Ve­ne­zia for slan­ke lomme­bø­ker

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Få ting er vak­re­re på den­ne klo­den enn et tåke­lagt Ve­ne­zia som står til ank­le­ne i la­gune­vann. Flaks for oss er det når byen er på sitt al­ler vak­res­te at den også er på sitt ri­me­ligs­te.

Det er tre ting som kan rui­ne­re en Ve­ne­zia-tu­rist ras­ke­re enn du rek­ker å si gon­dol. Det ene er ho­tell, det and­re er res­tau­ran­ter og det tred­je er trans­port.

Du har sik­kert hørt ryk­te­ne om over­pri­set kaf­fe på Mar­kus­plas­sen, og vann­bus­ser som kos­ter syt­ti kro­ner for en fem mi­nut­ters over­fart? Glem det!

SLIK BOR DU BILLIG

Ve­ne­zias ho­tel­ler er en­ten over­då­di­ge pa­lass med pom­pø­se pri­ser, el­ler knøtt­små, dyre ho­tell som ikke har luk­tet ny­malt på den­ne si­den av tu­sen­års­skif­tet.

I den­ne jun­ge­len skal det litt til for å fin­ne de ær­li­ge ho­tell­pri­se­ne, men Ho­tel San Sa­mu­e­le er et godt ek­sem­pel. Det har bare én stjer­ne, men den skin­ner.

Her er det rent, hyg­ge­lig og ikke minst er be­lig­gen­he­ten sen­tral bare ti mi­nut­ter fra Mar­kus­plas­sen. Slå kloa i et dob­belt­rom for en fem­hundre­lapp pr. natt, og da snak­ker vi kro­ner, ikke euro.

Odd­sen for å spa­re noen kro­ner på over­nat­ting sti­ger kraf­tig i no­vem­ber, de­sem­ber og ja­nu­ar, når Ve­ne­zia tar på seg vin­ter­frak­ken. Flaks for oss er det også på den ti­den av året at la­gune­byen åpen­ba­rer seg på sitt mest au­ten­tis­ke.

150 KRO­NER FOR EN CAPPUCCINO?

Stak­kars Ve­ne­zia. Byen har fått ma­tryk­tet sitt be­sud­let av tu­ris­ter som ikke vet hva de dri­ver med. Slikt så­rer stolt­he­ten til en ita­li­ensk by som skul­le øns­ke at fle­re valg­te å spi­se lo­ka­le spe­sia­li­te­ter frem­for å in­sis­te­re på na­po­li­tans­ke ret­ter som la­sagna og piz­za.

Men ho­ved­syn­de­ren som har plas­sert byen på spreng-reise­kas­sen-kar­tet, er Caffè Flo­ri­an på Mar­kus­plas­sen, også kjent som ver­dens elds­te kafé.

Sit­ter du ved ba­ren in­ne, kos­ter cap­puc­ci­no­en fem euro. Sit­ter du ute på ter­ras­sen, kos­ter den ti. Spil­ler or­kes­te­ret, noe de gjør fra mars til no­vem­ber, leg­ges det på et mu­sikk­ge­byr på seks euro pr. per­son på reg­nin­gen.

Og vips, får du en cappuccino til hund­re og fem­ti kro­ner!

SPIS SMART OG BUDSJETTVENNLIG

Men det be­tyr selv­sagt ikke at du må tøm­me bank-

kon­to­en hver gang du blir kaffe­tørst. På mind­re kjen­te etab­lis­se­ment kos­ter kaf­fen fem­og­tyve kro­ner, og et glass for­fris­ken­de spritz kos­ter sjel­den mer enn før­ti kro­ner glas­set.

Når det gjel­der mat, er det de små knei­pe­ne du skal se et­ter. Så­kal­te ba­ca­ri. Her ser­ve­res det brød­ba­sert fin­ger­mat kalt ciccet­ti, med dei­li­ge top­pin­ger som kre­met ba­ca­lao ( bac­calà man­tecato), stekt mozza­rel­la ( mozza­rel­la in car­roz­za), kjøtt­bol­ler ( polpet­te) og blek­k­sprut ( sep­pio­li­ne). Dis­se ser­ve­res mens du står i ba­ren med et glass prosecco.

De sis­te fem åre­ne har det ut­vik­let seg en ciccetti­kul­tur i Ve­ne­zia som ikke er så ulik ta­pas­kul­tu­ren vi kjen­ner fra Spa­nia, og du kom­mer langt med en hund­rings.

SKAL, SKAL IKKE?

Det kom­mer et punkt i Ve­ne­zia­opp­hol­det, sær­lig for for­els­ke­de par, hvor man må ta stil­ling til om man skal ta en gon­dol­ferd el­ler ikke.

På dag­tid kos­ter det åtti euro for en halv­time, men vær på vakt når det gjel­der gon­dol­fø­rer­nes tak­tik­ker. De hev­der gjer­ne at pri­sen er pr. per­son, og fyl­ler helst gon­do­len til den er full. En gon­dol­tur er der­for ikke for alle, og man­ge vil føle seg som en erke­tu­rist når and­re tu­ris­ter fo­to­gra­fe­rer dem fra bro­ene.

Når det er sagt, så husk at gon­do­le­ne har frak­tet lo­kal­be­folk­nin­gen på ka­na­le­ne si­den 1200-tal­let, og kla­rer du å fo­ku­se­re på det, så er det­te fak­tisk en vel­dig au­ten­tisk opp­le­vel­se.

VIBEKE MONTERO

ALLE FOTO: VIBEKE MONTERO

Det­te er grun­nen til at Ve­ne­zia kal­les ver­dens vak­res­te by.

Pen­sione Se­guso er et ek­sem­pel på hvor­dan det går an å over­nat­te til en ri­me­lig pris i Ve­ne­zia. Sær­lig uten­for høy­se­son­gen.

Små munn­full­er som det­te lar deg spa­re inn på mat­bud­sjet­tet. De ser­ve­res i små knei­per, kalt «ba­ca­ri».

Vel­ger du å drik­ke cap­puc­ci­no­en din et an­net sted enn Mar­kus­plas­sen, kos­ter den cir­ka tre euro, som her på Cam­po San­ta Mar­ghe­ri­ta.

Man­ge kal­ler gon­do­le­ne for tu­rist­fel­ler, men det er verdt å hus­ke på at de har frak­tet lo­kal­be­folk­nin­gen på ka­na­le­ne si­den 1200-tal­let.

Den bes­te må­ten å se Ca­nal Gran­de på er fra en va­po­ret­to, el­ler vann­buss. Sørg for å kjø­pe en pe­riode­bil­lett frem­for en en­kelt­bil­lett som kos­ter fem­og­syt­ti kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.