Nye Nm-gull til Kris­tian­sand-ska­ter

Faedrelandsvennen - - SPORT - RUNE STENSLAND

Jo­nas Carls­son (14) vant både stre­et og bowl i hel­gas junior-nm i Oslo.

– Jeg er godt for­nøyd. Jeg ska­tet kon­trol­lert uten sær­li­ge feil, sier Carls­son.

Til tross for sin un­ge al­der har han en im­po­ne­ren­de me­ritt­lis­te. I fjor vant han gull og sølv i junior-nm og det sam­me gjor­de han som 12-åring i 2015. I år har han kon­kur­rert fle­re gan­ger i inn- og ut­land, med føl­gen­de re­sul­ta­ter:

Ja­nu­ar: Check­list i Pa­ris, (16 år og un­der kon­kur­ran­se): Første­plass av 59 ska­te­re fra 13 land

Mai: Bar­ce­lo­na AM (in­gen al­ders­gren­se) - sju­ende­plass av ca 100 ska­te­re

Mai: Far’n High i Pa­ris (in­gen al­ders­gren­se) - 18. plass av 106 ska­te­re fra hele ver­den

Mai: Ber­lin Open - 17. plass av ca. 80 ska­te­re fra hele ver­den.

Juni: Stav­an­ger Open - andre­plass i se­nior stre­et og fjerde­plass i se­nior bowl.

Juli: Co­pen­ha­gen Open - 15. plass av 66 ska­te­re fra hele ver­den.

– Det er eks­tra gøy å kon­kur­re­re in­ter­na­sjo­nalt, og jeg er blitt kjent med fle­re av de sto­re ska­ter­ne. Det had­de vært knall­g­øy å bli proff en dag, sier Carls­son, som om drøyt to uker be­gyn­ner i 10. klas­se på Møvig sko­le.

Kom­men­de fre­dag rei­ser han til Ams­ter­dam for å kon­kur­re­re i Damn Am. I ryg­gen har han tre internasjonale spon­so­rer som gjør at han får dek­ket en del av ut­gif­te­ne til rei­ser og ut­styr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.