Ro­bot­s­el­ska­pet vokser i re­kord­fart

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: TORKEL ANSTENSRUD SCHIBEVAAG torkel.schibevaag@af­ten­bla­det.no

Tek­no­logi­even­ty­ret Boost AI sky­ter fart i et tem­po op­ti­mis­tis­ke grün­de­re ikke trod­de var mu­lig.

– Folk, in­klu­dert oss selv, me­ner vi er litt of­fen­si­ve med pro­gno­se­ne våre, men gang på gang mot­be­vi­ses det, for­tel­ler grün­der Lars Ro­peid Sels­ås.

KUNDESERVICE-ROBOT

Boost AI har ut­vik­let en unik kundeservice-robot ba­sert på al­go­rit­mer. De le­ve­rer løs­nin­ger til sel­ska­per in­nen bank, for­sik­ring, tele, trans­port de­talj­han­del og of­fent­lig for­valt­ning.

Nå sik­ter grün­der­ne bak Boost AI på en år­lig li­sens­inn­tekt på mel­lom 50 og 60 mil­lio­ner kro­ner ved ut­gan­gen av in­ne­væ­ren­de år.

– Vi har opp­jus­tert for­vent­nin­ge­ne, som føl­ge av stor vekst.

Fra tid­li­ge­re har sel­ska­pet Spare­bank 1 Sr-bank, Bn-bank og Låne­kas­sen på kun­de­lis­ten. Nå kan de føye til rundt 20 nye sel­ska­per på sam­me lis­te, blant an­net stor­fis­ke­ne Nor­dea og Sto­re­brand.

– Nor­dea er Nor­dens størs­te bank. Av­ta­len med dem gir oss stør­re mu­lig­he­ter til å eks­pan­de­re til de and­re nor­dis­ke lan­de­ne. I til­legg be­tyr det også en god del cash vår vei.

SER MOT NYE MAR­KE­DER

Sel­ska­pet hol­der kor­te­ne tett til brys­tet når det kom­mer til kun­de­lis­ten og of­fent­lig­gjør ikke kun­der før pro­duk­tet er le­vert.

– Det er ikke alt vi kan of­fent­lig­gjø­re ennå, men det kom­mer fle­re ny­he­ter uto­ver høs­ten, for­tel­ler med­grün­der Hen­ry Vaage Iversen.

– Nå ar­bei­der vi med å ut­vik­le en Hr-tje­nes­te, der ro­bo­ten kan

FAK­TA

Boost AI Etab­lert: Grün­de­re:

● Juni 2016

● Hen­ry Vaage Iversen, Lars Ro­peid Sels­ås og Had­le Sels­ås

● 40

● 20

● Boost AI le­ve­rer nes­te ge­ne­ra­sjons kundeservice der du blir møtt av en di­gi­tal as­sis­tent i ste­det for et men­nes­ke

An­tall an­sat­te: An­tall kun­der: Hva:

sva­re på spørs­mål fra an­sat­te. Det kan gi oss sto­re mu­lig­he­ter in­nen nye mar­ke­der.

I til­legg ar­bei­der sel­ska­pet for å byg­ge en robot som skal til­eg­ne seg kom­mune­ba­sert in­tel­li­gens.

– Det­te gjør det mu­lig for inn­byg­ge­re å få svar på spørs­mål øye­blik­ke­lig, uan­sett når på døg­net. I til­legg vil det være mu­lig for kom­mu­nen å vars­le om vik­ti­ge hen­del­ser uten en eks­tra kost­nad.

I Stav­an­ger har KRF og Ven­st­re al­le­re­de ut­ford­ret råd­man­nen på hvor­dan de kan ta i bruk sam­me type tek­no­lo­gi.

– Vi må fort­satt job­be for å få kun­der, men nå er det kun­de­ne som tar kon­takt med oss. Egent­lig har vi nok med å dek­ke etter­spør­se­len, for­kla­rer Sels­ås.

JAKTER NYE AN­SAT­TE

I mai om­tal­te Af­ten­bla­det det un­ge Forus-sel­ska­pet som an­sat­te én i uken. Da tal­te sel­ska­pet, som ble etab­lert som­mer­en 2016, tjue an­sat­te. Nå er det tal­let nær­me­re 40, og fle­re skal det bli. De nes­te må­ne­de­ne har sel­ska­pet an­non­sert at de øns­ker 50 nye men­nes­ker inn dø­re­ne på kon­to­ret i Kopp­ho­len på Forus.

– For oss hand­ler det om å være klar til å le­ve­re for nye kun­der, sier Vaage Iversen.

– Opp­le­ver dere vokse­smer­ter? – Det gjør vel alle. Vi må blant an­net ta tid til å lære opp ny­an­sat­te i soft­ware og våre løs­nin­ger, men så langt har det gått over­ras­ken­de bra, sva­rer han.

De om­ta­ler det sis­te året som en van­vit­tig rei­se, men har ikke tenkt å hvi­le på laur­bæ­re­ne. Det til tross for at sel­ska­pet blir verdi­vur­dert til fle­re hund­re mil­lio­ner kro­ner.

– Vi har drop­pet som­mer­fe­rien for å klar­gjø­re oss til en hek­tisk høst.

– Det­te har blitt en livs­stil for oss, og vi er inn­stilt på ikke å leve et nor­malt liv de nes­te åre­ne, leg­ger Sels­ås til.

– Had­de dere trodd på slik suk­sess?

– Lars vil sik­kert si ja, men jeg må nøye meg med å si tja, sva­rer Vaage Iversen.

Med en ak­tiv til­stede­væ­rel­se på so­sia­le medi­er som Face­bo­ok og Linke­din har de kon­stant job­b­an­non­ser ute på net­tet.

– Vi be­gyn­ner å opp­le­ve oss selv som en svært at­trak­tiv ar­beids­gi­ver, både re­gio­nalt og na­sjo­nalt.

Ny­lig hen­tet de en an­er­kjent, tysk data scien­tist til én av de le­di­ge stil­lin­ge­ne sel­ska­pet øns­ket å fyl­le.

– Han valg­te oss over til­bud fra sel­ska­per i blant an­net USA. Det sier litt om den po­si­sjo­nen vi har satt oss i. Folk øns­ker å ta del i den­ne rei­sen, av­slut­ter Sels­ås.

Nå er drøm­men til grün­der­ne bak Boost AI å bli Nor­ges førs­te sel­skap med «Unicorn-sta­tus», som gis nye sel­ska­per i stor vekst med verd­set­tel­se på over én mil­li­ard dol­lar.

FOTO: AN­DERS MINGE

Boost Ai-grün­der­ne Lars Ro­peid Sels­ås, til ven­st­re, Had­le Sels­ås og Hen­ry Vaage Iversen, skal an­set­te 50 nye med­ar­bei­de­re fram­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.