Olav H. Aas til min­ne

Faedrelandsvennen - - NÆRT - KNUT GEIR AAS

●● Olav H. Aas er død i en al­der av 76 år etter et kort syke­leie på Bir­ke­nes syke­hjem. Enges­land og Ve­gus­dal har mis­tet en kjær sam­byg­ding, en venn og et med­men­nes­ke for alle han møt­te, en staut og rak­ryg­get per­son, real, ær­lig og or­dent­lig i all sin ferd. Han var in­ter­es­sert i his­to­rie, - både lo­ka­log bygde­his­to­rie, - had­de evne til å hus­ke og me­mo­re­re navn og års­tall til­ba­ke i tid, - li­ke­så å for­tel­le his­to­ri­er, epi­so­der og hen­del­ser på en sær­egen, mun­ter og hu­mo­ris­tisk måte. Man­ge veg­dø­ler har hatt gle­de av hans for­tel­ler­evne.

Olav gikk ett-årig skog­kurs ved Land­bruks­sko­len på Byg­land. Det­te hjalp han inn i «Øko­no­misk kart­verk i Vest-ag­der» i 1969. Vi­de­re var Olav med i Jord­skifte­ver­ket og Ag­der skog­ei­er­lag. Han ble skog­bruks­le­der i Ve­gus­dal og i fle­re and­re Ag­der-kom­mu­ner. I man­ge år var han post­åp­ner ved Enges­land post­kon­tor inn­til det ble ned­lagt i 1995. Olav hogg tøm­mer i egen skog, drev med sau­er i man­ge år og lik­te å fiske i Tvøre­van­net og Ljo­se­van­net.

Olav var vår fet­ter, bare noen få må­ne­der yng­re enn un­der­teg­ne­de, og opp gjen­nom barne­åre­ne en god og stø­dig ka­me­rat i le­ken på Røy­land og i hjem­met hans «Der oppe» på Enges­land.

Først og fremst var Olav en snill og om­sorgs­full far, svi­ger­far og beste­far, fa­mi­lie­kjær, opp­of­ren­de og hjelp­som i alle li­vets si­tua­sjo­ner. Olav var glad i Ve­gus­dal kyr­kje og fant vei­en dit hver gang klok­ke­ne ring­te til guds­tje­nes­te, - ikke ale­ne, - men hånd i hånd med den opp­vok­s­en­de slekt i fa­mi­li­en. Olav fulg­te i Mes­te­rens fot­spor og var opp­tatt av å brin­ge den krist­ne kul­tur­ar­ven vi­de­re, først til egne barn og si­den til barne­barn. Hjem­met «Der oppe» sam­men med sin kjæ­re kone An­nie, som døde for noen år til­ba­ke, var tuf­tet på sik­ker grunn og var et trygt og godt til­holds­sted for Olav og «hele hans hus». Ve­mo­dig er det at hjem­met til Olav nå står tomt, li­ke­så plas­sen hans i kirke­ben­ken.

Un­der et be­søk på syke­hjem­met pra­tet vi sam­men om løst og fast, blant an­net om rei­se­ne han had­de fore­tatt i se­ne­re år. Olav var svak og for­be­redt på at li­vet gikk mot slut­ten. Døds­an­non­sen for kort tid til­ba­ke for­tal­te at Olav had­de for­latt oss. Han etter­lot seg bare gil­de min­ner, en god arv og kjerne­fa­mi­li­er bo­satt i byg­da som tar vare på den gode ar­ven.

Fred over Olavs man­ge kjæ­re min­ner! Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Fruk­ten

4. Syred­skap

6. Tone

7. Le­ver

8. Elv

9. Thu­li­um

10. På­legg

12. Mø­bel LODDRETT

1. Dum­het

2. Hvil­te

3. Pas­sa­sjen

4. Gran­ne

5. Luf­tig

11. Par­ti Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. En­som

4. Lam

6. Sa

7. Ai

8. Kr

9. Ge

10. Moe

12. Ver­di LODDRETT

1. El­s­kov

2. Sa

3. Mei­e­ri

4. Larm

5. Mage

11. Or • Send gjer­ne et av dine blink­skudd til oss. Send epost til

ny­he­ter@fvn.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.