Mor­som og smart po­li­tisk sa­ti­re for barn

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TORBORG IGLAND

BARNEBOK Stats­mi­nis­ter Fahr og sønn

Lars Joa­chim Grim­stad Asche­houg

Ego­land er noe så uvan­lig som mor­som og smart po­li­tisk sa­ti­re for barn. Lars Joa­chim Grim­stad tref­fer oss midt i ego­et, med Finn og fa­ren hans, stats­mi­nis­ter Ted­dy Fahr, som sy­nes det vik­tigs­te av alt er å bli likt, men som dess­ver­re bare er ti­de­nes nest mest po­pu­læ­re stats­mi­nis­ter i Nor­ge.

Hva gjør man egent­lig for å bli likt av fol­ket? Man kan for ek­sem­pel byg­ge ver­dens størs­te vann­sklie ned fra Ope­ra­en. El­ler ver­dens ku­les­te tema­park, på Bis­lett sta­dion, ikke Le­go­land, som tit­te­len Ego­land spil­ler på, men The V.I.K.I.N.G. Park – The Vi­king In­cre­dib­le Kil­ling Inte­rac­ti­ve Nor­we­gi­an Ga­me Park, hvor man kan gå inn og kjem­pe mot vir­tu­el­le vi­kin­ger i 4D.

For, som stats­mi­nis­ter Fahr, stif­te­ren av Mer­par­ti­et, sier: «Hvem skal kose seg, om ikke oss? Hvem skal ten­ke på oss nord­menn, om vi ikke gjør det sjæl?»

Men når Fahr skal byg­ge par­ke­ring­skjel­ler un­der Slotts­par­ken, mø­ter han knall­hard mot­stand, ikke minst når miljø­for­kjem­pe­ren, den styrt­rike Alice Kemp, står fram på tv og vi­ser fram en søt and­unge som vil ram­mes av ut­byg­gin­gen. Fahrs po­pu­la­ri­tet ra­ser, og me­nings­må­lin­ge­ne vi­ser dess­ver­re at ikke len­ger åtti­sju pro­sent av alle ugif­te da­mer over tretti­fem år«... kun­ne ten­ke seg å bli sit­ten­de fast i en heis sam­men med stats­mi­nis­te­ren».

Det­te er bare be­gyn­nel­sen. For skrem­men­de ting be­gyn­ner å skje i Nor­ge, og stats­mi­nis­te­rens sønn Finn, må ord­ne opp. På vei­en mø­ter vi en pro­fet med et skum­melt bud­skap, Ma­ria, som dan­ser så fint at hun er «det mot­sat­te av pap­pa i un­der­buk­sa», en slesk pr-råd­gi­ver og en for­fen­ge­lig beste­mor. Her er et spen­nen­de mys­te­ri­um, tro­ver­dig for­els­kel­se, sja­lu­si og venn­skap, men her er fram­for alt skarp sam­funns­kri­tikk og lun hu­mor.

Det­te er tred­je bo­ka om stats­mi­nis­ter Fahr og sønn, og vi tå­ler så de­fi­ni­tivt fle­re bø­ker fra Bra­ge-no­mi­ner­te Lars Joa­chim Grim­stad.

På tv i Ego­land sur­rer re­kla­men for kose­bam­ser som ser ak­ku­rat ut som Ted­dy Fahr, med føl­gen­de opp­ford­ring: «Få din egen Ted­dy i sen­ga». Jeg vil ha ham på senge­kan­ten, til en kos­te­lig lese­fest med ti­årin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.