Lir i tun­nel

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: G GEIR CHRIS­TI­AN JO­HANN­ES­SEN chris­ti­an.jo­hann­es­sen@fvn.no

Ho­lum­krys­set–man­dals­elva: Den sis­te bi­ten inn til Man­dal har plan­lagt bygge­start i star­ten av 2020. Pro­sjek­tet om­fat­ter også ny fyl­kes­vei til Ih­me. Mo­tor­vei­en er plan­lagt fer­dig medio 2022.

Man­dals­elva–her­da­len i Lyng­dal: Nye Vei­er job­ber med en al­ter­na­tiv tra­sé og har ikke tatt stil­ling til når ar­bei­det skal star­te. Det kan bli i 2022.

NORS­KE ENTREPRENØRER

Kris­tian­sand vest til Man­dal øst er nå for­hånds­kunn­gjort, og i slut­ten av sep­tem­ber får en­tre­pre­nø­re­ne til­sendt kon­kur­ranse­do­ku­men­te­ne og kan kjem­pe om kon­trak­ten på fire mil­li­ar­der. Hei­e­r­aas for­tel­ler om stor in­ter­es­se for pro­sjek­tet som har bygge­tid på tre år. Til nå har det vist seg at nors­ke entreprenører har vun­net alle kon­trak­te­ne som har vært på an­bud.

– Vi re­gist­rert at de nors­ke en­tre­pre­nø­re­ne har vært bil­ligst og best. Vi vil ha den bes­te, og så langt har det vært de nors­ke. Vi er ikke opp­tatt av om det er nors­ke el­ler uten­lands­ke entreprenører. De uten­lands­ke må heve ni­vå­et sitt, sier Hei­e­r­aas.

Kon­trak­te­ne vei­es med 25 % på pris og res­ten på and­re kri­te­ri­er.

– Det er nok litt kre­ven­de å kom­me inn i norsk kultur og den kon­kur­ranse­for­men vi har hatt. Vi leg­ger nå mer om til en­gelsk for å gjø­re det enk­le­re for dem. Men det er un­der nors­ke for­hold, og de nors­ke en­tre­pre­nø­re­ne bur­de ha kon­kur­ranse­for­trinn, sier Hov­land.

– Så langt har det vist seg at det er de nors­ke som er best, også er bil­ligst, sier Hei­e­r­aas.

Sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren gle­der seg over at nors­ke entreprenører vin­ner fram.

– Jeg sy­nes det er kjempe­bra. Jeg er så pass ego­is­tisk på Nor­ges veg­ne at jeg sy­nes at det er bra hvis dis­se kon­trak­te­ne kan gå til nors­ke sel­skap. Er det sprengt ka­pa­si­tet i Nor­ge, er det bra å få inn hjelp fra ut­lan­det, sier Sol­vik-ol­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.