei­en hit så vi fle­re små og sto­re bå­ter hvor folk ikke bruk­te vest, og da sy­nes vi det er en sak å ta opp, sier Lin­døe.

Par­ti­et har nett­opp an­kom­met gjeste­hav­na i Kris­tian­sand etter å ha kjørt i båt fra Aren­dal, med sto­re bøl­ger og i sterk vind.

– Vi me­ner re­ge­len om vest ikke bør gjel­de uav­hen­gig av vær, fart og stør­rel­se på bå­ten, sier Haagen Pop­pe, stor­tings­kan­di­dat for Aust-ag­der Høy­re.

Po­li­ti­ker­ne kri­ti­se­rer vest­på­bu­det, som ble inn­ført 1. mai 2015, for ikke å ha fun­gert etter sin hen­sikt.

I pe­rio­den 2007 til 2016 bruk­te 49 pro­sent av de om­kom­ne ikke flyte­ut­styr, vi­ser tall fra Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet. I 2016, året etter vest­på­bu­det ble inn­ført, om­kom det ti fær­re enn året før.

Halvor Ris­myhr, råd­gi­ver i Red­nings­sel­ska­pet sør, sier de har sett be­trak­te­lig fær­re druk­nings­ulyk­ker etter vest­på­bu­det ble inn­ført.

– Vi ser at druk­nings­ulyk­ker har gått ned be­trak­te­lig etter på­bu­det ble inn­ført. Red­nings­skøy­te­ne mel­der også at de ser fle­re men­nes­ker som bru­ker vest, sier Ris­myhr.

Han for­tel­ler også at fle­re per­soner som har blitt red­det opp av van­net, har klart å hol­de seg fly- ten­de ved hjelp av vest. Ris­myhr me­ner sam­ti­dig at på­bu­det også bur­de gjel­der for bå­ter leng­re enn åtte me­ter.

– Stør­re bå­ter har kraf­ti­ge­re mo­to­rer. Der­for bur­de det vært vest­på­bud også for bå­ter leng­re enn åtte me­ter, sier han.

Høy­re-po­li­ti­ker­ne for­tel­ler de skul­le øns­ke Nor­ge ope­rer­te med dif­fe­ren­si­er­te reg­ler. Pop­pe vi­ser blant an­net til Sve­ri­ge.

– I Sve­ri­ge har de ikke vest­på­bud, de har fø­rer­kort for høy has­tig­het, og de har dif­fe­ren­si­ert pro­mille­gren­se på sjø­en. I til­legg har de fær­re drep­te på sjø­en enn i Nor­ge, sier stor­tings­kan­di­da­ten.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Høy­re-po­li­ti­ker­ne Erik Jo­han Tellef­sen Lin­døe (t.v.) og Haagen Pop­pe me­ner båt­fol­ket bør få lov til å bru­ke ho­det når det gjel­der vest­bruk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.