755 di­plo­ma­ter og lo­kalt an­sat­te kut­tes i Moskva

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Pre­si­dent Pu­tin har gjort som han lo­vet i Hel­sing­fors i for­ri­ge uke, men som få trod­de på. Nye sank­sjo­ner har sin pris, og hundre­vis blir ut­vist fra Moskva.

Vla­di­mir Pu­tin sier at rus­ser­ne len­ge har vist til­bake­hol­den­het over­for de ame­ri­kans­ke på­stan­de­ne om at Russ­land har for­søkt å ma­ni­pu­le­re det ame­ri­kans­ke pre­si­dent­val­get. Han leg­ger til at Russ­land hel­ler ikke har svart på ame­ri­kans­ke sank­sjo­ner.

– Vi had­de hå­pet på at si­tua­sjo­nen vil­le end­re seg, men hvis det skjer, så skjer det ikke med det førs­te. Jeg tenk­te det var på tide å vise at vi ikke la det­te rul­le og gå uten å gi et svar, sier Pu­tin til Tv-ka­na­len Ros­si­ja 1.

Det rus­sis­ke uten­riks­de­par­te­men­tet med­del­te fre­dag at an­tal­let ame­ri­kans­ke og lo­kalt an­sat­te ved den ame­ri­kans­ke am­bas­sa­den i Moskva og tre kon­su­la­ter skal set­tes til 455, nøy­ak­tig det sam­me som Russ­land har av di­plo­ma­ter og lo­kalt an­sat­te i USA.

Pu­tin sier at over tu­sen per­soner, ame­ri­kans­ke og lo­kalt an­sat­te, ar­bei­der ved de ame­ri­kans­ke di­plo­ma­tis­ke sta­sjo­ne­ne I Russ­land Han vil­le ikke for­kla­re hvor­dan det nøy­ak­ti­ge tal­let på 755 kutt er kom­met, men det om­fat­ter både di­plo­ma­ter og lo­kalt an­sat­te. Ned­skjæ­rin­gen skal skje in­nen 1. sep­tem­ber.

En ame­ri­kansk tje­neste­mann be­teg­net ut­vis­nin­ge­ne som både be­kla­ge­li­ge og grunn­løse og la til at Washing­ton nå vur­de­rer hvor­dan de skal sva­re på ut­spil­let.

USA har tid­li­ge­re inn­ført en rek­ke sank­sjo­ner mot Russ­land. I midt­en av juni ved­tok Se­na­tet sank­sjo­ner som en re­ak­sjon på rus­sisk inn­blan­ding i val­get i fjor, og tid­li­ge­re har USA rea­gert på lan­dets inn­blan­ding i Ukrai­na.

FOTO: NTB SCANPIX

Russ­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.