Regn­bu­ens far­ger på Kil­den

Når årets Skei­ve Sør­lands­da­ger går av sta­be­len, vil fa­sa­den til Kil­den Tea­ter og Kon­sert­hus ly­se opp i far­ge­ne til regn­bue­flag­get.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: LE­NA RUSTAN FIDJESTAD

Lys­set­tin­gen vil skje un­der årets ar­ran­ge­ment av Skei­ve Sør­lands­da­ger, 24. til 27. au­gust. Be­lys­nin­gen har vært plan­lagt i for­kant, men er iføl­ge fyl­kes­lags­le­der i FRI Sør, Anna Char­lot­te Lar­sen, en vik­tig sym­bol­hand­ling etter lør­da­gens hen­del­ser, hvor høyre­eks­tre­me de­mon­strer­te ulov­lig i Mar­kens ga­te.

Det tau­se to­get, som be­sto av rundt 70 per­soner, star­tet ved Gart­ner­løk­ka og be­ve­get seg inn i Mar­kens før de stan­set opp ved Ned­re Torv. Her spred­te per­sone­ne seg og be­gyn­te å dele ut fly­ve­bla­der.

Det var to uli­ke fly­ve­blad. På den ene sto det «Knus ho­molob­by­en».

– Folk sit­ter med en fø­lel­se av at det­te er ube­ha­ge­lig, og man­ge blir red­de. Vi har en god dia­log med po­li­ti­et og vet at det i Ag­der er god over­sikt over mil­jø­et og be­ve­gel­se­ne, sier Lar­sen.

ROSEDEMONSTRASJON

Søn­dag klok­ka 12 ble det av­holdt mot-de­mon­stra­sjon i sen­trum. Fyl­kes­lags­le­de­rens i er d eter godt å se etter­døn­nin­ge­ne av den ulov­li­ge de­mon­stra­sjo­nen.

– Det er man­ge som bryr seg og tar ini­tia­tiv. Det­te hand­ler ikke bare om en grup­pe, men om grunn­leg­gen­de ver­di­er vi øns­ker skal pre­ge vårt sam­funn. Det er godt å se at ma­jo­ri­te­ten sier fra, for­tel­ler Lar­sen.

Hun øns­ker også å ap­plau­de­re Kil­den Tea­ter og Kon­sert­hus, som hun me­ner har gjort mye, og er en lede­stjer­ne i en vik­tig kul­tu­rend­ring.

Lys­set­tin­gen skjer etter at FRI Sør skrev et brev til dem, med spørs­mål om de øns­ket å være med på å fei­re et mang­fol­dig Sør­land.

– Kil­den gjør mye for å set­te fo­kus på funk­sjons­hem­ming, inn­vand­re­re, men­nes­ker med an­nen leg­ning, og in­vi­te­rer til me­nings­ut­veks­ling og dia­log. Blant an­net ar­ran­ger­te de dia­log­møte etter at regn­bue­flag­ge­ne våre ble kut­tet ned i fjor, fort­set­ter hun.

SKAL VÆRE ÅPENT

I fjor og året før ble nem­lig regn­bue­flag­ge­ne kut­tet ned av eks­tre- me grup­per i for­bin­del­se med Skei­ve Sør­lands­da­ger. Det ble også hengt opp flagg som ty­de­lig vis­te homo-mot­stand.

– Ord­fø­rer Harald Fur­re gikk da foran som en fin le­der og hei­set regn­bue­flag­get på Råd­hu­set. Det kom­mer han til å gjø­re i år også. Det er en vik­tig hand­ling for å si at det­te sam­fun­net skal være åpent, hvor alle kan leve sine liv, uan­sett hvem de er el­ler hvem de els­ker, me­ner fyl­kes­lags­le­de­ren.

Le­der i For­mid­ling og Kil­den Dia­log ved Kil­den Tea­ter og Kon­sert­hus, Ma­rie Te­re­sie Sø­ren­sen, for­tel­ler at pla­nen er å lys­set­te byg­get slik de gjor­de un­der ver­dens­da­gen for psy­kisk helse i fjor høst.

– Vi leg­ger lys­pla­ter over lys­kas­ter­ne foran fa­sa­den. Kil­den er be­visst på å være med på å job­be for økt to­le­ran­se i sam­fun­net vårt, så vi sy­nes det var en spen­nen­de hen­ven­del­se. Opp­ret­tel­sen av Kil­den dia­log var et grep for å job­be for mang­fold og to­le­ran­se, samt byg­ge ned gren­ser mel­lom folk, sier Sø­ren­sen.

SØR­LAN­DET ER FOR ALLE

Ord­fø­rer Harald Fur­re at flagg­hei­sin­gen skal sym­bo­li­se­re at Sør­lan­det er for alle, også dem som kal­ler seg skei­ve.

– Fjor­årets

øns­ker flagg­hei­sing vis­te be­tyd­nin­gen av en slik mar­ke­ring. Når Skei­ve Sør­lands­da­ger går av sta­be­len i au­gust, in­vi­te­rer jeg ar­ran­gø­re­ne til en li­ten sam­ling på Råd­hu­set. Det er sen­tralt for en ord­fø­rer å gjø­re sym­bols­ke hand­lin­ger for å støt­te opp om mang­fol­det og set­te kur­sen for byen, sier han.

Ord­fø­re­ren har også vist sin til­stede­væ­rel­se ved and­re an­led­nin­ger i år, som eid-fei­rin­gen etter faste­må­ne­den Ra­ma­dan, og åp­nings­uka i Q42.

– Kris­tian­sand er en by hvor folk med mang­fol­di­ge in­ter­es­ser og leg­nin­ger skal tri­ves og leve sine gode liv, av­slut­ter Fur­re.

FOTO: TORSTEIN ØEN

I au­gust vil tea­ter- og kon­sert­husets fa­sa­de bli langt mer farge­rik enn den er i dag.

FOTO: TO­RE ANDRÉ BAARDSEN

Dis­se far­ge­ne vil pry­de Kil­den-fa­sa­den i au­gust.

FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Fyl­kes­lags­le­der i FRI Sør, Anna Char­lot­te Lar­sen, med sin part­ner, In­ger Li­se Han­sen. Arkivfoto fra 2013.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.