Tro­lig kjørt til Sør­lands­sen­te­ret

En bi­list skal ha pluk­ket opp den draps­sik­te­de 15-årin­gen etter at hun røm­te fra barne­verns­til­ta­ket på Horn­nes.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no TEKST: CONNIE BENTZRUD connie.bentzrud@fvn.no

Den draps­sik­te­de 15-årin­gen har tro­lig blitt kjørt til Sør­lands­sen­te­ret etter å ha rømt fra barn­verns­til­ta­ket på Horn­nes.

Klok­ken 17.30 ons­dag i for­ri­ge uke fikk po­li­ti­et de førs­te mel­din­ge­ne om kniv­stik­king in­ne på Coop Obs i Sør­lands­sen­te­ret.

12 mi­nut­ter se­ne­re ble en 15-åring på­gre­pet. Jen­ta er sik­tet for drap på Ma­rie Sku­land (17) og draps­for­søk på en 23-åring.

15-årin­gen har en lang his­to­rikk i barne­ver­net. Si­den mai har hun bodd i et ene­til­tak i et hus på Horn­nes i Ev­je og Horn­nes kom­mu­ne.

Her har tre voks­ne men­nes­ker pas­set på hen­ne i regi av de pri­va­te barne­verns­sel­ska­pet Nær­om­sorg Sør.

BUSS IKKE MU­LIG

Etter det Fædre­lands­ven­nen er­fa­rer skal jen­ta ha for­svun­net fra Horn­nes etter klok­ken 16 en gang.

Al­le­re­de klok­ken 17.30 mot­tok po­li­ti­et mel­ding om kniv­stik­kin­gen. I føl­ge Ag­der kol­lek­tiv­tra­fikks rute­til­bud ute­luk­ker det­te at jen­ta kan ha tatt buss.

Hvis hun for­svant rundt klok­ka 16, vil­le hun tid­ligst ruk­ket å være på Sør­lands­sen­te­ret klok­ken 17.36, alt­så etter at kniv­stik­kin­gen fant sted. Kjø­rer man bil, tar det rundt en time å kjø­re fra Horn­nes til Sør­lands­sen­te­ret.

KARTLEGGER BEVEGELSER

Fun­ge­ren­de på­tale­le­der Ceci­lie Pe­der­sen Hil­le i Ag­der po­liti­dis­trikt, øns­ker ikke å kom­men­te­re hvor­dan jen­ta tok seg fra Horn­nes til Sør­lands­sen­te­ret.

– Vi kartlegger alle jen­tas bevegelser. Ut over det har vi in­gen kom­men­tar, sier Hil­le.

15-årin­gen har vært mid­ler­ti­dig tvangs­plas­sert etter barne­vern­lo­ven § 4–25. Men det er be­gren­set hvil­ke re­strik­sjo­ner et barne­verns­til­tak kan iverk­set­te. Der­for har jen­ta blant an­net hatt til­gang på mo­bil­te­le­fon.

– Vi kan be­kref­te at vi har be­slag­lagt jen­tas mo­bil­te­le­fon. Nå gjen­nom­går vi alle elek­tro­nis­ke spor, sier på­tale­le­der Hil­le.

Jen­ta ble først meldt sav­net fra barne­verns­til­ta­ket klok­ken 18.30, rundt en time etter at mel­din­ge­ne til po­li­ti­et kom om hen­del­se­ne på Sør­lands­sen­te­ret.

RØMT FLE­RE GAN­GER

Det skal ikke være førs­te gang jen­ta har stuk­ket av el­ler for­søkt å stik­ke av fra en av de man­ge in­sti­tu­sjo­ne­ne hun har bodd.

Dag­lig le­der og ei­er av Nær­om­sorg sør, Le­na Braa­then, som dri­ver barne­verns­til­ta­ket hvor jen­ta bod­de, øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken.

MOD FLEM FOTO: VEGGE, TOR-

Po­li­ti­et uten­for Sør­lands­sen­te­ret sist ons­dag etter­mid­dag. 17 år gam­le Ma­rie Sku­land ble drept med kniv in­ne på Coop Obs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.