Enda ster­ke­re inn­sats

Det er svært gle­de­lig at man­ge års kamp mot tra­fikk­dø­den gir re­sul­ta­ter. Nett­opp der­for må inn­sat­sen styr­kes yt­ter­li­ge­re.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Sju drep­te men­nes­ker i tra­fik­ken på én må­ned er sju men­nes­ker for man­ge. Der­for er sta­ti­stik­ken for juli må­ned dys­ter les­ning. Må­let for tra­fik­ken på nors­ke vei­er må være at in­gen på­rø­ren­de mot­tar et tra­gisk bud­skap om at de­res kjæ­re har mis­tet li­vet etter en kol­li­sjon el­ler ut­for­kjø­ring.

Den­ne ut­vik­lin­gen kom­mer ikke av seg selv.

Like fullt inne­hol­der sta­ti­stik­ken for juli po­si­ti­ve ele­men­ter. Iføl­ge Nrk er an­tall tra­fikk­drep­te på nors­ke vei­er i den trav­les­te som­mer­må­ne­den re­du­sert med nær­me­re to tre­de­ler fra i fjor.

Også for året som hel­het er ned­gan­gen merk­bar. Så langt i 2017 har 57 men­nes­ker mis­tet li­vet i tra­fik­ken. Det er 27 fær­re enn i de sju førs­te må­ne­de­ne i fjor. Hvis den­ne ut­vik­lin­gen fort­set­ter, kan vi her til lands for førs­te gang på man­ge ti­år gå gjen­nom et år med fær­re enn hund­re tra­fikk­drep­te. Det vil i så fall være en mile­pæl og en spo­re til enda ster­ke­re inn­sats i åre­ne frem­over.

For den­ne ut­vik­lin­gen kom­mer ikke av seg selv. Vei­myn­dig­he­te­ne pe­ker på mer tra­fikk­sik­re bi­ler, bed­re vei­er, re­sul­ta­ter av hold­nings­ska­pen­de ar­beid og po­li­ti­ets og vei­ve­se­nets kon­troll­virk­som­het som vik­ti­ge år­sa­ker til ned­gan­gen. I til­legg kom­mer svært ver­di­full inn­sats fra man­ge en­kelt­per­soner og or­ga­ni­sa­sjo­ner som har kjem­pet for ut­bed­ring av kon­kre­te vei­strek­nin­ger og and­re for­mer for lo­ka­le tra­fikk­sik­ker­hets­til­tak. Ofte har slike ak­sjo­ner kom­met i etter­kant av ulyk­ker med tra­gisk ut­fall.

I 1970 mis­tet 560 men­nes­ker li­vet i tra­fik­ken på nors­ke vei­er, med langt fær­re bi­ler på vei­ene. Si­den har ut­vik­lin­gen gått i rik­tig ret­ning. Men ti­åre­ne og åre­ne si­den har krevd alt­for man­ge men­neske­liv. Der­for må ikke den ned­gan­gen vi også i år ser kon­tu­re­ne av, bli en sove­pute, men sna­re­re en spo­re til enda ster­ke­re inn­sats. Kam­pen nyt­ter. Den fø­rer til at fær­re men­nes­ker mis­ter li­vet.

Nors­ke myn­dig­he­ter står i spis­sen for den så­kal­te Null­vi­sjo­nen: «en vi­sjon om et trans­port­sys­tem som ikke fø­rer til tap av liv el­ler va­rig ska­de». Det er en god vi­sjon. Som alle må job­be for at også blir noe mer enn det – en rea­li­tet.

An­tall døds­ulyk­ker tra­fik­ken på nors­ke vei­er går nå ned.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.