For­eld­re­ne øns­ker full grans­king

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CONNIE BENTZRUD

For­eld­re­ne til den drep­te Ma­rie Sku­land (17) øns­ker full grans­king etter dra­pet ons­dag i for­ri­ge uke.

Sta­tens helse­til­syn vil tirs­dag av­gjø­re om Sør­lan­det syke­hus skal grans­kes for hva som er gjort for den draps­sik­te­de 15-årin­gen i Kris­tian­sand mens hun var un­der be­hand­ling på syke­hu­set. Tro­lig blir også barne­ver­nets rol­le gjen­stand for grans­king.

For­eld­re­ne til 17 år gam­le Ma­rie Sku­land som ble kniv­drept på Sør­lands­sen­te­ret sist ons­dag, for­mid­ler gjen­nom sin bi­stands­ad­vo­kat, Åse John­sen Drab­løs at de øns­ker en grans­king.

– For­eld­re­ne øns­ker at Sta­tens helse­til­syn går inn og sjek­ker om det har skjedd feil­vur­de­rin­ger, sier Drab­løs til Fædre­lands­ven­nen.

– Både når det gjel­der de helse­mes­si­ge vur­de­rin­ge­ne som er gjort, og barne­ver­nets rol­le.

Sør­lan­det syke­hus har selv vars­let Sta­tens helse­til­syn i etter­kant av kniv­stik­kin­gen på Sør­lands­sen­te­ret ons­dag etter­mid­dag. Noe de er på­lagt å gjø­re etter lov om helse­per­so­nell. Også Fyl­kes­man­nen i Aust-og Vest-ag­der vur­de­rer en grans­king i for­hol­det til barne­ver­nets rol­le i sa­ken.

– Vi mot­tok helse­jour­na­len samt jour­na­len fra barne­verns­tje­nes­ten på fre­dag, sier kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør i Sta­tens helse­til­syn, Ni­na Ved­holm til Fædre­lands­ven­nen.

– Vi har star­tet en gjen­nom­gang i dag, men har ikke klart å bli fer­di­ge, det­te er om­fat­ten­de. Jeg reg­ner med at vi tar en av­gjø­rel­se på haa vi gjør vi­de­re se­nest tirs­dag.

15-årin­gen ble på­gre­pet og sik­tet for å ha kniv­stuk­ket og drept 17 år gam­le Ma­rie Sku­land på Sør­lands­sen­te­ret ons­dag kveld. En 23 år gam­mel kvin­ne som også ble kniv­stuk­ket, er nå uten­for livs­fare.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.