Over­be­vist om Jerv-spill av God­set-kom­pis

Ide­li­no «Idé» Go­mes Colu­bali (23) måt­te ta en te­le­fon til Strøms god­set­kom­pis Fran­cis­co Jú­nior før han be­stem­te seg for å tak­ke ja til Jerv.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no

– De to er gode kom­pi­ser. Fran­cis­co Jú­nior sa bare at han måt­te kom­me hit, sier Ri­car­do Pin­ho.

Han er agen­ten til Jervs nye spiss, og var tolk for 23-årin­gen un­der man­da­gens presse­kon­fe- ran­se i Grim­stad.

– «Idé» er glad for å være her, og ta fatt på den­ne ut­ford­rin­gen. Må­let er å hjel­pe Jerv til å nå må­le­ne sine, som blir å kjem­pe om en kva­li­fi­se­rings­plass til elite­se­ri­en, sier Pin­ho.

Jerv har vært på spis­sjakt en stund, og fikk ny­lig nei fra Pé­ter Kovács, som i ste­det sig­ner­te for Aren­dal Fotball.

I Ide­li­no Go­mes får de en høy­reist spiss. Han er 204 centi­me­ter høy, og blir be­skre­vet som en trus­sel i bok­sen.

– Han her har x-fak­tor og eks­trem­kom­pe­tan­se på inn­legg, kom­me inn i boks og være et uro­mo­ment, sier Jerv-tre­ner Arne Sand­stø.

Grim­stad-klub­ben har slitt i se­ri­en i år, og lig­ger helt nede på en 12. plass i 1. di­vi­sjon med sine 19 po­eng.

HAR FULGT SPIS­SEN LEN­GE

– Det vik­tigs­te for oss er å få vi­dere­ført spil­let vårt. Vi har sett at det er in­gen i liga­en som slår oss på an­tall of­fen­si­ve inn­legg. Vi har tre kam­per i år der vi har slått inn­legg an­nen­hvert mi­nutt uten at vi har fått noe ut av det, sier Sand­stø, som tror ny­sig­ne­rin­gen kan ret­te på den sta­ti­stik­ken.

– Det at han er så stor og sterk, gjør at han vil ska­pe opp­merk­som­het for mot­stan­de­ren. Det vil åpne opp for fle­re av våre and­re som vil være in­ne i bok­sen der. Kom­bi­na­sjo­nen der vil bli vel­dig bra, og vil ta oss et steg vi­de­re, sier Sand­stø.

Jerv ble opp­merk­som­me på Go­mes al­le­re­de i ja­nu­ar. Da øns­ket klub­ben å sat­se på Alex­an­der Lind og Ja­kob Toft som sine to spis­ser.

– Vi har ikke fått nok ut av de, og da tren­ger vi kan­skje en kon­kur­rent til, som gjør at Alex he­ver seg, sier Sand­stø.

– Hva ten­ker du om de språk­li­ge bar­rie­re­ne?

– Jeg snak­ker jo fly­ten­de spansk, så det skal vi kla­re, sier Sand­stø og smi­ler.

– INN OG UT AV LA­GET

Go­mes be­gyn­te kar­rie­ren i hjem­lan­det Gui­nea-bis­sau. Da han var 17 år gikk tu­ren vi­de­re til Por­tu­gal. Der har han spilt for di­ver­se klub­ber si­den som­mer­en 2012.

I fjor ble han hen­tet til Bo­avis­ta Por­to i den por­tu­gi­sis­ke topp­se­ri­en.

– Han har vært litt inn og ut av la­get, men har spilt på et høy­ere nivå enn det Jerv er på. Han er en stor og sterk tar­get­spiss, som vi må bru­ke på rik­tig måte, sier Sand­stø.

– Hvor­dan vil han tak­le å spil­le i norsk 1. di­vi­sjon, tror du?

– Jeg tror vi kan kla­re å bru­ke ham enda bed­re enn hva Bo­avis­ta gjør. De er vel­dig spil­len­de, og smått langs bak­ken. Vi kan kan­skje va­riere litt mer, og bru­ke styr­ke­ne hans litt mer, sier Sand­stø.

Det er i førs­te om­gang snakk om en låne­av­ta­le ut se­son­gen for den høy­reis­te spis­sen.

– Si­tua­sjo­nen er litt åpen ak­ku­rat nå, og vi må se hvor­dan opp­hol­det blir for beg­ge par­ter. Vi ute­luk­ker ikke at opp­hol­det blir for­len­get i Nor­ge, en­ten i Jerv el­ler i en an­nen klubb, sier Pin­ho, spis­sens tolk.

Jerv hå­per å få 23-årin­gen spille­klar til søn­da­gens hjemme­kamp mot Fred­rik­stad.

PS! Grim­stad-klub­ben be­ta­ler ikke Bo­avis­ta noen pen­ger for å hen­te Idé Go­mes på lån.

FOTO: HÅVARD KARLSEN

Ide­li­no Go­mes Colu­bali er klar for Jerv. Han kom­mer på lån fra den por­tu­gi­sis­ke topp­klub­ben Bo­avis­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.