Ad­vo­kat El­den ro­ser po­li­ti­et

Faedrelandsvennen - - NYHETER - GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN

Ad­vo­kat John Chris­ti­an El­den me­ner po­li­ti­et hand­let godt og klokt i for­bin­del­se med hel­gens opp­tog av ny­na­zis­ter i Kris­tian­sand.

«Godt og klokt hånd­tert av @ po­liti­ag­der!», skrev ad­vo­kat John Chris­ti­an El­den på Twit­ter lør­dag.

Lør­dag for­mid­dag tråk­ket rundt 70 takt­fas­te ny­na­zis­ter gjen­nom Mar­kens ga­te i Kris­tian­sand. Grup­pen «Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen» skul­le opp­rin­ne­lig de­mon­stre­re i Fred­rik­stad, men da de ikke fikk lov til det, trop­pet de opp i Kris­tian­sand for en uan­meldt de­mon­stra­sjon i fe­rie­byen.

I etter­kant har man­ge kri­ti­sert po­li­ti­ets hånd­te­ring av de­mon­stra­sjo­nen, da de til­lot mar­sjen og sam­ti­dig på­grep folk som hind­ret den. Stabs­sjef Bård Au­stad i Ag­der po­liti­dis­trikt for­svar­te po­li­ti­ets vur­de­rin­ger med at de vei­de sik­ker­he­ten til pub­li­kum som vik­tigst.

Ad­vo­kat El­den hev seg ut i de­bat­ten på so­sia­le medi­er og for­sva­re­re på Twit­ter po­li­ti­ets hånd­te­ring av sa­ken.

Han fram­hol­der han at medie­ne mis­for­stått har be­teg­net de­mon­stra­sjo­nen som «ulov­lig».

«Den var lov­lig og ble ald­ri av­brutt/for­budt, jf. po­liti­lov prg 11», skri­ver han.

I de­bat­te­ne ar­gu­men­te­rer han for at de­mon­stra­sjo­ner ikke kan nek­tes på bak­grunn av sitt po­li­tis­ke bud­skap. Han sier po­li­ti­et kun­ne bare stan­se de- monst­ra­sjo­nen «DER­SOM de­mo­en i seg selv var til al­vor­lig fare for den of­fent­li­ge ro og or­den. Men ikke pga. hva de de­mon­strer­te for/mot».

Han fram­hol­der at man må ha en be­grun­nel­se for å løse opp en de­mon­stra­sjon: «På­legg om opp­løs­ning må ha kon­kret po­liti­fag­lig be­grun­nel­se. Ret­ten til å de­mon­stre­re står svært sterkt i men­neske­ret­tig­he­te­ne».

Han på­pe­ker også at mot­de­mon­stran­te­ne har krav på be­skyt­tel­se.

«Så len­ge mot­demo går ro­lig for seg og ikke tyr til vold el­ler ulov­lig­he­ter, har den også krav på po­li­ti­ets be­skyt­tel­se.»

Om El­den ut­tal­te seg støt­ten­de til po­li­ti­et, får li­ke­vel de­mon­stran­te­ne pas­set på­skre­vet.

«De­mon­stran­te­ne hå­pet nok å bli stop­pet, slik at de kun­ne bli mar­ty­rer og kneb­let for sine me­nin­ger. Nå ble det hel­ler marsj til spott og spe».

Fædre­lands­ven­nen lyk­tes ikke å kom­me i kon­takt med El­den man­dag.

FOTO: NTB SCANPIX

Ad­vo­kat John Chris­ti­an El­den me­ner de­mon­stra­sjo­nen ikke var ulov­lig, og at po­li­ti­et hånd­ter­te si­tua­sjo­nen på en god og klok måte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.