Ny start for Trump?

Selv til Trump å være har de sis­te uke­ne vært uvan­lig kao­tis­ke. Nå hå­per han på en ny start med en ny stabs­sjef, men pro­ble­me­ne står i kø.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Pre­si­den­tens presse­tals­mann trek­ker seg i pro­test mot ut­nev­nel­sen av ny kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Det hvi­te hus. Den nye kom­mu­ni­ka­sjons­sje­fen ære­skjel­ler pre­si­den­tens stabs­sjef og sjefs­stra­te­gen. Stabs­sje­fen får spar­ken. Før den ny­ut­nevn­te kom­mu­ni­ka­sjons­sje­fen li­der sam­me skjeb­ne.

Skan­da­le­ne i Det hvi­te hus har de sis­te par uke­ne nådd nye høy­der. Gjen­nom lek­ka­sjer fra høyt­stå­en­de kil­der og åpne ut­ta­lel­ser fra både pre­si­den­ten og fle­re av hans med­ar­bei­de­re, har om­ver­den fått inn­blikk i en ad­mi­ni­stra­sjon i inn­byr­des krig. Og som har vært helt ute av stand til å ska­pe po­li­tis­ke re­sul­ta­ter.

Det er Trump som er pro­ble­met, ikke med­ar­bei­der­ne.

Trump hå­per nå at hans nye stabs­sjef skal ska­pe ro. Pre­si­den­ten har gjen­nom fle­re and­re ut­nev­nel­ser vist at han har stor tro på mi­li­tæ­re le­de­re, og ge­ne­ral John Kel­ly er kjent for sin svært be­stem­te opp­tre­den. Det sto­re spørs­må­let er om pre­si­den­ten lar seg tem­me. For det er Trump som er pro­ble­met, ikke med­ar­bei­der­ne. Sær­lig man­ge av hans twit­ter-mel­din­ger er på et så lavt nivå og ska­per så mye splid at det ikke er mu­lig for and­re å glat­te over.

Det er­kjen­ner også po­li­tis­ke al­li­er­te av pre­si­den­ten i sta­dig stør­re grad i full åpen­het. Sis- te­mann ut er se­na­tor og re­pub­li­ka­ner Jeff Flake. Den­ne uka ga han ut en bok hvor han tar et vold­somt opp­gjør med sin egen pre­si­dent. Flake går sterkt i ret­te med en pre­si­dent som mob­ber og tra­kas­se­rer po­li­tis­ke mot­stan­de­re, og som fø­rer en po­li­tisk re­to­rikk med ster­ke inn­slag av na­sjo­na­lis­me. I til­legg har fle­re av Fla­kes kol­le­ger i Se­na­tet gjort det klart at de stil­ler seg på jus­tis­mi­nis­ter Jeff Ses­sions side i den lang­va­ri­ge tra­kas­se­rin­gen av Ses­sions fra Do­nald Trump.

På top­pen av alt det­te kom­mer sta­dig nye av­slø­rin­ger i skan­da­len rundt Russ­lands inn­blan­ding i den ame­ri­kans­ke valg­kam­pen. Det er åpen­bart at Trump selv fryk­ter re­sul­ta­tet av de man­ge gransk­nin­ge­ne som er i gang, sær­lig hvis tid­li­ge­re Fbi-di­rek­tør Ro­bert Mul­ler også ut­vi­der sin etter­forsk­ning til å om­fat­te pre­si­den­tens pri­vat­øko­no­mi.

Den nye stabs­sje­fen står foran en svært vans­ke­lig jobb.

John Kel­ly t.v.) får som ny stabs­sjef an­svar for ska­pe ro og or­den i Det hvi­te hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.