Mørk sky over Skeie-sel­skap

Bjar­ne Skeie tap­te på tek­no­lo­gi og ei­en­dom i fjor, men tjen­te nes­ten like mye på fi­nans. Den mør­ke sky­en over im­pe­ri­et hans er skatte­kra­vet på 455 mill.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

– In­gen kom­men­tar, du får lese. Ha det godt! sier Bjar­ne Skeie (72) og hum­rer. Han er i barne­sel­skap og ikke in­ter­es­sert i å snak­ke om regn­skaps­snø­en som falt i fjor.

Fak­tum er imid­ler­tid at han og fa­mi­li­en har tre sel­ska­per som for­val­ter ho­ved­virk­som­he­te­ne tek­no­logi­grün­de­ren og in­ves­to­ren står bak: Tek­no­lo­gi- og off­shore­in­ves­te­rin­ge­ne i Skeie Tech­no­lo­gy AS, ei­en­doms­ut­vik­lin­gen og – in­ves­te­rin­ge­ne i Skeie Ei­en­dom AS, samt de rene fi­nans­plas­se­rin­ge­ne (del­vis på bok) i Skeie Ca­pi­tal In­vest­ment AS. Kort opp­sum­mert for 2016: Tech­no­lo­gy gikk med be­ty­de­lig un­der­skudd og Ei­en­dom bok­før­te et visst un­der­skudd, mens Ca­pi­tal In­vest- ment tjen­te så mye at det nes­ten vei­de opp for de to and­re.

Litt mer om hvert en­kelt sel­skap:

DEN MØR­KE SKY­EN

Ved si­den av at Skeie Tech­no­lo­gy na­tur­lig nok er truf­fet av ti­de­nes ned­tur i olje- og gassek­to­ren (ale­ne på Tts-ak­sje­ne er det tatt et tap på over 150 mill.), sve­ver en tru­en­de sky over sel­ska­pet. Sta­ten, ved selv­es­te Re­gje­rings­ad­vo­ka­ten, har nem­lig stev­net det med krav om 455 mil­lio­ner kro­ner i er­stat­ning un­der en mor­sel­skaps­ga­ran­ti som Skeie Tech­no­lo­gy stil­te for dat­ter­sel­ska­pet E&P Hol­ding AS i 2008. Det drei­er seg om tolk­ning av reg­le­ne for skatte­re­fu­sjon i for­bin­del­se med olje­le­ting, og i etter­tid er det blitt et sam­men­suri­um av kon­flik­ter, retts­sa­ker og krav. Men både Skeie Tech­no­lo­gy AS og Bjar­ne Skeie selv av­vi­ser alle krav, og det er ikke tatt høy­de for noen even­tu­ell er­stat­nings­ut­be­ta­ling i 2016-regn­ska­pet.

FULL FART I EI­EN­DOM

Om Skeie Ei­en­dom, med for ti­den 11 ei­en­dom­mer, er det å si at sel­ska­pet hol­der høyt ak­ti­vi­tets­nivå. I Kris­tian­sand gjel­der det ikke minst gjen­nom en om­fat­ten­de ut­byg­ging på Lum­ber. Un­der­skud- det må nok tas med en kly­pe salt; ei­en­doms­sel­ska­per har en tendens til å inn­kas­se­re ge­vins­ter i bol­ker med ujev­ne mel­lom­rom.

Tom Chr. Bre­de­sen le­der virk­som­he­ten, og ba­se­rer seg i stor grad på inn­leie av folk til ut­vik­ling og drift. Apro­pos: Hele Skei­e­sys­te­met, med sine mil­li­ard­ver­di­er, har bare et sted rundt 15 an­sat­te, samt­li­ge plas­sert i ma­na­ge­ment­sel­ska­pet Skeie Group AS.

PENT IGJEN

Skeie Ca­pi­tal In­vest­ment, le­det av Oddvar Frigs­tad, le­ve­rer igjen et pent over­skudd. Sånn har det vært man­ge år på rad nå – med et lite unn­tak for 2011 og et so­lid unn­tak for fi­nans­krise­året 2008.

52 pro­sent av in­ves­te­rin­ge­ne be­står av nors­ke og uten­lands­ke ak­sjer. Frigs­tad var for­ut­se­en­de og solg­te seg ut av high yield ob­li­ga­sjo­ner («søp­pel­ob­li­ga­sjo­ner») før olje­pri­sen og ob­li­ga­sjons­ver­di­ene falt sent i 2014. Det ble imid­ler­tid et nytt, kort opp­hold i mar­ke­det i 2016 - med pen suk­sess.

Noe av krut­tet hol­des for øv­rig tørt. Skeie Ca­pi­tal In­vest­ment had­de 233 mill. i ban­ken ved ut­gan­gen av 2016.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Bjar­ne Skeie vil ikke kom­men­te­re skatte­kra­vet på 455 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.