For­sva­rer po­li­ti­ets hand­ling

Fun­ge­ren­de po­liti­mes­ter Arne Sund­voll for­sva­rer po­li­ti­ets vur­de­rin­ger og me­ner po­li­ti­et hand­let fag­lig kor­rekt for å hind­re vold, men han for­står at det kan være vans­ke­lig for folk å ak­sep­te­re.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN chris­ti­an.johannessen@fvn.no

Fun­ge­ren­de po­liti­mes­ter Arne Sund­voll for­sva­rer po­li­ti­ets vur­de­rin­ger og hand­ling i for­bin­del­se med nazi­to­get i Kris­tian­sand.

– Vi står på det grunn­la­get vi fat­tet for å hånd­te­re de­mon­stra­sjo­nen. Vi vil eva­lu­ere vår hånd­te­ring i sa­ken for å lære, uten at jeg nå kan si hva vi even­tu­elt vil­le gjort an­ner­le­des, sier fun­ge­ren­de po­liti­mes­ter Arne Sund­voll i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Etter lør­da­gens nazi­de­mon­stra­sjon i Mar­kens, har de­bat­ten her­jet på so­sia­le medi­er og i kom­men­tar­fel­te­ne, og man­ge har vært kri­tisk til po­li­ti­ets hånd­te­ring av sa­ken. Det rea­ge­res på at en grup­pe med hate­ful­le yt­rin­ger fikk de­mon­stre­re og at de fikk de­mon­stre­re på tross av mang­len­de mel­ding til po­li­ti­et. Ikke minst rea­ge­rer man­ge på at to per­soner ble an­holdt for mot­stand mot de­mon­stra­sjo­nen, mens na­sjo­na­lis­te­ne fikk «po­liti­es­kor­te».

Nå for­kla­rer fun­ge­ren­de po­liti­mes­ter Sund­voll hvil­ke vur­de­rin­ger som lå bak po­li­ti­ets hånd­te­ring.

MELDEPLIKTEN

– Når det er en de­mon­stra­sjon, er det melde­plikt, ikke søke­plikt. Re­gel­ver­ket sier at du skal mel­de det til po­li­ti­et i god tid. Når man be­skri­ver det­te som en ulov­lig de­mon­stra­sjon, er det et de­fi­ni­sjons­spørs­mål.

Han for­kla­rer at meldeplikten hen­ger sam­men med at po­li­ti­et skal få tid til å for­be­re­de de or­dens­mes­si­ge ut­ford­rin­ge­ne knyt­tet til de­mon­stra­sjo­nen.

– Når de­mon­stra­sjo­ner ikke er meldt, tar vi tak i sa­ken fra vi blir kjent med dem. Ofte er det folk som ikke kjen­ner re­gel­ver­ket som ikke mel­der. Så len­ge det ikke er or­dens­for­styr­rel­ser knyt­tet til de­mon­stra­sjo­nen, gri­per vi ikke inn. Vårt ut­gangs­punkt er at når de­mon­stra­sjo­nen ikke er meldt, vur­de­rer vi hva det vil med­føre ved å stop­pe den el­ler ikke, sier Sund­voll.

SØKTE DIA­LOG

Po­li­ti­et had­de blitt kjent med at de­mon­stran­te­ne var på vei fra Fred­rik­stad og til Sør­lan­det, og at det var sann­syn­lig at det ble en de­mon­stra­sjon i Kris­tian­sand.

– Hvis det var mu­lig å stop­pe de­mon­stra­sjo­nen uten makt og med dia­log, var det øns­ke­lig. Så len­ge de øns­ket å de­mon­stre­re og det gikk fre­de­lig for seg, vil­le vi ikke bru­ke makt, sier Sund­voll.

Han po­eng­te­rer at man­ge­len på be­skjed på for­hånd ikke var grunn nok til å stop­pe de­mon­stra­sjo­nen.

– Vi skal ikke bru­ke en slik for­mal­over­tre­del­se som meldeplikten som grunn til å stop­pe en de­mon­stra­sjon, sier Sund­voll.

Det ble av­klart gjen­nom dia­log at de­mon­stra­sjo­nen skul­le vare i cir­ka en time.

YT­RINGS­FRI­HE­TEN

Når det gjel­der inn­hol­det i yt­rin­ge­ne, sier Sund­voll at det ikke er opp til po­li­ti­et å vur­de­re dem.

– Folke­ret­ten leg­ger fø­rin­ger for yt­rings­fri­he­ten, og yt­rings­fri­he­ten har sterkt vern gjen­nom grunn­lo­ven i Nor­ge. Selv om vi kan mis­li­ke yt­rin­ge­ne, er ut­gangs­punk­tet vårt å ver­ne yt­rings­fri­he­ten. Det er ikke vår jobb å vur­de­re inn­hol­det i de­mon­stra­sjo­nen, sier Sund­voll.

MOTDEMONSTRANTER

Man­ge har rea­gert på hvor­dan Ole Tellef­sen og Stef­fan Strand­berg ble be­hand­let av po­li­ti­et. Po­liti­sje­fen opp­ly­ser at han ikke kjen­ner til at det er opp­ret­tet noen sak mot noen av dis­se.

– De ble ikke på­gre­pet el­ler inn­brakt. En er blitt an­holdt. Det er det la­ves­te trin­net på po­li­ti­ets makt­sti­ge etter ver­ba­le på­legg. De måt­te hol­de seg i ro til ting roet seg ned, sier Sund­voll.

Han me­ner motdemonstranter kan fram­pro­vo­se­re vold, og at de der­for prøv­de å hind­re at si­tua­sjo­nen es­ka­ler­te.

– Det­te er det vans­ke­ligs­te som skjer når po­li­ti­et hånd­te­rer de- monst­ra­sjo­ner, å gri­pe inn hos folk som blir pro­vo­ser­te. Det er vans­ke­lig å kom­mu­ni­se­re til om­ver­de­nen når po­li­ti­et stop­per en mot­de­mon­strant. Men det er en po­liti­fag­lig løs­ning, for­di det er det som gjør at det blir minst for­styr­rel­ser. Det er vur­de­rin­ger vi gjor­de for å hind­re at si­tua­sjo­nen kun­ne es­ka­le­re til vold, sier Sund­voll.

På det­te tids­punk­tet gjør po­li­ti­et en ju­ri­disk vur­de­ring om det er gjort noe straff­bart fra de­mon­stran­te­nes side.

VIK­TIG MED DE­BATT

Po­li­ti­ets hånd­te­ring har som sagt skap de­batt, og på spørs­mål om hvor­dan po­li­ti­et hånd­te­rer kri­tik­ken, sier Sund­voll.

– Jeg sy­nes det er bra hvis det­te kan ska­pe en de­batt rundt folks hold­nin­ger til and­re men­nes­ker. Folk må også gjer­ne være kri­tis­ke mot po­li­ti­et, men vi skal for­val­te prin­sip­pe­ne for yt­rings­fri­he­ten som står sterkt i sam­fun­net. En slik de­mon­stra­sjon vek­ker fø­lel­ser, og vi må for­hol­de oss til at folk kom­mer med en re­ak­sjon på hvor­dan vi hånd­ter­te det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.