«Po­liti­ju­ris­ten skal se på det»

Faedrelandsvennen - - MENING -

An­svar­lig po­liti­le­der Bård Au­stad ut­ta­ler til media at han vil la po­liti­ju­ris­ten se på po­li­ti­ets hånd­te­ring av hel­gens ulov­li­ge de­mon­stra­sjon i Kris­tian­sand sen­trum.

●● Ut­ta­lel­sen er opp­sikts­vek­ken­de, og vit­ner om at den sted­li­ge le­del­se ikke der og da ev­net å hånd­te­re en si­tua­sjon som ut­ford­ret po­li­ti­ets myn­dig­hets­ut­øvel­se.

I myn­dig­hets­ut­øvel­se er ikke å rea­ge­re i rea­li­te­ten også en be­slut­ning. Ved ikke straks å for­by den ulov­li­ge de­mon­stra­sjo­nen og bort­vise de­mon­stran­te­ne fra sen­trum til­lot po­li­ti­et de facto de­mon­stra­sjo­nen. Ved å mar­sje­re foran og ved si­den av de­mon­stran­te­ne frem­sto po­li­ti­et for om­ver­de­nen som de­mon­stra­sjo­nens be­skyt­te­re, og ved å bort­vise/på­gri­pe til­skue­re som nek­tet å flyt­te seg for de­mon­stran­te­ne un­der­byg­get po­li­ti­et yt­ter­li­ge­re den­ne opp­fat­nin­gen.

Den­ne gang drei­et det seg om en høyre­eks­trem de­mon­stra­sjon med del­ta­ke­re ho­ved­sa­ke­lig fra and­re nor­dis­ke land. Po­li­ti­ets unn­la­tel­se mot å gri­pe inn kan selv­sagt dan­ne pre­se­dens og sti­mu­le­re and­re eks­tre­me, po­li­tis­ke grup­pe­rin­ger til ulov­li­ge ak­sjo­ner i sen­trum av Kris­tian­sand. En­kel­te av dis­se grup­pe­rin­ge­ne har i vårt nære ut­land et volds­po­ten­si­al som er ukjent i Nor­ge. Skul­le noen av dis­se plut­se­lig duk­ke opp i byen med­brin­gen­de ball­tre og Mo­lo­tov-cock­tails nyt­ter det

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.