Ny­na­zis­ter i byen

Faedrelandsvennen - - MENING - HEL­GE ANDRESEN, Høl­len BERNT H. UT­NE ALF HOLMELID

Bil­de­ne som vis­te ny­na­zis­te­nes inn­tok i Kris­tian­sand gir kulde­gys­nin­ger langs rygg­ra­den.

●● At po­li­ti­et es­kor­te­rer ulov­li­ge de­mon­stran­ter gjen­nom by­ens pa­rade­gate en fre­de­lig lør­dags etter­mid­dag, er utro­lig, for ikke si to­talt utå­le­lig! Hva har vi po­li­ti for? Det hele er så pin­lig at det er nær­mest uvir­ke­lig. Po­li­ti­et måt­te vel være ori­en­tert om bort­vis­nin­gen av ny­na­zis­te­nes fra Fred­rik­stad. Hvor­for i all ver­den var ikke nød­ven­di­ge til­tak satt inn for vise at slike de­mon­stra­sjo­ner skal vi ikke ha.

Po­li­ti­ets «inn­sats» lør­dag min­ner stygt om Oslo­po­li­ti­ets es­kor­te­ring av tys­ke trop­per inn til Oslo 9. april 1940. Bil­de­ne den gang gikk ver­den rundt og vis­te na­sjo­nens nai­vi­tet.

Vi må ikke være nai­ve. Det er far­lig. Vel­dig far­lig. Slik vil vi ikke ha det. lite å ven­te på en vur­de­ring fra en po­liti­ju­rist!

Noen må åpen­bart «se på den­ne sa­ken»! Og det bør ikke være en til­fel­dig po­liti­ju­ris­tisk fe­rie­vi­kar. Po­li­ti­ets øvers­te le­del­se, lo­kalt som sen­tralt, må nå av­kla­re for pub­li­kum hvor­dan eta­ten vil for­hol­de seg til slike hen­del­ser i frem­ti­den. Og skul­le etats­le­del­sen kom­me til at po­li­ti­et i den­ne sa­ken har opp­trådt kor­rekt, er det åpen­bart nød­ven­dig for lan­dets po­li­tis­ke le­del­se å en­ga­sje­re seg i sa­ken. fram med sin bak­grunn el­ler sin leg­ning. Kva med at byen var i ferd med å få eit ryk­te som den sta­den der vi tar godt i mot ny­na­zis­tar. Er ikkje det ska­de?

Vi har yt­rings­fri­dom her i lan­det, og den skal vi ta godt vare på. Men den ulov­le­ge mar­sjen gjen­nom Mar­kens var for å skrem­me og mar­ke­re re­vir. Den­ne gan­gen var det fol­ket som red­da Mar­kens og våre ver­di­ar, ikkje po­li­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.