Trump må la være å blan­de kor­te­ne. USAS Fn-am­bas­sa­dør Nik­ki Ha-

Ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter ber pre­si­dent Do­nald Trump la være å blan­de kor­te­ne når det gjel­der for­hol­det mel­lom Ki­na og Nord-korea.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Re­ak­sjo­nen kom etter at Trump nok en gang be­kla­get seg over at Ki­na etter hans opp­fat­ning, ikke gjør nok for å tøy­le Nord-koreas mi­li­tæ­re be­stre­bel­ser. Sam­ti­dig kon­sta­ter­te Trump at Ki­na tje­ner godt på han­de­len med USA.

– Vi me­ner at saks­for­hol­det som om­hand­ler Nord-koreas atom­po­li­tikk og han­dels­for­hol­det mel­lom Ki­na og USA er sa­ker som hø­rer hjem­me i to­talt for­skjel­li­ge om­rå­der av po­li­tik­ken, sa vise­han­dels­mi­nis­ter Qian Keming på et presse­treff i Beijing.

Han la til at de to saks­om­rå­de­ne ikke hø­rer sam­men og hel­ler ikke bør drøf­tes sam­men.

RYDD OPP!

Kom­men­ta­re­ne falt etter at Trump i en twit­ter­mel­ding i hel­gen ad­var­te Ki­na om at USA ikke len­ger vil til­la­te Ki­na «ikke å gjø­re noen ting» over­for Nord-korea. Da had­de nord­korea­ner­ne nett­opp av­fyrt sin and­re bal­lis­tis­ke ra­kett.

– Ki­na kun­ne lett ryd­de opp i det­te hvis lan­det vil­le, tvit­ret Trump.

Vise­han­dels­mi­nis­ter Qian sa el­lers at han­de­len mel­lom USA og Ki­na er til gjen­si­dig nyt­te og at de to lan­de­ne har høs­tet sto­re for­tje­nes­ter gjen­nom to­si­dig han­del og in­ves­te­rings­sam­ar­beid.

BARE PREIK

ley me­ner at nok en svak ad­var­sel fra Sik­ker­hets­rå­det vil være ver­re enn in­gen ad­var­sel. Hun av­vis­te søn­dag spe­ku­la­sjo­ner om at USA vil frem­skyn­de et krise­møte i rå­det, og sa at det ikke er noe po­eng i å ha et krise­møte hvis det ikke bi­drar med noe av be­tyd­ning.

– Nok en sik­ker­hets­re­so­lu­sjon som ikke øker det internasjonale pres­set mot Nord-korea be­ty­de­lig, er uten ver­di. Fak­tisk er det ver­re enn in­gen­ting, for­di det sen­der en mel­ding til den nord­kore­ans­ke dik­ta­to­ren om at det internasjonale sam­fun­net ikke er vil­lig til vir­ke­lig å ut­ford­re ham, sa hun.

Sam­ti­dig opp­ford­ret hun Ki­na, Ja­pan og Sør-korea til å sen­de kraf­ti­ge­re sig­na­ler til Pyong­yang.

LO­VER KON­KRE­TE TIL­TAK

Ja­pans stats­mi­nis­ter Shin­zo Abe og pre­si­dent Do­nald Trump er eni­ge om at de to lan­de­ne må ty til nye til­tak for å tak­le NordKoreas vå­pen­trus­ler.

– Jeg er helt enig med pre­si­dent Trump i at vi må inn­se at vi må ta yt­ter­li­ge­re grep, sa Abe etter en te­le­fon­sam­ta­le med pre­si­den­ten.

Iføl­ge Abe, lo­vet Trump å gå til alle nød­ven­di­ge skritt for å be­skyt­te Ja­pan.

– I sam­ban­det med det ster­ke bån­det mel­lom Ja­pan og USA vil vi iverk­set­te kon­kre­te til­tak for å styr­ke vår for­svars­evne og gjø­re alt vi kan for å sik­re at be­folk­nin­gen er trygg fra trus­se­len fra Nord-korea, sa Abe.

Saks­for­hol­det som om­hand­ler Nord-koreas atom­po­li­tikk og han­dels­for­hol­det mel­lom Ki­na og USA er sa­ker som hø­rer hjem­me i to­talt for­skjel­li­ge om­rå­der av po­li­tik­ken.

QIAN KEMING, Vise­han­dels­mi­nis­ter

FOTO: NTB SCANPIX

Trump ad­var­te Ki­na i en twit­ter­mel­ding i hel­gen om at USA ikke len­ger vil til­la­te Ki­na «ikke å gjø­re noen ting» over­for Nord-korea. Da had­de nord­korea­ner­ne nett­opp av­fyrt sin and­re bal­lis­tis­ke ra­kett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.