Ord­fø­re­ren inn­kal­ler til møte i po­liti­rå­det

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND IVERSEN SKARSHOLT JAN ODDVAR EIDE

Ord­fø­rer i Kris­tian­sand, Harald Fur­re (H) rea­ge­rer på po­li­ti­ets be­hand­ling av Ole Tellef­sen og Stef­fan Strand­berg un­der nazi-mar­ke­rin­gen lør­dag.

– Vel­dig man­ge har stilt spørs­mål til po­li­ti­ets prio­ri­te­rin­ger når de ikke valg­te å gri­pe inn. Men kan- skje mest al­vor­lig er det at to per­soner har blitt på­gre­pet og at folk har blitt bedt om å trek­ke vekk, sier Fur­re.

Både Stef­fan Strand­berg og Ole Bernt Tellef­sen ble ført vekk av po­li­ti­et da de mot­sat­te seg de­mon­stra­sjo­nen. I Tellef­sens til­fel­le ble han på­ført hånd­jern og bort­vist fra sen­trum, mens Strand­berg ble tru­et med bot der­som han ikke fjer­net seg.

Strand­berg skrev i et åpent brev til ord­fø­re­ren om hvor dår­lig han opp­lev­de po­li­ti­ets hånd­te­ring, og ut­ford­ret Fur­re til å sva­re.

Nå tar ord­fø­re­ren opp sa­ken i po­liti­rå­det.

– Jeg sy­nes det er na­tur­lig og ta en gjen­nom­gang med po­li­ti­et etter fe­rien om de­res tan­ker og handle­måte. Også for å høre nær­me­re hva po­li­ti­et har gjort kon­kret i den­ne de­mon­stra­sjo­nen, sier Fur­re.

– Kom­mu­ne og ord­fø­rer har in­gen in­struk­sjons­myn­dig­het over po­li­ti­et, men Stor­tin­get og stats­råd har, for­kla­rer Fur­re.

I 2016 ble Fur­re kå­ret til årets ord­fø­rer blant an­net for­di han heis­te flag­get på råd­hu­set etter at den sam­me grup­pa som de­mon­strer­te i Mar­kens lør­dag, kap­pet ned og brant fle­re regn­bue­flagg i byen i for­bin­del­se med Skei­ve Sør­lands­da­ger.

– Selv­føl­ge­lig er det kje­de­lig at de over­hode de­mon­stre­rer mot det­te. Vi vil ikke leg­ge for stor vekt på at det skjer i Kris­tian­sand. Det er ikke et ak­tivt nazi­mil­jø i byen, men det er en gjeng som kom rei­sen­de for­di de ikke fikk lov et an­net sted, me­ner Fur­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.