Gutt (14) ble truf­fet av ly­net i hel­ga

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT erlend.iversen.skarsholt@fvn.no KRIS­TIAN­SAND

Lør­dag ble en 14 år gam­mel gutt truf­fet av ly­net på Mos­by da han hjalp fa­ren sin med å ryd­de ute. – Det be­gyn­te å reg­ne noe vold­somt, også be­gyn­te det å lyne og tord­ne rundt oss. Plut­se­lig smalt det skik­ke­lig, kan fa­ren til gut­ten for­tel­le, som beg­ge øns­ker å være ano­ny­me.

Fa­mi­li­en som er bo­satt på Mos­by dri­ver for ti­den med oppus­sing av hu­set, og had­de i den for­bin­del­se en stil­las satt opp ute.

– Hel­dig­vis går det helt fint med gutt­un­gen nå, kan fa­ren med­de­le.

– VER­RE ENN STRØMGJERDE

Det var et sted mel­lom klok­ken 15 og 16 lør­dag etter­mid­dag uhel­let skjed­de.

Si­den det be­gyn­te å reg­ne valg­te fa­ren og søn­nen å ryd­de opp etter seg ute.

– Så slo det ned i stil­la­set som sto rett ved si­den av søn­nen min. Det smalt helt gru­somt. Sam­ti­dig som det smalt så fikk søn­nen min strøm i hele seg, kan han for­tel­le.

– Både han og jeg ble vel- dig engste­lig og over­ras­ka. Etter hvert ble han vel­dig gi­ra og opp­jaga, litt i sjokk, for­tel­ler fa­ren.

Etter­på kjør­te de til lege­vak­ta for å sjek­ke til­stan­den på 14-årin­gen.

– De sjek­ket hjer­tet og slikt. I føl­ge le­gen så ble det in­gen ska­der. Men gutt­un­gen for­tal­te at han kjen­te det vel­dig godt i bei­na. Han sa det var ti gan­ger ver­re enn å ta på strømgjerde.

LE­VER­TE LOTTOKUPONG

– Opp­le­vel­sen var vel­dig dra­ma­tisk, og det kun­ne fort ha gått rik­tig ille. Det had­de vært ka­ta­stro­falt om det had­de skjedd noe med gutt­un­gen, sier fa­ren.

Han kan for­tel­le om fle­re na­bo­er som mis­tet strøm­men og in­ter­nett på Mos­by etter uvæ­ret.

– Si­den det gikk så bra som det tross alt gjor­de be­stem­te vi oss for å le­ve­re en lottokupong. Når vi først har hel­let med oss så må vi sat­se litt, sier fa­ren.

FOTO: ARKIVFOTO

Gut­ten fikk strøm gjen­nom krop­pen som føl­ge av lyn­ned­sla­get. Hel­dig­vis gikk det hele bra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.