Kre­ver stabs­sje­fens av­gang på Face­bo­ok

Faedrelandsvennen - - NYHETER - GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN

Søn­dag opp­ret­tet Nye SOS Ra­sis­me i Stav­an­ger en Face­bo­ok-grup­pe som kre­ver stabs­sjef Bård Au­stads av­gang. Man­dag etter­mid­dag had­de de over 400 med­lem­mer.

Med tit­te­len «Vi som kre­ver po­liti­sje­fen i Kris­tian­sand sin av­gang», har Nye SOS Ra­sis­me i Stav­an­ger sam­let over 400 per­soner på Face­bo­ok.

– Na­zis­men re­pre­sen­te­rer en trus­sel. Vi me­ner at når man tar en vur­de­ring og lar 70 na­zis­ter, noen volds­døm­te, mar­sje­re, vet man ikke hva som er best for lo­kal­be­folk­nin­gen. Da er feil­vur­de­rin­gen så stor at Bård Au­stad ikke har tatt trus­se­len al­vor­lig nok, sier Ni­na Narve­stad.

Sam­men med Kjæ­ran Da­le, står hun i bre­sjen for Face­bo­ok­grup­pa. Hun me­ner po­li­ti­ets be­grun­nel­se om å hind­re volds­bruk ikke hol­der.

– Den ar­gu­men­ta­sjo­nen er bare tull. Vi me­ner det er en unn­skyld­ning for ikke å gri­pe inn. Når po­li­ti­et lar dem mar­sje­re, le­gi­ti­me­rer de bud­ska­pet. Det er der­for folk er for­fer­det, sier Narve­stad.

På bak­grunn av hånd­te­rin­gen fryk­ter hun at slike de­mon­stra­sjo­ner vil spre seg i Nor­ge.

– Hvis ikke stabs­sje­fen kom­mer med en be­kla­gel­se, kan vi se at det­te sprer seg over hele Nor­ge. Det kan bli en stan­dard når de ikke gri­per inn, og vi fryk­ter at det blir star­ten på noe ver­re, sier Narve­stad.

Nå me­ner hun Au­stad må gå.

– Vi me­ner en po­liti­sjef ikke skal ta en slik av­gjø­rel­se. Da be­skyt­ter han ikke lo­kal­be­folk­nin­gen, sier Narve­stad.

Da Fædre­lands­ven­nen for­tal­te Bård Au­stad om Face­bo­ok­grup­pa man­dag, kjen­te han al­le­re­de til den. Men han tok ikke sa­ken så tungt.

– Jeg tar det som et po­si­tivt kom­ple­ment og blir ikke lei meg av den grunn. Jeg fø­ler meg trygg på hvor­dan vi hånd­ter­te det fag­lig, sier Au­stad.

FOTO: FACE­BO­OK

Man­dag etter­mid­dag had­de over 440 likt Face­bo­ok-grup­pa «Vi som kre­ver po­liti­sje­fen i Kris­tian­sand sin av­gang».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.