Sør­lan­dets sand­vol­ley­ball­fram mtid ser vel­dig lys ut.

Hel­gas kar­rie­re­bes­te fra Sør­lan­dets to lede­stjer­ner, samt fle­re un­ge lands­lags­spil­le­re fra Ag­der i ri­ven­de ut­vik­ling, gle­der vol­ley­ball­for­bun­dets sports­sjef Jon Gry­de­land.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: RUNE STENSLAND rune.stensland@fvn.no

– Det har vært en kjempe­god helg for Sør­lan­det, og det er all mu­lig grunn til å se fram til fort­set­tel­sen, fast­slår Gry­de­land.

Den bes­te pre­sta­sjo­nen var det Mat­hias Bernt­sen (21) fra Åm­li og hans fet­ter An­ders Mol (21) fra Stord som sto for. I ver­dens­se­ri­en for se­nio­rer i Por­tu­gal vant U20­europam es­ter­ne fra 2015 først over USA i åtte­dels­fi­na­len og så over Fin­land i kvart­fi­na­len. I semi­fi­na­len had­de de tre match­bal­ler mot Bra­sil, men tap­te li­ke­vel kne­pent. Bronse­fi­na­len vant de så 2–0 i sett over nors­ke Chris­ti­an Sørum (22) og Svein Sol­haug (25).

– Det var selv­sagt surt at vi ikke nåd­de fi­na­len, men vi kom gan- ske raskt over skuf­fel­sen. Vi har hatt en vel­dig fin se­song hit­til og jeg gle­der meg til Em-spill i au­gust, sier Bernt­sen.

EUROPACUPFINALE

Ved si­den av de størs­te mes­ter­ska­pe­ne som OL, VM og EM er ver­dens­se­ri­en det gje­ves­te for en sand­vol­ley­ball­spil­ler å spil­le fi­na­le i. Sist det skjed­de på herre­si­den for Nor­ge var til­ba­ke i 2010, da Mar­tin Spinn­angr fra Far­sund og mak­ker Tar­jei Skar­lund tap­te fi­na­len i Stav­an­ger. I til­legg til kris­tian­san­de­ren Ni­la Håke­dal (i 2004 og 2008) er Spinn­angr den enes­te fra Sør­lan­det som har spilt sand­vol­ley­ball i OL (i 2012).

Også Lars Ret­ter­holt (26) fra Åm­li pres­ter­te kar­rie­re­bes­te i hel­ga. Sam­men med sin mak­ker Da­ni­el Ber­ge­rud (25) fra Høne­foss nåd­de han fi­na­len i europa­cu­pen, der det ble 0–2-tap for Russ­land.

– Det kjen­nes dei­lig å en­de­lig få skik­ke­lig ut­tel­ling etter en del stang-ut-tur­ne­rin­ger, sier Ret­ter­holt.

Både han og Mat­hias Bernt­sen har et klart mål om Ol-spill for Nor­ge i Tokyo-le­ke­ne i 2020. Sports­sjef Jon Gry­de­land er klar på at mu­lig­he­te­ne er gode for norsk del­ta­kel­se der og trek­ker også fram An­ders Mol og store­bro­ren Hend­rik (ska­det nå), samt nevn­te Chris­ti­an Sørum, Svein

❞ Kris­tian­sand og Åm­li har fått fram man­ge un­ge ta­len­ter de sis­te åre­ne. De har fine an­legg, gode tre­ne­re og de­di­ker­te ut­øve­re. JON GRY­DE­LAND, sports­sjef i Nor­ges vol­ley­ball­for­bund

Sol­haug og Da­ni­el Ber­ge­rud som ut­øve­re med am­bi­sjo­ner om Tokyo-spill.

Hel­ga som var bød på stor­spill fra nok en Åm­li-mann, nem­lig Mar­tin Olim­stad (19). Han vant Nor­gest­our-fi­na­len i Kris­tian­sand sam­men med mak­ke­ren Mar­kus Han­sen fra Askim. I sam­me tur­ne­ring ble An­ton Ring­ø­en (18) fra Kris­tian­sand og mak­ker Ås­mund Sun­de fra Mol­de num­mer tre.

– Kris­tian­sand og Åm­li har fått fram man­ge un­ge ta­len­ter de sis­te åre­ne. De har fine an­legg, gode tre­ne­re og de­di­ker­te ut­øve­re. Sør­lan­dets sand­vol­ley­ball­frem­tid ser vel­dig lys ut, un­der­stre­ker sports­sjef Gry­de­land.

JUNIOR-NM I KRIS­TIAN­SAND

Den­ne uka drar Åm­li-duo­en Fri­da Bernt­sen (15) og Emi­lie Olim­stad (16) til Ky­pros og kva­li­fi­se­rings­spill til ung­doms-ol. De får føl­ge av Kris­tian­sand-duo­en Nils Ring­ø­en (16) og Eivind Brek­ke (16). Hjem­me i Kris­tian­sand ar­ran­ge­res det tirs­dag til søn­dag den­ne uka junior-nm, med me­dal­je­sjan­ser for fle­re sør­len­din­ger. I G19-klas­sen er mu­lig­he­ten god for at kris­tian­san­der­ne Svein­ung Berg Oi­sen (18) og Karl Jør­gen Mos­vold (17) mø­tes i fi­na­len med sine re­spek­ti­ve mak­ke­re.

Kris­tian­san­de­ren Re­na­te Bjer­land (18), som var yngst på det nors­ke A-lands­la­get som spil­te Em-kva­li­fi­se­ring i vol­ley­ball tid- lige­re i som­mer, stil­ler som me­dal­je­kan­di­dat både i U19 og U21­klas­sen i junior-nm, hen­holds­vis med Kir­sti­ne Gar­der fra Hal­den og sin klubb­venn­i­ne i Kris­tian­sand Sand­vol­ley­ball­klubb, Ka­ren Eli­se Lund Saga (17) fra Åm­li.

Rundt 220 lag i klas­se­ne U15, U17, U19 og U21 spil­ler den­ne uka junior-nm i sand­vol­ley­ball på Gim­le­ba­ne­ne, og det er sjet­te år på rad at KSK er ar­ran­gør.

FOTO: WWW.CEV.LU

Mat­hias Bernt­sen fra Åm­li (til ven­st­re) og fet­te­ren An­ders Mol (nede til høy­re) var i Por­tu­gal i hel­ga kun to po­eng unna Nor­ges førs­te fi­na­le i ver­dens­se­ri­en på sju år.

FOTO: WWW.CEV.LU

Lars Ret­ter­holt fra Åm­li (til ven­st­re) og Da­ni­el Ber­ge­rud vant sølv i Europa­cu­pen i Tyr­kia i hel­ga. Her i ak­sjon mot Ko­la­ric/klas­nic fra Ser­bia.

FOTO: JETMUND BERNT­SEN

Åm­li-duo­en Fri­da Bernt­sen (15 år, til ven­st­re) og Emi­lie Olim­stad (16) spil­ler den­ne uka kva­li­fi­se­ring til ung­doms-ol sam­men med kris­tian­san­der­ne Nils Ring­ø­en (16) og Eivind Brek­ke (16).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.