Glad for lys­ning i olje­fyl­ke­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) gle­der seg over sta­dig fær­re oljele­di­ge på Vest­lan­det, men hun kan ikke love at re­gio­nen nå er fullt og helt over knei­ka.

Kri­sen i olje­bran­sjen har ram­met man­ge fa­mi­li­er i Ro­ga­land hardt de sis­te åre­ne. Man­dag fikk stats­mi­nis­te­ren kom­me hjem på lunsj til en av dem. For Gun­vald Gun­der­sen og fa­mi­li­en på Randaberg uten­for Stav­an­ger ble til­væ­rel­sen snudd på ho­det da han før jul 2016 mis­tet job­ben etter 17 år i olje­bran­sjen. Sol­berg be­søk­te fa­mi­li­en også for et og et halvt år si­den, da alt så som mør­kest ut. I går kun­ne Gun­der­sen in­vi­te­re til lunsj i fa­mi­li­ens split­ter nye hus og for­tel­le om ly­se­re ti­der med ny, fast jobb i event­bran­sjen.

Stats­mi­nis­te­ren gle­det seg over de gode ny­he­te­ne for tre- barns­fa­ren og hans fa­mi­lie.

– Det­te vi­ser at det kan gå bra, og at den er­fa­rin­gen som man har med seg fra olje­bran­sjen, kan bru­kes på helt and­re om­rå­der og i helt nye type job­ber, sa Sol­berg.

Fers­ke ar­beids­le­dig­hets­tall fra SSB vi­ser også at le­dig­he­ten nå er på vei ned­over med hen­holds­vis 4,3 pro­sent på lands­ba­sis og 4,7 pro­sent le­di­ge i Ro­ga­land. Til sam­men­lig­ning var le­dig­he­ten i juli i fjor på hen­holds­vis 5 pro­sent og 5,2 pro­sent i juli.

– Bun­nen er nådd nå, og alle pi­ler pe­ker opp­over igjen. Det vi­ser at re­gje­rin­gens til­tak har vir­ket, me­ner Sol­berg.

Høy­re-le­de­ren star­tet sin fire da­ger lan­ge vest­lands­tur­né lør­dag i Ber­gen og skal inn­om rundt 15 kom­mu­ner i Horda­land, Ro­ga­land og VestAg­der for hun av­slut­ter vel­ger­san­kin­gen i Dyre­par­ken i Kris­tian­sand tirs­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.