Po­si­tiv til etab­le­ring av ny in­sti­tu­sjon

Barne­mi­nis­ter Solveig Hor­ne (Frp) me­ner Sør­lan­det er høy­ak­tu­ell til å få en barne­verns­in­sti­tu­sjon som også til­byr psy­kia­tri til barn og unge. Syke­hus­di­rek­tør Jan Ro­ger Ol­sen ved Sør­lan­det syke­hus er svært po­si­tiv.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: CONNIE BENTZRUD connie.bentzrud@fvn.no

Barne­mi­nis­ter Solveig Hor­ne (Frp) me­ner Sør­lan­det kan få en ny barne­verns­in­sti­tu­sjon. Det er syke­hus­di­rek­tør Jan Ro­ger Ol­sen svært po­si­tiv til.

– Det vil vi selv­føl­ge­lig gå ak­tivt inn for, sier syke­hus­di­rek­tør ved Sør­lan­det syke­hus, Jan Ro­ger Ol­sen.

– Jeg er sær­de­les po­si­tiv til det­te.

He­le 76 pro­sent av barn og ung­dom på barne­verns­in­sti­tu­sjon har en el­ler an­nen form for psy­kisk li­del­se iføl­ge en forsk­nings­rap­port fra NTNU. Blant an­net der­for øns­ker barne­mi­nis­te­ren i sam­ar­beid med helse­mi­nis­te­ren som et prøve­pro­sjekt å opp­ret­te fle­re så­kal­te kom­bi­na­sjons­in­sti­tu­sjo­ner, hvor barn og unge både kan være un­der barne­ver­nets om­sorg, sam­ti­dig som de mot­tar god psy­kisk helse­hjelp.

I et in­ter­vju i Fædre­lands­ven­nen sier Hor­ne at det er svært ak­tu­elt å leg­ge en slik kom­bi­na­sjons­in­sti­tu­sjon til Sør­lan­det.

– Det er Bar­ne- ung­doms- og fa­mi­lie­di­rek­to­ra­tet sam­men med Helse­di­rek­to­ra­tet som skal gjø­re de vur­de­rin­ge­ne. Men vi har sagt at det­te skal være oppe å stå for­hå­pent­lig­vis al­le­re­de nes­te år. Det er helt klart at det er be­hov for en fel­les in­sti­tu­sjon for de bar­na og ung­dom­me­ne som tren­ger en så tett og god opp­føl­ging av både barne­vern og psy­kisk helse­vern.

– Og da er det vel na­tur­lig å leg­ge en slik in­sti­tu­sjon til Sør­lan­det?

– Sør­lan­det er en svært ak­tu­ell kan­di­dat til en slik in­sti­tu­sjon, sa barne­mi­nis­te­ren.

FREMTIDSRETTET TIL­BUD

– Får vi det­te på plass her, så vil det bety et godt fremtidsrettet til­bud for barn og unge, sier Jan Ro­ger Ol­sen.

Han vi­ser til de er­fa­rin­ge­ne man har gjort etter at barn som had­de vært i kon­takt med både barne­vern og psy­kisk helse­vern har vært in­volvert i svært al­vor­li­ge hen­del­ser.

– Vi har hatt fle­re svært al­vor­li­ge sa­ker her de sis­te åre­ne. Det be­tyr en er­fa­rings­base som kan bru­kes po­si­tivt inn i en slik etab­le­ring, sier Ol­sen.

– Det er er­fa­rin­ger på tvers av alle eta­ter, barne­vern, nød­eta­ter og psy­kisk helse­vern. Vi har vært gjen­nom al­vor­li­ge si­tua­sjo­ner i stør­re grad enn man­ge and­re.

Ol­sen vil også ak­tivt job­be opp mot Hel­se Sør­øst for å få på plass et slikt til­bud på Sør­lan­det.

– Te­ma­et har fore­lø­pig ikke vært grun­dig vur­dert, men nå vil jeg gå ak­tivt ut i for­hold til Hel­se Sør­øst. En slik in­sti­tu­sjon vil bety et styr­ket til­bud, sier Ol­sen.

ARKIVFOTO: TORSTEIN ØEN

Syke­hus­di­rek­tø­ren er svært po­si­tiv til en mu­lig barne­verns­in­sti­tu­sjon som også kan til­by psy­kisk helse­hjelp til barn og unge som sli­ter.

FOTO: FÆDRE­LANDS­VEN­NEN 2. AUGUST 2017

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.