Myg­gens nye jobb

Han pe­ker og di­ri­ge­rer slik han gjor­de på lands­la­get un­der Egil «Dril­lo» Ol­sen. På Eke­berg­slet­ta er Erik «Myg­gen» Myk­land tre­ner for «flykt­ning­la­get» til Røde Kors.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: NICHOLAS BERGH nicholas.bergh@af­ten­pos­ten.no

Erik Myg­gen Myk­land var ald­ri i tvil om å si ja da han fikk spørs­mål om å tre­ne inn­vand­rer­la­get Fot­ball­kom­pis. Han har ikke ang­ret.

– Jeg er vel­dig stolt av dere. Jeg sy­nes det er utro­lig gøy å se på dere.

Erik «Myg­gen» Myk­land ser rørt ut der han sit­ter på huk på Eke­berg­slet­ta og ro­ser la­get som står rundt ham.

Det ble 1–5-tap, men det spil­ler li­ten rol­le.

Pro­sjek­tet Fot­ball­kom­pis, der 90-talls­hel­ten de­ler tre­ner­an­sva­ret med Rolf Choi Te­nold er mye mer enn bare et fot­ballag.

Mann­ska­pet er en blan­ding mel­lom et­nisk nors­ke, andre­ge­ne­ra­sjons inn­vand­re­re og flykt­nin­ger. Spil­ler­ne har trent sam­men én gang i uken si­den fe­bru­ar. Pro­sjek­tet er et sam­ar­beid mel­lom Røde Kors og Re­ma 1000.

– Det be­gyn­te al­le­re­de i 2005. Vi spur­te «Hva kan vi gjø­re for de unge flykt­nin­ge­ne?», for­tel­ler Tri­ne Munk­vold i Røde Kors.

ØNS­KER SEG NORS­KE VEN­NER

– Det man­ge av ung­dom­me­ne sier, er at de øns­ker seg nors­ke ven­ner. Og hvor kan de møte dem? Sam­men prø­ver vi å ska­pe en are­na der man mø­tes. Vi bru­ker fot­ball som en me­to­de for in­klu­de­ring, sier Munk­vold.

Ide­en var alt­så unn­fan­get, men hvem skul­le få den ut i prak­sis? Spon­sor­sjef i Re­ma 1000 og tid­li­ge­re lands­lags­spil­ler Vi­dar Ri­seth stil­te seg det spørs­må­let, og fikk en aha-opp­le­vel­se.

– Da vi skul­le fin­ne en tre­ner, tenk­te jeg «Erik!» Det var ikke noe tvil, sier Ri­seth.

Han kal­ler Myg­gen for en «fan­tas­tisk mann» og sier at hans tid­li­ge­re lag­ka­me­rat «els­ker» å være med på pro­sjek­tet. Sånn ser det også ut på side­lin­jen. Myg­gen ro­per og pe­ker. Med mye en­ga­sje­ment. Én gang med så mye en­ga­sje­ment at han stop­per midt i et banne­ord, og ser for­le­gent ned i gres­set.

– I dag har vi slitt ut stem­me­ne våre. Vi måt­te roe hver­and­re ned et­ter hvert, sier Rolf Choi Te­nold i tre­ner­team­et et­ter ta­pet for Mel­hus IL.

Te­nold in­sis­te­rer på at det er han som er Myg­gens as­sis­tent, men på­pe­ker at Myg­gen me­ner det er mot­satt.

Selv er Myg­gen yd­myk når han blir spurt hva han har lært spil­ler­ne. Han er langt mer snakke­sa­lig om hva pro­sjek­tet gir ham.

– Mas­se. Jeg er blitt vant til å bli gjen­kjent, men det er in­gen av dem som kjen­ner til meg. Det er et dei­lig ut­gangs­punkt. Når jeg drar hjem til Ri­sør et­ter en tre­ning, har jeg fått mye mer ener­gi. Jeg vet ikke hva det skyl­des, det er noe med blik­ke­ne, til­bake­mel­din­ge­ne og re­spek­ten du får. Den gjen­si­di­ge re­spek­ten. Også er det dei­lig med kul­tur­for­skjel­le­ne. Jeg sy­nes det er fan­tas­tisk

at vi har to­talt for­skjel­li­ge må­ter å snak­ke med hver­and­re på, selv om det er sam­me språk, sier Myg­gen.

SØK­TE OPP MYG­GEN

For Fot­ball­kom­pis-gjen­gen er en sam­ling ster­ke livs­his­to­ri­er. 19-årin­gen Fuad Jey­lan til­hø­rer for ek­sem­pel oromo­fol­ket, en folke­grup­pe som blir ut­satt for dis­kri­mi­ne­ring i Etio­pia.

Sit­ten­de på den regn­våte Eke­berg­slet­ta for­tel­ler Jey­lan om at han ble nek­tet re­li­gions­fri­het og å stu­de­re i hjem­lan­det. Der­for flyk­tet han til Nor­ge i sep­tem­ber 2014. Det tok noen år før han møt­te på en norsk fot­balle­gen­de.

– Folk sa til oss: «Han er Myg­gen, Erik Myg­gen. Han er en tid­li­ge­re spil­ler i Nor­ge. De kjen­te ham, men vi viss­te ikke om ham. Så for­tal­te han om seg selv. Et­ter hvert ble vi kjent med ham. Jeg søk­te ham opp på You­tube, for­tel­ler Jey­lan med et smil.

Han ro­ser tre­ner­team­ets hold­nin­ger.

– Tre­ner­ne re­spek­te­rer alle. De skil­ler ikke mel­lom nord­menn og inn­vand­re­re. Alle er sam­me. De re­spek­te­rer oss, og vi re­spek­te­rer dem.

Beg­ge tre­ner­ne, Myk­land og Te­nold, for­tel­ler om et varmt og in­klu­de­ren­de mil­jø. Det var også ho­ved­må­let bak pro­sjek­tet.

Å vin­ne fot­ball­kam­per kom­mer i and­re rek­ke.

– Det er et lag med vidt for­skjel­lig ut­gangs­punkt, både med språ­ket og fot­ball­mes­sig. Det er noen som ald­ri har spar­ket en fot­ball før, og så er det and­re som har spilt på krets­lag. Og de skal fun­ge­re sam­men på en fot­ball­bane. Det vi har gjort i dis­se kam­pe­ne, er jeg kjempe­stolt over, sier Erik «Myg­gen» Myk­land.

FOTO: HÅ­KON MOSVOLD LAR­SEN/NTB SCANPIX

Erik «Myg­gen» Myk­land er tre­ner un­der Nor­way Cup, men la­get «Fot­ball­kom­pis» måt­te tåle et 1-5-tap på Eke­berg­slet­ta man­dag. Et­ter kam­pen gjor­de Myk­land det klin­ken­de klart at han var stolt over la­get sitt. Bak ham står Rolf Choi Te­nold, som han de­ler tre­ner­an­sva­ret med.

FOTO: NTB SCANPIX

Erik «Myg­gen» Myk­land var en at­trak­sjon på Nor­ges midt­bane på 1990-tal­let og fikk 78 lands­kam­per. Her fø­rer han bal­len i en kamp mot Hel­las i 1999.

FOTO: HÅ­KON MOSVOLD LAR­SEN, NTB SCANPIX

Erik «Myg­gen» Myk­land pek­te og rop­te en­ga­sjert un­der Nor­way Cup­kam­pen man­dag.

FOTO: TER­JE BENDIKSBY/NTB SCANPIX

Det var Vi­dar Ri­seth som pek­te ut Erik Myk­land som den per­fek­te tre­ne­ren for «flykt­ning­la­get».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.