Et ta­fatt og mak­tes­løst po­li­ti

Faedrelandsvennen - - MENING - Nye SOS Ra­sis­me, Stav­an­ger

Da jeg an­kom are­na­en for na­zis­te­nes de­mon­stra­sjon i lør­dag, ble jeg i det jeg gikk mel­lom 30-40 na­zis­ter til­budt pro­pa­gan­da.

●● De ble pro­vo­ser­te da jeg tørr­spyt­tet mot ar­ke­ne de rak­te mot meg, og de igjen kom med gro­ve ord mot meg, som jeg møt­te med: Har dere søkt om til­la­tel­se? Hvor­på en av na­zi­e­ne frekt ut­tal­te: Nei, vi tren­ger ikke gjø­re det. Før jeg fikk spurt ham om hvor­for de var fri­tatt, kom tre po­liti­menn og ge­lei­det med vekk fra gjen­gen, for at jeg ikke skul­le pro­vo­se­re dem mer.

Jeg ble alt­så vist bort. Det skul­le vært mot­satt. Nå be­vis­te po­li­ti­et av na­zi­en had­de rett. De treng­te ikke be om til­la­tel­se.

Ver­re var det for da­men som bor på Grim. Da hun, sam­men med sin sønn kom ut fra grav­lun­den, ved ka­pel­let, kom hun midt inn i gjen­gen med 70-80 na­zis­ter som had­de føl­ge av po­li­ti­et. Hun sleng­te noe dritt til dem og slo vekk et ka­me­ra de for­sø­ke å fil­me hen­ne med. Re­sul­ta­tet var at hun måt­te vise le­gi­ti­ma­sjon og de­ret­ter ble bedt om å for­la­te om­rå­det. Hvis ikke vil­le hun få bot. Hun for­lot sitt bo­om­rå­de for ikke å bli bøte­lagt av po­li­ti­et for å opp­hol­de seg der. På vei hjem var to per­soner fra Nord­front, de sam­me som de­mon­strer­te, like i nær­he­ten av hu­set hen­nes. Også den­ne gan­gen sto po­li­ti­et mel­lom hen­ne og dem. Hun kal­te dem noen ”jæv­la idio­ter” og ga be­skjed om at de ikke had­de noe i hen­nes nabo­lag å gjø­re. Hvor­på den ene per­sonen fra Nord­front skrek at han skul­le spo­re hen­ne opp, fin­ne ut hvor hun bod­de og kom­me å ta hen­ne. Hva gjor­de så po­li­ti­et da de over­hør­te trus-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.